Tájékoztatás a pedagógusigazolványról nyugdíjas pedagógusok részére

A köznevelési intézményből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett pedagógusok részére pedagógusigazolvány állítható ki, amely az igazolványhoz kapcsolódó kedvezményekre való jogosultságukat igazolja.

Amennyiben pedagógusigazolvány iránti kérelmet juttat el az Oktatási Hivatalba, tájékoztatjuk, hogy hiánytalan kérelem esetén pedagógusigazolványát előreláthatólag 2 hét múlva fogjuk kipostázni, ezért ebben az esetben kérelmére külön válaszlevelet nem küldünk.

Amennyiben már rendelkezik pedagógusigazolvánnyal és csak a nyugdíjazás miatti jogviszonyba helyezés iránti kérelmét küldi meg, hiánytalan kérelem esetén a kártya továbbra is használható, ezért ebben az esetben kérelmére külön válaszlevelet nem küldünk.

Amennyiben a pedagógusigazolvány vagy a jogviszonyba helyezés kérelméhez kapcsolódóan további dokumentumok beküldése szükséges, ügyintézőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Pedagógusigazolvány-igénylés esetei

 • Amennyiben Ön nem rendelkezik új típusú pedagógusigazolvánnyal és nincs jogviszonya köznevelési intézménnyel, akkor az alábbiak szerint küldheti be pedagógusigazolvány-igénylését.
  • ha 2024. január 1. napja előtt köznevelési intézményből pedagógus, pedagógiai előadó, pedagógiai szakértői, szabadidő-szervező, pedagógiai asszisztens vagy gyógypedagógiai asszisztens munkakörből ment nyugdíjba, VAGY
  • 2024. január 1. napja után pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörből ment nyugdíjba.

  Az alábbi dokumentumok beküldésével kezdeményezheti a pedagógusigazolvány igénylését:

  • a lap alján található Adatlap,
  • a nyugdíjba vonulás időpontját igazoló irat másolata,
  • a nyugdíjba vonuláskor betöltött pedagógusigazolványra jogosító munkakört igazoló irat másolata (2012. január 1. napja előtt nyugdíjazottak esetében),
  • a Meghatalmazás (amennyiben nem saját nevében jár el).
 • Amennyiben Ön nem rendelkezik pedagógusigazolvánnyal és köznevelési intézményben visszafoglalkoztatott nyugdíjas pedagógus, a pedagógusigazolvány igénylését abban az intézményben kezdeményezheti, amelyikkel jogviszonyban áll. A nyugdíjas státusz beállítását ettől függetlenül kérnie kell a választott beküldési módon jelezve, az oktatási azonosító és a nyugdíjba vonulást igazoló irat másolatának beküldésével.
 • Amennyiben már rendelkezik új pedagógusigazolvánnyal, a nyugdíjazás időpontja után mielőbb, de mindenképpen 3 hónapon belül keresse meg a Hivatalt a választott beküldési módon jelezve, a nyugdíjas státusz beállításához. A megkeresésben kérjük, hogy szerepeltesse nevét, oktatási azonosítószámát és pedagógusigazolványának számát, valamint csatolja a nyugdíjazásról szóló dokumentum másolatát.
 • A szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményből 2020. július 1. napja után nyugállományba vonuló oktatók a szir@nive.hu e-mail-címre adhatják le igénylésüket, és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) fogja elindítani az igénylést.

Az igényléshez szükséges adatlap kitöltése

Az adatlap kitöltésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy a pedagógusigazolványon megjelenített név a szóközökkel együtt számolva maximum 32 karakter lehet. Amennyiben az igénylő viselt neve 32 karakternél hosszabb, az adatlapon mindenképpen szükséges kitölteni a pedagógusigazolványon megjelenő név mezőt a név olyan rövidített formájával, amely maximum 32 karakter. A mezőben egy négyzetbe egy betű kerülhet, és a szóközöket ki kell hagyni.

Amennyiben a kártya kézhezvételéig terjedő időszakban igénybe kívánja venni a pedagóguskedvezményeket, kérjük, hogy az igazolás kiállítása iránti igényét az adatlap beküldésekor külön jelezze. A Hivatal kérelemre, Pedagógusigazolvány elkészültéig kiállított igazolást ad ki, melyet postai úton kézbesít az Adatlapon megjelölt címre. Az igazolás érvényessége a kiállítástól számított 60 nap, és az állam által biztosított pedagóguskedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

A pedagógusigazolvány-igénylés beküldésének módjai

Kérelmét az alábbi módokon juttathatja el Hivatalunkhoz:

 • a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül az Okmányok/Oktatási Igazolvány menüpontban a megfelelő ügytípus (Pedagógusigazolvány igénylése nyugdíjas pedagógusok részére) választásával és a kötelező Adatlap, a nyugdíjazást igazoló irat másolata, valamint egyéb szükséges dokumentumok feltöltésével;
 • a pedagogusigazolvany@oh.gov.hu e-mail-címre küldött levélben;
 • postai úton az Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19. címre.

A pedagógusigazolvány-igénylés meghatalmazott útján is kezdeményezhető, ebben az esetben a jogosultnak meghatalmazással kell ellátnia megbízottját. A Meghatalmazás kézzel kitöltött (.pdf) vagy géppel kitöltött (.docx), a meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat, melyhez letölthető mintát alább, a Letölthető dokumentumok menüpontban talál.

A pedagógusigazolvány átvételének/kézbesítésének módja

Az Oktatási Hivatal az elkészült pedagógusigazolványokat kizárólag postai úton juttatja el a jogosultaknak az Adatlapon megadott címre, ezért a kitöltéskor fokozottan ügyeljen a címadatok pontos megadására. A könnyebb kapcsolattartás érdekében kérjük, az Adatlapon adja meg telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségét is. A téves postázás elkerülése végett olyan címet adjon meg, ahol a kártya átvétele biztosított.

Elveszett pedagógusigazolvány jelzése

Amennyiben nyugdíjas jogosultként a pedagógusigazolványa elveszett, eltulajdonították vagy megrongálódott, kérjük, jelezze Hivatalunknak, mert az igazolvány érvénytelenítését és az új igénylés elindítását Hivatalunk adminisztrálja az OKTIG felületen. A megrongálódott igazolvány visszaküldésére nincsen szükség.

Pedagógusigazolvány regisztrálása és aktiválása

A kártya kézhezvételét követően, a kedvezmények igénybevételéhez a pedagógusnak regisztrálni szükséges a https://user.pedig.hu/regisztracio oldalon. A regisztráció után a kártyát minél hamarabb aktiválni szükséges a kártya mellé küldött kísérőlevélben leírtak alapján. A pedagógusigazolvány regisztrációjával és aktiválásával kapcsolatos segédletünk ide kattintva olvasható.

A pedagógusigazolványok fizikai előállításával, a kártya aktiválásával, továbbá az igénybe vehető kedvezményekkel kapcsolatos egyéb kérdésekben a KELLO ügyfélszolgálata ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken.

KELLO ügyfélszolgálat

Levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 204.
Telefonszám: +36-1/237-69-00
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

Pedagógusigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények

 • Állam által biztosított pedagóguskedvezmények

A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó állam által biztosított kedvezményeket az Nkt. 63. § (1) bekezdés j) pontja szabályozza:

„63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy [...]

j) az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa, [...]

(2) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jog megilleti azt is, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba."

 • Kereskedelmi pedagóguskedvezmények

A pedagógusigazolvánnyal igénybe vehető kereskedelmi kedvezményekről a https://pedig.hu/elfogadohelyek oldalon olvasható bővebb tájékoztatás.

Tájékoztatás, információ

Pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos kérdésekben az Oktatási Hivatalt az alábbi elérhetőségeken kereshetik.

Oktatási Hivatal Oktatási Nyilvántartási Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Telefonszám: +36-1/374-21-57
E-mail: pedagogusigazolvany@oh.gov.hu

Letölthető dokumentumok

Jogosultak köre/Pedagógusigazolványra jogosító munkakörök

2024. január 1. előtt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63. § (3) alapján a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben, továbbá a szabadidő-szervező, pedagógiai asszisztens és gyógypedagógiai asszisztens munkakörökben foglalkoztatottak voltak jogosultak a pedagógusigazolványra.

2024. január 1. után pedig azok jogosultak pedagógusigazolványra, akik pedagógus vagy nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya vagy munkaviszonya a nyugdíjjogosultság megszerzésére tekintettel szűnt meg.

A nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül érvényes a pedagógusigazolvány. Azoknak, akik nem nyugdíjas pedagógusigazolványt kérelmeztek az Oktatási Hivataltól, a nyugdíjas státusz beállítását kérelmezniük kell a választott beküldési módon jelezve, hogy a pedagógusigazolványukat nyugdíjazás után is használni tudják.

Jogszabályi hivatkozás

A pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit, az igazolvány kiadásának, kezelésének, érvényesítésének szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet határozza meg.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján:

109. § [Pedagógusigazolvány]
(1) Pedagógusigazolványra jogosult
a) a pedagógus,
b) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, továbbá
c) az a) és b) pont szerinti személy, akinek köznevelési foglalkoztatotti jogviszonya vagy munkaviszonya a nyugdíjjogosultság megszerzésére tekintettel szűnt meg."

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján:

40/G. § (1) A pedagógusigazolvány
[...]
c) a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 109. § (1) bekezdésében vagy 2024. január 1-je előtt az Nkt. 2023. december 31. napján hatályos 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakörből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül
igényelhető."