Érettségi vizsgabizottság döntése elleni fellebbezés

A vizsgázó (illetve kiskorú vizsgázó esetében a szülő, gondviselő) az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése ellen a döntést – azaz az érettségi vizsga eredményének kihirdetését – követő öt napon belül jogszabálysértésre hivatkozva fellebbezést nyújthat be. Az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt az értekezletet követő első naptól kell számítani. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.

A fellebbezésnek nincs formai követelménye, géppel vagy kézzel írt papíron is be lehet nyújtani. A fellebbezésnek röviden azokat az indokokat kell tartalmaznia, amelyek a jogszabálysértés tényét igazolják.

A fellebbezés nem illetékköteles.

A fellebbezést (az emelt szintű vizsga esetében is) az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatójának kell benyújtani, de a területileg illetékes megyei, fővárosi kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal) (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatalnak) kell címezni. A fellebbezések esetében a kérelmezőnek a kormányhivatallal (vagy az Oktatási Hivatallal) nincs közvetlen kapcsolata. A fellebbezést a kormányhivatal (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatal) három munkanapon belül bírálja el.

Az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatója a fellebbezést a döntéssel kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a benyújtás napján (ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon) megküldi a kormányhivatalnak (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatalnak). A kérelemhez csatolni kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.

A kormányhivatal (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatal) a benyújtást követő három munkanapon belül meghozza a döntését, és a döntésről (a kézbesítéssel egyidejűleg) rövid úton (futár, telefax, telefon) értesíti az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatóját. Az érettségi jelentkezést fogadó intézmény igazgatója a döntésről haladéktalanul értesíti a vizsgázót és az érintett érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét. A kormányhivatal (a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási Hivatal) a döntését - annak érdekében, hogy az esetleges bírósági felülvizsgálattól függetlenül végre lehessen hajtani - előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítja.

Ha a vizsgázó, illetőleg szülője, gondviselője a fellebbezés ügyében hozott döntéssel nem ért egyet, jogszabálysértésre való hivatkozással a határozat közlésétől számított harminc napon belül kérheti a jogerős hatósági határozat bírósági felülvizsgálatát a közigazgatási ügyekben eljáró területileg illetékes megyei vagy fővárosi bíróságtól.

Fontos megjegyezni, hogy fellebbezést csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet benyújtani. Ha a szóbeli vizsgán nem történt jogszabálysértés, a szóbeli vizsga eredményét felülvizsgálni nem lehet. A szóbeli vizsgán a tantárgyi bizottság, vagy a vizsgabizottság által megállapított pontszámot a vizsgázónak el kell fogadnia. A Kúria elvi jelentőségű Kfv. II.39.055/12/9. számú döntése alapján nem gyakorolhatja a bíróság megváltoztató jogkörét akkor, amikor a vizsgázó magát a vizsgáztató mérlegelése során hozott döntését kifogásolja, hiszen azt kellő szakmai tudás és a szóbeli vizsga szakmai minőségének megfelelő kontrollja hiányában nem bírálhatja felül. A törvényben és a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően folytatott vizsga alapján megállapított szóbeli eredmény megváltoztatására nincs jogszabályi lehetőség.

Az eljárást meghatározó jogszabályok a következők:

  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (7) bekezdése
  • Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 59. § (1)-(3) bekezdés.

A fellebbezések benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás telefonon vagy az info@oh.gov.hu címen, e-mailben kérhető.

A kormányhivatalok és az Oktatási Hivatal elérhetőségei

Nyomtatás