Tájékoztatás a pedagógusigazolványról nyugdíjas pedagógusok részére

A szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményből 2020. július 1-je után nyugállományba vonuló oktatók a szir@nive.hu e-mail-címre adhatják le igénylésüket és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) fogja ezt követően elindítani a Könyvtárellátó felé az igénylést.

Jogszabályi hivatkozás

A pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit, az igazolvány kiadásának, kezelésének, érvényesítésének szabályait, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet határozza meg.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján:

40/G. § (1) A pedagógusigazolvány

[…]

c) az Nkt. 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakörből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül igényelhető.”

„40/J. § (1) A pedagógusigazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

[…]

(5) A 40/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére akkor állítható ki a pedagógusigazolvány, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus-munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba.

(6) Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a 40/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére, valamint a KIR-ben nem szereplő, az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményekben az Nkt. 63. § (3) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, az Oktatási Hivatal minősül közreműködő intézménynek.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63. § (3) alapján a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben, továbbá a szabadidő-szervező és pedagógiai asszisztens munkakörökben foglalkoztatottak jogosultak a pedagógusigazolványra.

Az Nkt. 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakörből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül érvényes a pedagógusigazolvány.

Pedagógusigazolvány-igénylés menete

 • Amennyiben Ön érvényes pedagógusigazolással rendelkezik, úgy a Hivatal Önnek automatikusan kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiállítását. Az elkészült igazolványt az utolsó igazolásnál használt postázási címre küldjük.
 • Amennyiben Ön nem rendelkezik új pedagógusigazolvánnyal és érvényes igazolással sem, akkor az alábbiak szerint küldheti be pedagógusigazolvány-igénylését.
  • Ha 2012. január 1. után került nyugállományba, akkor elegendő a lap alján található Adatlap beküldése.
  • Ha 2012. január 1. előtt került nyugállományba, akkor a lap alján található Adatlap mellé szükséges csatolni az utolsó köznevelési intézményében kiadott nyugdíjba helyezéssel kapcsolatos dokumentumot/dokumentumokat, amely lehetőség szerint tartalmazza a pedagógusigazolványra jogosító munkakör megnevezését is.
 • Amennyiben már rendelkezik új pedagógusigazolvánnyal, úgy az Oktatási Hivatal, a KIR személyi nyilvántartásban rögzített adatok alapján automatikusan beállítja a nyugdíjas pedagógusigazolvány érvényességét. Azonban, mivel a KIR személyi nyilvántartásában az adatok rögzítése nem mindig tökéletes, kérjük, hogy a nyugdíjazás időpontja után mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül írásban keresse meg a Hivatalt. A megkeresésben kérjük, hogy szerepeltesse nevét, oktatási azonosítószámát vagy pedagógusigazolványának számát.

A pedagógusigazolvány legyártásáig, a jogosult kérelmére Hivatalunk Pedagógusigazolvány elkészültéig kiállított igazolást ad ki, melyet postai úton kézbesít azt az Adatlapon megjelölt címre. Az igazolás érvényessége a kiállítástól számított 60 nap, és az állam által biztosított pedagóguskedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

Visszafoglalkoztatott nyugdíjas pedagógusok

 • A pedagógusigazolvánnyal nem rendelkező, köznevelési intézményben visszafoglalkoztatott nyugdíjas pedagógus a pedagógusigazolvány igénylését abban az intézményben kezdeményeztheti, amelyikkel jogviszonyban áll.
 • Az érvényes nyugdíjaspedagógus-igazolvánnyal rendelkező részmunkaidős vagy óraadó visszafoglalkoztatott nyugdíjas pedagógusok igazolványa korlátlanul érvényes, nekik nincsen teendőjük a visszafoglalkoztatás ideje alatt.
 • Az érvényes nyugdíjaspedagógus-igazolvánnyal rendelkező teljes munkaidőben visszafoglalkoztatott pedagógusok igazolványának érvényességét az Oktatási Hivatal automatikusan kezeli a KIR személyi nyilvántartásba rögzített jogviszonyadatok alapján. Azonban, mivel a KIR személyi nyilvántartásában az adatok rögzítése nem mindig tökéletes, kérjük, hogy a visszafoglalkoztatás időpontja után mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül keresse meg a Hivatalt. A megkeresésben kérjük, hogy szerepeltesse nevét, oktatási azonosítószámát vagy pedagógusigazolványának számát.

A beküldés módja

Kérelmét az alábbi módokon juttathatja el Hivatalunkhoz:

 • a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül az Okmányok/Oktatási Igazolvány menüpontban a megfelelő ügytípus választásával;
 • a pedagogus_igazolvany@oh.gov.hu e-mail-címre küldött levélben;
 • postai úton az Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19. címre.

A pedagógusigazolvány-igénylés meghatalmazott útján is kezdeményezhető, ebben az esetben a jogosultnak meghatalmazással kell ellátnia megbízottját. A Meghatalmazás kézzel kitöltött (.pdf) vagy géppel kitöltött (.docx), a meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat, melyhez letölthető mintát alább, a Letölthető dokumentumok menüpontban talál.

Átvétel/kézbesítés módja

Az Oktatási Hivatal az elkészült pedagógusigazolványokat kizárólag postai úton juttatja el a jogosultaknak az Adatlapon megadott címre, ezért a kitöltéskor fokozottan ügyeljen a címadatok pontos megadására. A könnyebb kapcsolattartás érdekében az Adatlapon kérjük, adja meg telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségét is. A téves postázás elkerülése végett olyan címet adjon meg, ahol a kártya átvétele biztosított.

Elveszett pedagógusigazolvány jelzése

Amennyiben a nyugdíjas jogosult pedagógusigazolványa elveszett, eltulajdonították vagy megrongálódott, kérjük, jelezze Hivatalunknak, mert az igazolvány érvénytelenítését és az új igénylés elindítását Hivatalunk adminisztrálja az OKTIG felületen. A megrongálódott igazolvány visszaküldésére nincsen szükség.

Pedagógusigazolvány aktiválása, kedvezmények

Állam által biztosított pedagóguskedvezmények

A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó állam által biztosított kedvezményeket az Nkt. 63. § (1) bekezdés j) pontja szabályozza:

„63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy […]

j) az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa, […]

(2) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jog megilleti azt is, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba.”

Kereskedelmi pedagóguskedvezmények

A pedagógusigazolvánnyal igénybe vehető kereskedelmi kedvezményekről a https://pedig.hu oldalon olvasható bővebb tájékoztatás.

A kártya kézhezvételét követően, a kereskedelmi kedvezmények igénybevételéhez a pedagógusnak regisztrálni szükséges a https://pedig.hu oldalon. A regisztráció után a kártyát aktiválni kell a kártya mellé küldött kísérőlevélben leírtak alapján.

A pedagógusigazolványok fizikai előállításával, a kártya aktiválásával, továbbá az igénybe vehető kedvezményekkel kapcsolatos egyéb kérdésekben a KELLO ügyfélszolgálata ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken.

KELLO ügyfélszolgálat

Levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 204.
Telefonszám: +36-1/237-69-00
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat

Postacím: Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19.
Telefonszám: +36-1/374-21-57
E-mail: pedagogus_igazolvany@oh.gov.hu

Letölthető dokumentumok

Nyomtatás