Tájékoztató a külföldön tanulók diákigazolvány-igényléséről

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.§ (1) bekezdésének d) pontja szerint a magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező

  • köznevelési vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban áll,
  • szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai oktatásban képzésben vesz részt,
  • felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll

az Oktatási Hivatalban nyújthatja be diákigazolvány igénylését.

A diákigazolvány díjmentesen igényelhető!

Az alábbiakban összegezzük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Amennyiben Ön nem tartozik ebbe a körbe, a diákigazolvány igénylésével kapcsolatos kérdéseire a Diákigazolvány Portálra vagy az Oktatási Hivatal honlapjára kattintva kaphat választ.

Az igénylés menete

A diákigazolvány-igénylést:

  • a jogosult,
  • a jogosult meghatalmazottja,
  • kiskorú vagy cselekvőképtelen személy esetén a jogosult törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja (a továbbiakban együtt: képviselő)

nyújthatja be postai úton, személyesen vagy a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül.

Elektronikus ügyintézés indításához kattintson IDE.

Az Oktatási Hivatal diákigazolványok igénylésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/oktig_adatkezelesi_tajekoztato

Az igényléshez benyújtandó dokumentumok:

  • kitöltött igénylőlap (kézzel vagy elektronikus aláírással hitelesített verzió)
  • NEK adatlap (eredeti vagy másolt; a NEK adatlap bármelyik kormányablakban igényelhető a kártyafelhasználói regisztrációval, melynek során rögzítik a jogosult arcképét és aláírását, valamint ellenőrzik a személyes adatait)
  • tanulói, hallgatói jogviszonyigazolás (eredeti vagy másolat; köznevelés esetén az aktuális tanévre, felsőoktatás esetén az aktuális tanulmányi félévre érvényes iskolalátogatási igazolás)

Amennyiben kiskorú vagy cselekvőképtelen személy diákigazolvány-igénylését kívánja intézni, kérjük, hogy az igénylőlapon a kérelmező adatainál a saját adatait, a jogosult adatai részen az igénylésben érintett személy adatait tüntesse fel.

A jogviszonyigazolással kapcsolatos tudnivalók

Köznevelésben a tanév a szeptember 1. és augusztus 31. között kiállított dokumentummal, felsőoktatásban a tanév első féléve szeptember 1. és január 31. között, a második féléve pedig február 1. és augusztus 31. között kiállított dokumentummal igazolható, melyen szerepel az adott tanulmányi időszakra való beiratkozás vagy aktív jogviszony és a képzés munkarendje.

A diákigazolvány kiállításának feltétele, hogy az oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen. Ha a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény tevékenységét önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében Magyarországon is folytatja, a vele tanulói jogviszonyban, felnőttképzési jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban álló diákigazolványra akkor jogosult, ha a külföldi vagy nemzetközi nevelési-oktatási intézményt a köznevelésért felelős miniszter, a külföldi vagy nemzetközi szakképző intézményt a szakképzésért felelős miniszter nyilvántartásba vette és működését engedélyezte, vagy a külföldi felsőoktatási intézmény működését az eljáró hatóság engedélyezte.

Az igazolás kiállítása

Az igényelt diákigazolvány elkészültéig a jogosult kérésére igazolás adható ki, mely a jogszabály szerinti kedvezmények igénybevételére jogosít Magyarország területén. Az igazolás a kiállítás napjától számított 60 napig érvényes. Az igazolást a jogosult személyesen az ügyfélszolgálaton, az igénylés benyújtásával egyidejűleg, valamint elektronikus ügyintézésben vagy postai úton is kérheti (az utóbbi két esetben az igazolást postai úton küldi meg hivatalunk, az igénylésben megadott címre).

Diákigazolvány átvétel/kézbesítés módja

Az Oktatási Hivatal a legyártott diákigazolványokat az igénylőlapon megadott átvételre vonatkozó információk alapján juttatja el a jogosultnak. Kérjük, hogy a téves postázás elkerülése végett valós – lehetőleg magyarországi – címet adjanak meg az adatlapon, és a gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében mindenképp adják meg telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségüket. Ha a kért címen nem veszik át a küldeményt, a továbbiakban már csak személyes átvétel lehetséges az ügyfélszolgálaton. Személyes átvétel esetén a hivatal munkatársa az igénylőlapon megadott e-mailen vagy telefonszámon értesíti a kártya tulajdonosát arról, hogy a diákigazolvány mikortól vehető át az ügyfélszolgálaton.

A diákigazolvány érvényesítésének menete

A 16 év alatti tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti. A 16. életévüket a tanév megkezdése előtt betöltött tanulók diákigazolványát évente kell érvényesíteni. A köznevelési matrica az azon szereplő tanév szeptember 1-jétől következő tanév október 31-ig érvényes. A tanköteles tanulók esetében a diákigazolvány érvényesítésére nincs szükség, azok érvényesítő matrica felragasztása nélkül is érvényesen használhatók a kedvezmények igénybevételére. Ettől függetlenül kérjük, hogy minden tanév megkezdését követően - lehetőleg szeptember 15-ig – küldjék be az adott tanévre érvényes tanulói jogviszonyigazolást. A Rendelet 38. §-a értelmében a diákigazolványra való jogosultság megszűnését követően a diákigazolvány bevonása szükséges. A tanévenként küldött érvényes tanulói jogviszonyigazolás alátámasztja a diákigazolványra való jogosultságot. Két egymást követő tanévben a tanulói jogviszonyigazolás beküldésének elmulasztása a diákigazolvány bevonását vonhatja maga után.

A külföldi köznevelési intézmény feliratú diákigazolvány kizárólag a köznevelésben folyatatott tanulmányokhoz kapcsolódik. Amennyiben a jogosult a későbbiekben külföldi felsőoktatási intézménybe jelentkezik és felvételt nyer, úgy új felsőoktatási diákigazolvány-igénylést kell benyújtani.

A hallgatók diákigazolványát a magyar felsőoktatás rendjének megfelelően félévente érvényesítő matricával kell érvényesíteni. A felsőoktatási első féléves matrica a tanév szeptember 1. napjától a következő félév március 31. napjáig, a második féléves matrica a tanév február 1. napjától a következő tanév október 31. napjáig érvényes.

Az újonnan legyártott diákigazolványokat a kiküldés előtt a hallgatói jogviszonyigazolásban szereplő félévre szóló érvényesítő matricával látjuk el. A további tanulmányi félévekben az érvényesítéshez az aktuális félévben használható érvényesítő matrica beszerezhető az ügyfélszolgálaton személyesen (képviselő útján) vagy postai úton, a diákigazolvány lenti címre történő megküldésével. Az érvényesítést kizárólag az Oktatási Hivatal munkatársa végezheti, az érvényesítő matricát önmagában nem áll módunkban kiadni.

Az érvényesítéshez a diákigazolvány mellett mindenképpen szükséges az aktuális tanév megfelelő félévére szóló hallgatói jogviszonyigazolás. A tanév 1. féléve szeptember 1. és január 31. között, a 2. féléve pedig február 1. és augusztus 31. között kiállított dokumentummal igazolható, melyen szerepelnek a jogosult személyazonosító adatai, az intézmény adatai, valamint az adott tanulmányi időszakra való beiratkozás vagy aktív jogviszony és a képzés munkarendje. A személyes érvényesítéshez ugyanezen dokumentum kinyomtatott verziójának leadása szükséges az ügyfélszolgálaton. A diákigazolvány érvényesítő matricára való jogosultság vizsgálata során a külföldi oktatási intézmény által igazolt tanulmányi időszakot és az igazolás kiállításának dátumát együttesen vesszük figyelembe.

A meghatalmazott útján történő ügyintézés

Ha az igénylés benyújtásában vagy a diákigazolvány átvételében meghatalmazott útján kíván eljárni, akkor az ügyintézés során meghatalmazás szükséges. A Meghatalmazás kézzel kitöltött (pdf) vagy géppel kitöltött (doc), a meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat, melyhez letölthető mintát alább a Letölthető dokumentumok menüpontban talál. A meghatalmazás szólhat egy alkalomra, de lehet általános is, azonban minden személyes ügyintézésnél nyomtatott formátumban be kell mutatni az eredeti példányt, amelyről az ügyfélszolgálat munkatársa fénymásolatot készít, és az eredeti dokumentum bemutatásának tényét rávezeti. Postai vagy elektronikus ügyintézés esetén a meghatalmazás eredeti példányát csatolni kell a beküldött dokumentumokhoz. Kiskorú vagy cselekvőképtelen személy esetén a jogosult diákigazolványának ügyintézésében a jogosult törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja járhat el.

Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, meghatalmazását a Rendelkezési nyilvántartás használatával is rögzítheti. Ehhez a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon történő bejelentkezés után válassza az új rendelkezés menüpontot, majd a Ptk. szerinti általános meghatalmazás menüpontot, és a leírtak szerint járjon el.

Letölthető magyar nyelvű dokumentumok

Letölthető angol nyelvű dokumentumok

Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat

Postacím: Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19.
Cím: 1122 Budapest, Maros utca 19-21. (bejárata az irodaház főbejárata mellett található, és ajtaja közvetlenül az utcafrontról nyílik)
Telefonszám: +36-1/266-77-33; +36-1/374-21-57
E-mail: info@diakigazolvany.hu; igazolvany@oh.gov.hu
Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje

Nyomtatás