Gyakran ismételt kérdések az érettségi vizsgával kapcsolatban

« előző oldal
következő oldal »

Fellebbezés, észrevétel, jogorvoslat

1. Mikor milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet a jelentkező az érettségi vizsgák során?

Egyszerűen:

  1. Ha a vizsgaszervező elutasítja a jelentkezést.
  2. Ha az emelt szintű írásbeli vizsgán technikai probléma fordul elő
  3. Ha nem a javítási-értékelési útmutatónak megfelelően történik az írásbeli vizsgadolgozat javítása.
  4. Ha az érettségi vizsgán jogsértés történt, a vizsgabizottság döntése ellen

2. Mit tehet a jelentkező, ha a vizsgaszervező elutasítja a jelentkezést?

Egyszerűen:

3. Mit tehet a vizsgázó, ha az emelt szintű írásbeli vizsgán a vizsgaszervező megszegi a technikai előírásokat?

Egyszerűen:

Az emelt szintű írásbeli vizsga helyszínén, a vizsga lezárását követő 2 órán belül, írásban kell jelezni a vizsga helyszínén a kormányhivatal megbízottjának a technikai előírások megszegését. A határidő jogvesztő.

Részletesen:

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése szerint:

„Amennyiben az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgázó szerint az e rendeletben és az adott vizsgatárgy központi vizsgakövetelményeiben foglalt vizsgaszervezési technikai jellegű előírásokat megszegték, az írásbeli vizsga lezárását követő két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, a kormányhivatal megbízottjánál a kormányhivatalnak címzett írásbeli észrevételt tehet. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. A kormányhivatal megbízottja a vizsgázónak az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban benyújtott észrevételt továbbítja a kormányhivatalnak. A kormányhivatal az észrevételt öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálati eredményt, valamint a vizsga további menetével kapcsolatban a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatait megküldi a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának, aki – szükség esetén – megteszi a vizsga további menetével kapcsolatos intézkedéseket. A vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatója a kormányhivatal vizsgálatának eredményéről, és a további intézkedés szükségességéről írásban értesíti a vizsgabizottságot.”

4. Milyen szabályok vonatkoznak az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésére?

Egyszerűen:

A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített és kijavított vizsgadolgozatokat. A megtekintésre egy munkanapot - nyolc órát - kell biztosítani.

Részletesen:

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 26. § (2) bekezdése szerint az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni.

A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet.

Ha vizsgázó egy középiskolában nyújtotta be az érettségi jelentkezését, a dolgozatot (közép- és emelt szinten egyaránt) a középiskolában tekintheti meg. Amennyiben a jelentkező egy kormányhivatalban nyújtotta be az érettségi jelentkezését, a dolgozatot (közép- és emelt szinten egyaránt) a vizsgaszervező kormányhivatal által megjelölt helyen tekintheti meg.

A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített vizsgadolgozatokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére.

Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket - az igazgató rendelkezése szerint - meg kell téríteni.

A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot - nyolc órát - kell biztosítani.

5. Mit tehet a vizsgázó, ha nem tud megjelenni a kijavított dolgozat megtekintésén, és honnan fogja megtudni az eredményt?

Egyszerűen:

Ha a vizsgázó nem tud megjelenni a megtekintésen, egy szabályos meghatalmazással rokona vagy ismerőse is megtekintheti a kijavított dolgozatot. Természetesen a meghatalmazott másolatot is készíthet a dolgozatról. Ha senki nem nézi meg a dolgozatát, a vizsgázót az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén fogják tájékoztatni.

6. Milyen esetben, mikor, hol és hogyan tehető észrevétel?

Egyszerűen:

  • Milyen esetben: Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.
  • Mikor: a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig.
  • Hol, kinek a részére: Ha a vizsgázó egy középiskolában jelentkezett az érettségi vizsgára, úgy a vizsgadolgozat megtekintése után az észrevételét az iskola igazgatójához kell benyújtani. Amennyiben a vizsgázó egy kormányhivatalban nyújtotta be a jelentkezési lapját, az észrevételét a kormányhivatal által meghatározottak szerint nyújthatja be.
  • Hogyan: A benyújtott észrevételeknek nincs formai követelménye.

Részletesen:

A vizsgaszabályzat 26. § (2) bekezdése alapján a kijavított írásbeli vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeket a vizsgázó a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. A benyújtott észrevételeknek nincs formai követelménye.

Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az igazolási kérelem elfogadásáról az igazgató dönt.

Ha a vizsgázó egy középiskolában jelentkezett az érettségi vizsgára, úgy a vizsgadolgozat megtekintése után az észrevételét az iskola igazgatójához tudja benyújtani.

Amennyiben a vizsgázó egy kormányhivatalban nyújtotta be a jelentkezési lapját, az észrevételét a kormányhivatal által meghatározottak szerint nyújthatja be.

6. Mi történik, ha a vizsgázó észrevételt tett? Veszíthet-e pontot?

Egyszerűen:

A kijavított dolgozatnak azt a részét vagy részeit, amelyek esetében a javításra a vizsgázó észrevételt tett a javítási, értékelési útmutató alapján felülvizsgálja egy másik szaktanár.

Az érintett feladat felüljavítása során az eredetileg megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányba is el lehet térni.

Részletesen:

Ha a tanuló észrevételt tett írásbeli dolgozatának javítására, azt az igazgatónak egy másik szaktanárral a javítási, értékelési útmutató alapján felül kell vizsgáltatnia. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az előzetes értekezleten helyettes szaktanár álljon rendelkezésre az észrevételben foglaltak elbírálására. Az észrevétel elbírálásában nem vehet részt a dolgozatot elsőként javító szaktanár. Az észrevétel kivizsgálásával kapcsolatosan részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, és a döntést indokolással ellátott határozatba kell foglalni.

A vizsgálat a dolgozatnak csak arra a részletére terjedhet ki, amelynek javítására a vizsgázó észrevételt tett. Az érintett feladat felüljavítása során az eredetileg megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányba is el lehet térni.

7. Ki bírálja el az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozattal kapcsolatban benyújtott észrevételt?

Egyszerűen:

Emelt szintű írásbeli vizsgadolgozat javítására benyújtott észrevétel esetén a kivizsgálás a kormányhivatal feladata.

Részletesen:

Emelt szintű vizsga esetén a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatra benyújtott észrevételét a vizsgadolgozattal együtt az igazgató a lehető legrövidebb időn belül megküldi a kormányhivatalnak.

Emelt szintű írásbeli vizsgadolgozat javítására benyújtott észrevétel esetén a kivizsgálás a kormányhivatal feladata. A kormányhivatal az észrevétellel érintett feladatot a javítási, értékelési útmutató alapján újraértékelteti egy olyan szaktanárral, aki a dolgozat értékelésében eddig nem vett részt.

A szaktanár megállapítja az általa javasolt pontszámot, amely a korábbiakban megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányban is eltérhet. Ezt követően a szaktanár értékelésének eredményét a kormányhivatal megküldi a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának, aki továbbítja azt a vizsgabizottság elnökének.

A vizsgabizottság az előzetes értekezleten tudomásul veszi a kormányhivatal által megküldött szaktanári értékelést, és azt rávezeti az osztályozó ívre. A tájékoztató értekezleten a vizsgázókat tájékoztatni kell a szaktanári értékelésről.

8. Fellebbezhet-e a vizsgázó a vizsgabizottság döntése ellen?

Egyszerűen:

Fellebbezést csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet benyújtani.

A vizsgázó az érettségi vizsga eredményének kihirdetését követő öt napon belül jogszabálysértésre hivatkozva fellebbezést nyújthat be a vizsgabizottság döntése ellen.

Ha a szóbeli vizsgán nem történt jogszabálysértés, a szóbeli vizsga eredményét felülvizsgálni nem lehet. A szóbeli vizsgán a tantárgyi bizottság, vagy a vizsgabizottság által megállapított pontszámot a vizsgázónak el kell fogadnia.

Részletesen:

Érettségi vizsgabizottság döntése elleni fellebbezés

 

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi