Tájékoztatás a pedagógusigazolványról nem köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok részére

A szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott jogosultak az intézményben érdeklődhetnek a pedagógusigazolványról.

Jogszabályi hivatkozás

A pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit, az igazolvány kiadásának, kezelésének, érvényesítésének szabályait, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet határozza meg.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63. § (3) alapján a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben, továbbá a szabadidő-szervező és pedagógiai asszisztens munkakörökben foglalkoztatottak jogosultak a pedagógusigazolványra.

A 96. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi intézmény, gyermekgyógyüdülő, büntetés-végrehajtási intézet, javítóintézet intézményei közül a KIR intézményi nyilvántartásában nem szereplő intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyek jogosultak a pedagógusigazolványra.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján:

40/B. § A pedagógusigazolvány érvényessége megszűnik, ha a jogosult igazolvány használatára jogosító jogviszonya megszűnik, és a jogviszonya megszűnésétől számított három hónapon belül nem létesít másik, a pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyt.”

40/J. § (1) A pedagógusigazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be. (…)

(6) Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a 40/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére, valamint a KIR-ben nem szereplő, az Nkt. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményekben az Nkt. 63. § (3) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, az Oktatási Hivatal minősül közreműködő intézménynek.”

Pedagógusigazolvány-igénylés menete

  • Amennyiben a pedagógus rendelkezik új pedagógusigazolvánnyal, és a KIR-ben nem szereplő, nem köznevelési intézményben létesít pedagógus-jogviszonyt, úgy a jogviszony létesítését jelezni kell a Hivatalnak a letölthető adatlap beküldésével. Az adatlap mellé mindenképpen csatolni kell a munkáltató által kiállított jogviszonyigazolást, amelyen szerepel a pedagógusigazolványra jogosító munkakör megnevezése is. Ahhoz, hogy a pedagógusigazolvány érvényessége biztosított legyen, a korábbi jogviszony lezárása után mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül szükséges az Oktatási Hivatal felé jelezni az új (nem köznevelési intézményben létesített) jogviszonyt.
  • Amennyiben a pedagógus nem rendelkezik pedagógusigazolvánnyal, a letölthető adatlap, és jogviszonyigazolás megküldésével igényelheti azt.

Az adatlap kitöltésénél különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy a pedagógusigazolványon megjelenített név a szóközökkel együtt számolva maximum 32 karakter lehet. Amennyiben az igénylő viselt neve 32 karakternél hosszabb, az adatlapon mindenképpen szükséges kitölteni a pedagógusigazolványon megjelenő név mezőt a név olyan rövidített formájával, amely maximum 32 karakter. A mezőben egy négyzetbe egy betű kerülhet, és a szóközöket ki kell hagyni.

Az Oktatási Hivatal megvizsgálja, hogy az igénylést benyújtó intézményének kell-e szerepelnie a KIR intézményi törzsében. Amennyiben igen, az igénylést nem indítjuk el, hanem az intézmény nyilvántartásba vétele után lesz lehetséges a pedagógusigazolvány igénylése.

A pedagógusigazolvány legyártásáig, a jogosult kérelmére Hivatalunk Pedagógusigazolvány elkészültéig kiállított igazolást ad ki, melyet postai úton kézbesít azt az Adatlapon megjelölt címre. Az igazolás érvényessége a kiállítástól számított 60 nap, és az állam által biztosított pedagóguskedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

A beküldés módja

Kérelmét az alábbi módokon juttathatja el Hivatalunkhoz:

A pedagógusigazolvány-igénylés meghatalmazott útján is kezdeményezhető, ebben az esetben a jogosultnak meghatalmazással kell ellátnia megbízottját. A Meghatalmazás kézzel kitöltött (.pdf) vagy géppel kitöltött (.docx), a meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat, melyhez letölthető mintát alább, a Letölthető dokumentumok menüpontban talál.

Átvétel/kézbesítés módja

Az Oktatási Hivatal az elkészült pedagógusigazolványokat kizárólag postai úton juttatja el a jogosultaknak az Adatlapon megadott címre, ezért a kitöltéskor fokozottan ügyeljen a címadatok pontos megadására. A könnyebb kapcsolattartás érdekében az Adatlapon kérjük, adja meg telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségét is. A téves postázás elkerülése végett olyan címet adjon meg, ahol a kártya átvétele biztosított.

Elveszett pedagógusigazolvány jelzése

Amennyiben a jogosult pedagógusigazolványa elveszett, eltulajdonították vagy megrongálódott, kérjük, jelezze Hivatalunknak, mert az igazolvány érvénytelenítését és az új igénylés elindítását Hivatalunk adminisztrálja az OKTIG felületen. A megrongálódott igazolvány visszaküldésére nincsen szükség.

Pedagógusigazolvány aktiválása, kedvezmények

Állam által biztosított pedagóguskedvezmények

A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó állam által biztosított kedvezményeket az Nkt. 63. § (1) bekezdés j) pontja szabályozza:

„63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy […]

j) az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa, […]”

Kereskedelmi pedagóguskedvezmények

A pedagógusigazolvánnyal igénybe vehető kereskedelmi kedvezményekről a https://pedig.hu oldalon olvasható bővebb tájékoztatás.

A kártya kézhezvételét követően, a kereskedelmi kedvezmények igénybevételéhez a pedagógusnak regisztrálni szükséges a https://pedig.hu oldalon. A regisztráció után a kártyát aktiválni kell a kártya mellé küldött kísérőlevélben leírtak alapján.

A pedagógusigazolványok fizikai előállításával, a kártya aktiválásával, továbbá az igénybe vehető kedvezményekkel kapcsolatos egyéb kérdésekben a KELLO ügyfélszolgálata ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken.

KELLO ügyfélszolgálat

Levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 204.
Telefonszám: +36-1/237-69-00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

Oktatási Hivatal Oktatási Nyilvántartási Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Telefonszám: +36-1/374-21-57
E-mail: pedagogus_igazolvany@oh.gov.hu

Letölthető dokumentumok

Nyomtatás