Tájékoztató azon ukrajnai vizsgázók számára, akik nem nyújtottak be érettségi jelentkezést Magyarországon 2022. február 15-éig

1. Az érintett vizsgázók körének meghatározása

Az az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személy, aki
a) a hazájában a 2021/2022. tanévben a középiskola utolsó évfolyamán tanult, és ezt iskolai bizonyítványával, vagy más, az ukrajnai iskolája által, akár elektronikusan kiállított és hitelesített dokumentummal igazolni tudja, és
b) Magyarországon a magyar érettségi vizsgarendszer keretében, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) szabályai szerint érettségi vizsgákat kíván tenni.

2. Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő 2022. április 20. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

3. A jelentkezés benyújtása

A jelentkezés személyesen történhet az érintett személy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalban. Az illetékes kormányhivatalokra vonatkozó információk elérhetők a következő linkre kattintva: https://dari.oktatas.hu/kh_info
A kormány 115/2022. (III. 22.)  rendelete az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli szabályairól 1. § (1) b) pontja szerinti előrehozott érettségi vizsgára jelentkezést kizárólag a fentiekben meghatározott kormányhivatalba lehet benyújtani, és a jelentkező a kormányhivatalban működő vizsgabizottságba kerül beosztásra.A középiskolák nem fogadhatják ezen jelentkezéseket.

4. A vizsga díja

A vizsga térítésmentes.

5. Amennyiben a jelentkező magyarországi érettségi bizonyítványt kíván szerezni, úgy az alábbi vizsgatárgyakból szükséges jelentkezést benyújtania a kormányhivatalba:

  • magyar nyelv és irodalom vagy e helyett magyar mint idegen nyelv
  • matematika
  • történelem
  • idegen nyelv
  • a Vizsgaszabályzat 2. mellékletében meghatározott választható közismereti vizsgatárgyak közül legalább egy szabadon választott vizsgatárgy. A választható vizsgatárgyakról https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2023ig lehet tájékozódni.

6. Az érettségi bizonyítvány kiállításához az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

  • sikeres, legalább elégséges érettségi vizsgaeredményt kell szerezni a 5. pontban meghatározott vizsgatárgyakból,
  • és igazolni kell a kormányhivatalban működő vizsgabizottság számára, hogy a vizsgázó a középiskolai tanulmányait befejezte.

A középiskolai tanulmányok befejezésére vonatkozó igazolás benyújtásának határideje: 2022. június 9. A határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.

A középiskolai tanulmányok magyarországi befejezésének lehetőségéről az egyes tankerületi központokban kérhető tájékoztatás. A tankerületi központokra vonatkozó információk elérhetők a következő linkre kattintva: http://kk.gov.hu/tankeruletek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezései szerint, a külföldről érkező tanulók külföldön megszerzett bizonyítványuk alapján folytathatják tanulmányaikat Magyarországon. Az évfolyamba sorolásról – a tanulókkal egyedileg történő egyeztetés után, minden körülmény mérlegelését követően – az igazgató dönt.


 

 

 

Amennyiben a vizsgázó a fenti feltételeket teljesíti, a kormányhivatalban a vizsgabizottság a vizsgázó sikeres vizsgáinak fajtáját rendes vizsgafajtára módosítja, és az érettségi bizonyítványt kiállítja.

7. Amennyiben a vizsgázó a 6. pontban meghatározott valamelyik felételtelt nem tudja teljesíteni, úgy a vizsga fajtája változatlan marad, és a vizsgázó sikeresen teljesített érettségi vizsgáiról a kormányhivatalban működő vizsgabizottság a Vizsgaszabályzat 12. § (16) bekezdése szerint tanúsítványt állít ki. A sikeres érettségi vizsgáról kiállított tanúsítvány csak a középiskolai végzettséget tanúsító okirattal együtt alkalmazható, azaz ez a dokumentum önmagában nem igazolja sem a középiskola befejezését, sem pedig az érettségi bizonyítvány megszerzését.

Nyomtatás

CÍMKÉK

erettsegi