Érettségi vizsgabizottság döntése elleni fellebbezés

A vizsgázó (illetve kiskorú vizsgázó esetében a szülő, gondviselő) az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése ellen a döntést – azaz az érettségi vizsga eredményének kihirdetését – követő öt napon belül jogszabálysértésre hivatkozva fellebbezést nyújthat be a köznevelési feladatot ellátó hatósághoz (a továbbiakban: kormányhivatal), a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatalhoz. Az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt az értekezletet követő első naptól kell számítani. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs.

A fellebbezésnek nincs formai követelménye, géppel vagy kézzel írt papíron is be lehet nyújtani, megfelelő indoklással ellátva. A fellebbezésnek röviden azokat az indokokat kell tartalmaznia, amelyek a jogszabálysértés tényét igazolják. A fellebbezésben új tényre csak abban az esetben lehet hivatkozni, ha az új tényről a vizsgázónak a vizsgabizottság döntésének meghozataláig nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezést (az emelt szintű vizsga esetében is) az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatójának kell benyújtani, de a területileg illetékes megyei, fővárosi kormányhivatalnak (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatalnak) kell címezni. A fellebbezések esetében a kérelmezőnek a kormányhivatallal (vagy az Oktatási Hivatallal) nincs közvetlen kapcsolata. A fellebbezést a kormányhivatal (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatal) három munkanapon belül bírálja el.

Az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatója a fellebbezést a döntéssel kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a benyújtás napján (ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon) megküldi a kormányhivatalnak (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatalnak). A kérelemhez csatolni kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.

A kormányhivatal (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatal) a benyújtást követő három munkanapon belül meghozza a döntését, és a döntésről (a kézbesítéssel egyidejűleg) rövid úton (futár, telefax, telefon) értesíti az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatóját. Az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatója a döntésről haladéktalanul értesíti a vizsgázót és az érintett érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét. A kormányhivatal (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatal) a döntését - annak érdekében, hogy az esetleges bírósági felülvizsgálattól függetlenül végre lehessen hajtani - azonnal végrehajthatónak nyilvánítja.

Ha a vizsgázó, illetőleg szülője, gondviselője a fellebbezés alapján hozott döntéssel nem ért egyet, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat közlésétől számított harminc napon belül a véglegessé vált hatósági határozattal szemben közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a jogvita eldöntésére az érettségi jelentkezést fogadó intézmény, illetve kormányhivatal székhelye szerint illetékes törvényszéknek  kell címezni, de az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

Fontos megjegyezni, hogy fellebbezést csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet benyújtani. Ha a szóbeli vizsgán nem történt jogszabálysértés, a szóbeli vizsga eredményét felülvizsgálni nem lehet. A szóbeli vizsgán a tantárgyi bizottság, vagy a vizsgabizottság által megállapított pontszámot a vizsgázónak el kell fogadnia. A Kúria elvi jelentőségű Kfv. II.39.055/12/9. számú döntése alapján nem gyakorolhatja a bíróság megváltoztató jogkörét akkor, amikor a vizsgázó magát a vizsgáztató mérlegelése során hozott döntését kifogásolja, hiszen azt kellő szakmai tudás és a szóbeli vizsga szakmai minőségének megfelelő kontrollja hiányában nem bírálhatja felül. A törvényben és a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően folytatott vizsga alapján megállapított szóbeli eredmény megváltoztatására nincs jogszabályi lehetőség.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (7) bekezdése
  • Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 59. § (1)-(3) bekezdés.
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. §,114. §., 116. §-119. §
  • A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés e) pontja, 37. §, 39. § és 40. §

A fellebbezések benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás telefonon vagy az info@oh.gov.hu címen, e-mailben kérhető.

A kormányhivatalok és az Oktatási Hivatal elérhetőségei

Nyomtatás