A kormányhivatalnál történt érettségi vizsgára való jelentkezés elutasítása elleni fellebbezés

A jelentkező (illetve kiskorú vizsgázó esetében a szülő, gondviselő) a köznevelési feladatot ellátó hatóságnak (a továbbiakban: kormányhivatal) a vizsgajelentkezésre vonatkozóan meghozott döntése ellen a döntés kézhezvételét követő öt napon belül jogszabálysértésre hivatkozva fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

A fellebbezésnek nincs formai követelménye, géppel vagy kézzel írt papíron is be lehet nyújtani, megfelelő indoklással ellátva. A fellebbezésben új tényre csak abban az esetben lehet hivatkozni, ha az új tényről a jelentkezőnek az elsőfokú eljárásban nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezés benyújtására elektronikus úton is lehetőség van, e-papír szolgáltatás igénybevételével, vagy a Kormányhivatal e-ügyintézési felületén megadott egyéb módon.

A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezést a kormányhivatalnál történő jelentkezés esetén az Oktatási Hivatalnak címezve a jelentkezést elutasító kormányhivatalba kell benyújtani. A fellebbezések esetében a kérelmezőnek az Oktatási Hivatallal nincs közvetlen kapcsolata. A fellebbezést az Oktatási Hivatal nyolc napon belül bírálja el.

Az Oktatási Hivatal a döntését a benyújtást követő nyolc napon belül elektronikus úton közli a köznevelési feladatot ellátó hatósággal, valamint elektronikus vagy postai úton megküldi a fellebbezőnek.

Ha a vizsgázó, illetőleg szülője, gondviselője a fellebbezés alapján hozott döntéssel nem ért egyet, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat közlésétől számított harminc napon belül a véglegessé vált hatósági határozattal szemben közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a jogvita eldöntésére a jelentkezést elutasító kormányhivatal székhelye szerint illetékes törvényszéknek címezve, de a kormányhivatalnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtására elektronikus úton is lehetőség van, e-papír szolgáltatás igénybevételével, vagy a Kormányhivatal e-ügyintézési felületén megadott egyéb módon, vagy papír alapon.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

  • Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (9) bekezdése.
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (8) bekezdése
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §, 116. §-119. §
  • A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja, 37. §, 38/. §, 39. § és 40.§
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A kormányhivatalok elérhetőségei

Nyomtatás