Tájékoztató a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályokról

következő oldal »

 

A 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályokkal kapcsolatos kérdések

Részt vehetnek-e az érettségi vizsgán azok a vizsgázók, akik hatósági karanténban vannak, de nem betegek?

Az a vizsgázó, aki hatósági karanténban van, nem vehet részt az érettségi vizsgán.

2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint, ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését az adott vizsgatárgyból, vizsgatárgyakból törölni kell.

Amennyiben a vizsgázó az adott vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatéríthetik. A Hivatal a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat a honlapon nyilvánosságra hozta.

Mi a teendő az igazoltan beteg vizsgázók esetében?

Az a vizsgázó, aki igazoltan beteg, nem vehet részt az érettségi vizsgán.

2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint, ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését az adott vizsgatárgyból, vizsgatárgyakból törölni kell.

Amennyiben a vizsgázó az adott vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatéríthetik. A Hivatal a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat a honlapon nyilvánosságra hozta.

Mi a teendő azokkal a vizsgázókkal, akiknek a testhőmérséklete a beléptetéskor végzett kötelező vizsgálat során meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket?

Az a vizsgázó, akinek a testhőmérséklete a beléptetéskor végzett kötelező vizsgálat során meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, nem vehet részt az érettségi vizsgán.

2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint, ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését az adott vizsgatárgyból, vizsgatárgyakból törölni kell.

Amennyiben a vizsgázó az adott vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatéríthetik. A Hivatal a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat a honlapon nyilvánosságra hozta.

Részt vehetnek-e az érettségi vizsgán azok a vizsgázók, akik tantermen kívüli digitális oktatásban vesznek részt?

Amennyiben a vizsgázó nincs hatósági karanténban, nem beteg, és a testhőmérséklete a beléptetéskor végzett kötelező vizsgálat során nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, részt vehet a vizsgán.

Kötelező-e a maszkot viselni az írásbeli vizsgán?

A kérdésre vonatozó pontos tájékoztatás megtalálható itt: A 2021. május-júniusi érettségi vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó egészségvédelmi intézkedések

Kötelező-e a maszkot viselni a szóbeli vizsgán?

A kérdésre vonatozó pontos tájékoztatás megtalálható itt: A 2021. május-júniusi érettségi vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó egészségvédelmi intézkedések

 

Mi történik akkor, ha sérülés vagy betegség miatt nem tudok megjelenni a testnevelés gyakorlati vizsgán, de szeretném a testnevelés vizsgámat szóbelivel eredményesen befejezni?
Mivel a többi vizsgatárgytól eltérően a testnevelés vizsgatárgyból a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint mind a gyakorlati, mind a szóbeli vizsgarészt meg kell szervezni, e vizsgatárgyra ebben a vizsgaidőszakban is kivételesen, alkalmazható a vizsgaszabályzat 31. § (5) pontja. Ez azt jelenti, hogy ha a vizsgázó a testnevelés gyakorlati vizsgarész teljesítésére – neki fel nem róható okból – képtelenné válik, az igazgató engedélyével, a Hivatal, valamint a kormányhivatal egyidejű és azonnali értesítése mellett a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolhatja.

Ha ezzel a – többi vizsgatárgyhoz képest kivételes – lehetőséggel élni kíván, akkor azt legkésőbb a vizsga napja után haladéktalanul kérelmeznie kell a vizsgajelentkezését fogadó intézmény igazgatójánál. A kérelemben a vizsgázónak igazolnia kell azt is, hogy a helyzet neki fel nem róható okból alakult ki. A benyújtott kérelmet az igazgató bírálja el.

Amennyiben az igazgató engedélyezi a gyakorlati vizsgarész szóbelivel történő pótlását, akkor a szóbeli vizsgát - a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint – ebben a vizsgaidőszakban, kivételesen csak egyszer kell majd teljesítenie, és vizsgaeredményét ezen vizsga alapján állapítják majd meg.

Fontos még tudni, hogy az így letett testnevelés szóbeli vizsgákat – a 2020. évi május-júniusi vizsgaidőszakhoz hasonlóan – az ebben a vizsgaidőszakban sem fogják záradékolni.

 

Az emelt szintű idegen nyelv érettségi vizsgák esetében megtartják a szóbeli vizsgákat?
A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről 2. §-a szerint:
„(1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre."
Ennek megfelelően a szóbeli vizsgákat – a jogszabályban külön megjelölt kivételes esetektől eltekintve – az idegen nyelvi érettségi vizsgák esetében sem tartják meg.
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályok szerint a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is meg kell állapítani. További információk: 9. Érettségi vizsga és a nyelvvizsga kapcsolata

Van-e valamilyen változás a felügyelő tanárok beosztásának szabályozásával kapcsolatban?
Igen. A vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (5) bekezdése szerint az írásbeli vizsgák lebonyolítása során a vizsga szervezéséért felelős intézmény a felügyelő tanárok beosztásakor, a felügyelő tanárok óránkénti váltása tekintetében eltérhet.
Ennek megfelelően – helyi vezetői intézkedéssel – a felügyelő tanárok óránkénti váltásától, a személyi kontaktusok száma csökkentésének érdekében el lehet tekinteni.

Az előrehozott és a szintemelő vizsgákat törölni fogják?
Nem.
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban az előrehozott és a szintemelő vizsgákat nem törlik.

Pontosan milyen esetekben lesznek mégis szóbeli vizsgák?
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint általában csak az írásbeli vizsgákat szervezik meg.
Meg kell szervezni viszont a szóbeli vizsgát az alábbi esetekben:
- minden olyan vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik (1. célnyelvi civilizáció, 2. bibliaismeret, 3. judaisztika, 4. népművészet, 5. hittan),
- bármely vizsgatárgyból tett középszintű érettségi esetén, feltéve ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot,
- a testnevelés vizsgatárgyból,
- az SNI vizsgázók esetében, ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti, szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet vagy
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól vagy
c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól vagy
d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni vagy
e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni.

A speciális körülmények között hogyan számítják ki az érettségi vizsgák eredményeit?
A vizsgák százalékos eredményét a megszervezett vizsgarészek összeredményéből számítják ki. A százalék kiszámításakor – a vizsgaszabályzat általános rendelkezéseinek megfelelően – a számítást csak az egész szám meghatározásáig végzik el.
Ha egy vizsgatárgyból több vizsgarész kerül megszervezésre (pl. emelt szintű idegen nyelv), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább tizenkettő (12) százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Ha a vizsgázó valamelyik vizsgarészből nem éri el a 12 százalékot, a többi vizsgarész eredményétől függetlenül az érettségi vizsgájára elégtelen eredményt kap.
Az osztályzat meghatározása most is a százalékos eredmény alapján történik az alábbiak szerint.

Középszintű vizsga esetében:

 • 80-100% elérése esetén jeles (5),
 • 60-79% elérése esetén jó (4),
 • 40-59% elérése esetén közepes (3),
 • 25-39% elérése esetén elégséges (2),
 • 0-24% elérése esetén elégtelen (1).

Emelt szintű vizsga esetében:

 • 60-100% elérése esetén jeles (5),
 • 47-59% elérése esetén jó (4),
 • 33-46% elérése esetén közepes (3),
 • 25-32% elérése esetén elégséges (2),
 • 0-24% elérése esetén elégtelen (1).

A szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is teljes értékű érettségi vizsgát fogunk kapni?
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet biztosítja, hogy a speciális szabályok szerint sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

Mi lesz azokkal, akik bármilyen okból – például betegség miatt – nem jelennek meg az érettségi vizsgán?
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint, ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését az adott vizsgatárgyból, vizsgatárgyakból törölni kell.
Amennyiben a vizsgázó az adott vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatéríthetik. A Hivatal a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat a honlapon nyilvánosságra hozta.

Mi a teendő akkor, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán rosszul lesz, és így a vizsgája megszakad?
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga alatt rosszul lesz, azonnal orvosi segítséget kell hívni, és annak megérkezéséig a vizsgázót külön teremben kell elhelyezni.
Ebben az esetben a vizsgázó írásbeli vizsgája megszakad.
Mivel az esemény feltehetőleg nem a vizsgázónak felróható okból történt, a Vizsgaszabályzat 24. § (4) bekezdés a) pontja szerint a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig adott válaszait értékelni kell.

Középszintű vizsga esetén:

 1. Ha a vizsgázó kéri az értékelést, és az értékelés során az eredménye nem éri el a 12%-ot, akkor pótló vizsgára kell utasítani, amelyet a következő vizsgaidőszakok valamelyikében teljesíthet.
 2. Ha a vizsgázó kéri az értékelést, és az értékelés során az eredménye eléri a 12%-ot, de nem éri el a 24%-ot, akkor a rendkívüli helyzetre vonatkozó kormány rendelet alapján szóbeli vizsgát tehet.
 3. Ha a vizsgázó nem kéri az értékelést, akkor – tekintettel arra, hogy a szóbeli vizsgákat a rendkívüli helyzetben csak meghatározott esetekben rendezik meg, és ez a felsoroltak között nem szerepel – a vizsgázót pótló vizsgára kell utasítani, amelyet a következő vizsgaidőszakok valamelyikében teljesíthet.

Emelt szintű vizsga esetén:

 1. Ha a vizsgázó kéri az értékelést, és az értékelés során az eredménye nem éri el a 25%-ot, akkor pótló vizsgára kell utasítani, amelyet a következő vizsgaidőszakok valamelyikében teljesíthet
 2. Ha a vizsgázó nem kéri az értékelést, akkor – tekintettel arra, hogy a szóbeli vizsgákat a rendkívüli helyzetben csak meghatározott esetekben rendezik meg, és ez a felsoroltak között nem szerepel – a vizsgázót pótló vizsgára kell utasítani, amelyet a következő vizsgaidőszakok valamelyikében teljesíthet.

Valóban megváltoznak az írásbeli vizsganapok?
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet a tanév rendjében meghatározott vizsganapokat nem módosította.
A vizsgatárgyak vizsganapjait itt tekintheti meg.

Igaz-e, hogy az első héten, az öt nagy vizsgatárgy írásbeli vizsgái 9 órakor kezdődnek?
Igen! A magyar nyelv és irodalom, a magyar mint idegen nyelv, a matematika, a történelem, az angol nyelv és a német nyelv írásbeli vizsgái mindkét szinten 9.00-kor kezdődnek. A többi napon a délelőtti írásbeli vizsgák 8.00-kor a délutániak 14.00-kor kezdődnek.

Pontosan milyen vizsgatárgyakból lesznek mégis gyakorlati vizsgák?
A 100/1997-es Korm. rendeletben a 18/b. § (8) bekezdése szerint: „Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, s a vizsga befejezését követően, a szaktanár által javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, kottázás, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program)."
A fentiek értelmében minden olyan vizsgatárgyból, amelynek gyakorlati vizsgarészére az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban is meg kell szervezni a gyakorlati vizsgát. Ez alól kivétel a vizuális kultúra vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgája, amelyről 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése külön rendelkezik.
Tehát az alábbi tárgyak gyakorlati vizsgái kerülnek lebonyolításra:

 • informatika: mindkét szinten
 • informatikai ismeretek: mindkét szinten
 • mozgóképkultúra és médiaismeret: mindkét szinten
 • távközlési ismeretek: mindkét szinten
 • utazás és turizmus: középszinten
 • vizuális kultúra: csak emelt szinten
 • valamint a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (3)-(7) bekezdései szerint a testnevelés: mindkét szinten

Mozgóképkultúra és médiaismeret esetén a projektmunka beadásának határideje – a vizsgaszabályzatnak megfelelően – az írásbeli vizsgák kezdete, azaz a projektmunkát május 3-ig kell beadni.
Az utazás és turizmus vizsgatárgynak gyakorlati vizsgarésze két részfeladatból áll: a vizsgázónak be kell adnia egy projektmunkát, amelyet még a gyakorlati vizsgarész részeként kell megvédenie. Így ahhoz, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt teljesíteni tudja, a szóbeli vizsgaidőszakban ennek lehetőségét biztosítani kell.

Be kell-e adni a projektmunkát?
A projektmunka elkészítése az írásbeli vizsgarész teljesítését jelenti, vagy önálló, de írásbeli jellegű gyakorlati vizsgarész, így a projektmunkát be kell adni. Ez alól kivétel a vizuális kultúra vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgája, amelyről a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése külön rendelkezik.
Ha a vizsgatárgy vizsgaleírása alapján a beadott projektmunka megvédése a szóbeli vizsgarész egy eleme, akkor szóbeli vizsgál elmaradásával a projektmunka megvédése is elmarad, értékelni csak a beadott projektmunkát (mint írásbeli vizsgadolgozatot) kell.
Ilyen vizsgatárgyak:

 • ember- és társadalomismeret, etika: középszint
 • emberismeret és etika: középszint
 • gazdasági ismeretek: közép- és emelt szint
 • mozgóképkultúra és médiaismeret: közép- és emelt szint
 • nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák): középszint
 • társadalomismeret: középszint

Az utazás és turizmus vizsgatárgynak gyakorlati vizsgarésze két részfeladatból áll: a vizsgázónak be kell adnia egy projektmunkát, amelyet még a gyakorlati vizsgarész részeként kell megvédenie. Így ahhoz, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt teljesíteni tudja, a szóbeli vizsgaidőszakban ennek lehetőségét biztosítani kell.
A projektmunka beadásának határideje – a vizsgaszabályzatnak megfelelően – az írásbeli vizsgák kezdete, azaz a projektmunkát május 3-ig kell beadni.

Ha a vizsgatárgy vizsgaleírása alapján a projektmunka/portfólió értékelése a szóbeli, illetve szóbeli jellegű gyakorlati vizsga része, és a vizsgázónak az írásbeli vizsgarészen elért teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a vizsgadolgozatok megtekintésekor a vizsgázót értesíteni kell arról, hogy a kormányrendelet értelmében szóbeli vizsgát tehet, aminek feltétele, hogy a projektmunkát/portfóliót a vizsgázó az előzetes értekezletig leadja.

Ilyen vizsgatárgyak:

 • biológia: középszint
 • hang-, film- és színháztechnikai ismeretek: közép- és emelt szint
 • képző- és iparművészeti ismeretek: közép- és emelt szint
 • optikai ismeretek: közép- és emelt szint
 • természettudomány: középszint
 • vizuális kultúra: középszint

Ezekből a vizsgatárgyakból, csak a fenti esetben kell a vizsgázónak a projektmunkáját/portfólióját leadnia.

Kitől kapunk értesítést arról, hogy hol és mikor lesznek a vizsgáink?
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet e tekintetben is speciális szabályt tartalmaz. E szerint a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a vizsgajelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) értesíti a vizsgázót.
Aki tehát egy középiskolába adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt az értesítést is ettől a középiskolától kell megkapnia, aki valamely kormányhivatalba adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt az értesítést is ettől a kormányhivataltól kell megkapnia.

Igaz-e, hogy ebben a vizsgaidőszakban az érettségi vizsgajelentkezésemet visszavonhatom?
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet erre vonatkozó rendkívüli szabályozást nem tartalmaz, így ez nem lehetséges.
Ugyanakkor a kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerint, ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
Amennyiben a vizsgázó az adott vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatéríthetik. A Hivatal a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat a honlapon nyilvánosságra hozta.

Igaz-e, hogy ebben a vizsgaidőszakban az érettségi vizsgajelentkezésem vizsgaszintjét megváltoztathatom?
A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet erre vonatkozó rendkívüli szabályozást nem tartalmaz, így ez nem lehetséges.

A rendkívüli intézkedések lehetővé teszik-e, hogy most jelentkezzem érettségi vizsgára?
A pótlólagos jelentkezést a rendkívüli intézkedések sem teszik lehetővé.

Lesznek az írásbeli vizsgákon speciális járványügyi szabályok?
A kormányrendelet e tekintetben külön szabályt is megállapít. E szerint az érettségi vizsgák lebonyolítása során be kell tartani az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó, az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi intézkedéseket, amelyek megtekinthetők itt.

Biztosított lesz-e a fertőtlenítés és a védőeszköz a vizsgákon a vizsgázók és a vizsgán közreműködők részére?
Valamennyi helyszínen lesz kézfertőtlenítő, valamint a nagyszámú dolgozatot kezelő felügyelőtanárok és az emelt szintű vizsgadolgozatok értékelésében érintett javítótanárok számára kesztyűt is biztosítunk. A maszk viselése a folyosón, a közösségi térben kötelező, a vizsgadolgozat írása során ajánlott, de értelemszerűen lehet olyan időszak, amikor le szabad venni (pl. amikor a vizsga közben iszik a vizsgázó).

Gondoltak-e arra, hogy a vizsgahelyszíneken a vizsga megkezdése előtt fél órával akár százas nagyságrendben is várakozhatnak vizsgázók? Hogyan fogják ezt a helyzetet a vizsgaszervezők kezelni?
Az egyes intézményekben biztosítani kell a gyors beléptetést, sem az épület előtt, sem odabent a folyosókon nem lehetséges a csoportosulás, mindenkinek az a dolga, hogy mielőbb a részére kijelölt terembe jusson, a vizsga végén pedig elhagyja az épületet. Az adott termekben legfeljebb 10 fő, a megfelelő távolság betartásával tartózkodhat majd.

Lehet-e szóbelin javítani, ha az írásbeli rosszul sikerült?
Bármely vizsgatárgyból tett középszintű érettségi esetén, feltéve ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot a szóbeli vizsgát meg kell szervezni, így az ott szerzett eredménnyel a vizsga még sikeres lehet. Ez esetben a vizsga eredményét a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni.
A középszinten mozgóképkultúra és médiaismeret és vizuális kultúra vizsgatárgyaknak nem létezik szóbeli vizsgarésze, így a fenti rendelkezés ezekre a vizsgatárgyakra nem alkalmazható. A vizuális kultúra vizsgatárgy esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a szóbeli jellegű gyakorlati vizsgarészt lehet és kell megszervezni, ami a portfólió megvédését jelenti, aminek feltétele, hogy a portfóliót a vizsgázó az előzetes értekezletig leadja. A dráma vizsgatárgynak az írásbeli vizsgarész mellett két különálló, egy gyakorlati és egy szóbeli vizsgarésze van, így, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a szóbeli vizsgarészt lehet és kell megszervezni, tehát drámából a gyakorlati vizsgák ebben az esetben sem kerülnek megszervezésre.

Ez a szabály nem vonatkozik az emelt szintű vizsgákra!

A testnevelés vizsgákat hogyan bonyolítják majd le?
A testnevelés vizsgatárgyból a szóbeli és a gyakorlati vizsgát is meg kell szervezni, úgy, hogy a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani. Az érettségi vizsga értékelése ezen gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik. A gyakorlati vizsga eredményét a többi gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján kell megállapítani.
Ennek megfelelően, mivel:
- a középszintű gyakorlati vizsgán az úszás vagy küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, ennek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont,
- az emelt szintű gyakorlati vizsgán az úszás gyakorlatainak bemutatásával 10 pont, a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával szintén 10 pont szerezhető, ezek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 80 pont.
További szabály, hogy a testnevelés vizsgatárgyból a középszintű gyakorlati vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.

Mivel a fővárosban dolgozom az emelt szintű kiegészítő vizsgámra a fővárosi kormányhivatalban jelentkeztem. A járványhelyzet miatt hazaköltöztem Pécsváradra. Szeretném, ha a vizsgámat áthelyeznék lakóhelyemhez közelebb, hogy ne kelljen Pestre utaznom.
Mivel az emelt szintű vizsgákat a kormányhivatalok szervezik, vizsgájának áthelyezését az érintett kormányhivatalok (ez esetben: Budapest Főváros Kormányhivatala és a Baranya Megyei Kormányhivatal) megkeresésével kérelmezheti.

Nyomtatás
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi