Gyakran ismételt kérdések az érettségi vizsgával kapcsolatban

« előző oldal
következő oldal »

Érettségi vizsgakövetelmények változása

Kik vizsgázhatnak az új vizsgakövetelmények szerint?
A rendes, a szintemelő, az előrehozott, a kiegészítő, az ismétlő, a javító, a pótló érettségi vizsgákat a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakkal bezárólag, a korábban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott részletes vizsgakövetelmények szerint kell letennie minden vizsgázónak. Ez alól kivételt jelentenek azok, akik a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint kezdték meg tanulmányaikat, és 2024-ben vagy később tennék le a rendes érettségi vizsgákat, de előrehozott vizsgát, illetve azt követően szintemelő, vagy pótló vizsgát szeretnének tenni; ők ezt az új vizsgakövetelmények szerint tehetik meg 2022 tavaszán, 2022 őszén, 2023 tavaszán és 2023 őszén.
A 2024 tavaszi vizsgaidőszaktól mindenkire egységesen az új vizsgakövetelmények érvényesek.

A 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint tanulók tehetnek-e szintemelő, vagy pótló vizsgát azon vizsgatárgyakból, amelyekből a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint előrehozott vizsgát tettek?
Igen. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 60/I. § (1) bekezdése módosításra került, így a szintemelő és a pótló vizsga letétele a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerinti követelmények szerint vizsgázók számára is biztosított.

Az érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező vizsgázók melyik vizsgakövetelmény szerint vizsgázhatnak?
Az érettségi vizsgákat 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig a korábban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott részletes vizsgakövetelmények szerint kell letenni: Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei
2024. január 1-je után már kizárólag az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az ezekhez kapcsolódó, új részletes követelmények szerint lehet csak érettségi vizsgát tenni. (Ez utóbbi alól kivételt képez az ágazati, ágazaton belüli specializációs vizsgáknak egy szűk köre.)
Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei (2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

Meddig lehet informatikából érettségi vizsgát tenni?
Informatika vizsgatárgyból utoljára a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni, ezt követően a vizsgatárgy megszűnik, azaz javító vagy pótló vizsga letételére sem lesz lehetőség még abban az esetben sem, ha a vizsgázót a vizsgabizottság a vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára utasította.

2024 előtt ki vizsgázhat digitális kultúra vizsgatárgyból?
A 2024 előtti vizsgaidőszakokban digitális kultúra vizsgatárgyból csak azok a tanulók vizsgázhatnak, akik a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint kezdték meg tanulmányaikat, és 2024-ben vagy később tennék le a rendes érettségi vizsgákat, de előrehozott, illetve azt követően szintemelő, vagy pótló vizsgát szeretnének tenni ebből a vizsgatárgyból.

Jelenleg középiskolában tanulmányokat folytató diákok közül ki és mikor (mely vizsgaidőszakban) vizsgázhat informatikából és digitális kultúra vizsgatárgyból?
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) rendelkezései e tekintetben egyértelműek.
„7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza

b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül

bg) középiskola esetén azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja, továbbá annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát,
....”
Ennek megfelelően – a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek betartása mellett – az iskola helyi tantervében kell szabályozni azt, hogy tanulóik milyen követelmények teljesítése esetén mikor, milyen vizsgatárgyakból vizsgázhatnak.
Ha a helyi tanterv ezt lehetővé teszi, akkor a vizsgaszabályzat, és a helyi tanterv feltételeinek együttes teljesítése esetén:

  • A módosítás előtti Nat szerint tanulók informatikából utoljára a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakban tehetnek érettségi vizsgát.
  • A módosítás előtti Nat szerint tanulók digitális kultúra vizsgatárgyból legkorábban a 2024. május-júniusi vizsgaidőszakban vizsgázhatnak, de csak akkor, ha ezt az EMMI rendelet fent idézett rendelkezése szerint az iskola helyi tanterve számukra kifejezetten lehetővé teszi. Természetesen a vizsgára való felkészítés során figyelembe kell venni a digitális kultúra vizsgatárgy tartalmi követelményeit.
  • Akik a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint kezdték meg tanulmányaikat, és 2024-ben vagy később tennék le a rendes érettségi vizsgákat, a 2022. május-júniusi vizsgaidőszaktól a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig – a vizsgaszabályzat és a helyi tanterv erre vonatkozó feltételeinek teljesítése után, előrehozott, illetve azt követően szintemelő, vagy pótló vizsga keretében – digitális kultúra vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát.
  • Akik a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint kezdték meg tanulmányaikat, és 2024-ben vagy később tennék le a rendes érettségi vizsgákat, – tekintettel arra, hogy ők informatika tantárgyat nem tanulnak, előrehozott vizsgaként a 2022. május-júniusi vizsgaidőszaktól a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig – az informatika vizsgatárgyat csak abban az esetben választhatják, ha ezt számukra a helyi tanterv a digitális kultúra tantárgy megfelelő tantárgyi követelményei teljesítésének előírása mellett, kifejezetten lehetővé teszi.
  • A 2024. május-júniusi vizsgaidőszakban és ezt követően az informatika vizsgatárgyból nem lehet érettségi vizsgát tenni.

A hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumba járó, a módosítás előtti Nat szerinti helyi tantervek alapján tanuló 10. évfolyamos tanulók tehetnek-e előrehozott érettségi vizsgát informatika vizsgatárgyból, vagy erre már csak digitális kultúra vizsgatárgyból van lehetőségük?
Digitális kultúra vizsgatárgyból – a 2022. május-júniusi vizsgaidőszaktól a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig – csak azok a tanulók tehetnek előrehozott érettségi vizsgát, akik a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint kezdték meg tanulmányaikat, és 2024-ben vagy később tennék le a rendes érettségi vizsgákat.

A módosítás előtti Nat szerint tanulók digitális kultúra vizsgatárgyból legkorábban a 2024. május-júniusi vizsgaidőszakban vizsgázhatnak, de csak akkor, ha ezt az iskola helyi tanterve számukra kifejezetten lehetővé teszi. Természetesen a vizsgára való felkészítés során figyelembe kell venni a digitális kultúra vizsgatárgy tartalmi követelményeit.

A módosítás előtti Nat szerint tanulók tehát a 2022. május-júniusi vizsgaidőszaktól a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig informatikából tehetnek előrehozott érettségi vizsgát, digitális kultúra vizsgatárgyból nem.

A hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumba járó, a módosítás előtti Nat szerinti helyi tantervek alapján tanuló 10. évfolyamos tanulók 2024-ben tehetnek-e szintemelő vizsgát informatika vizsgatárgyból?
Az informatika vizsgatárgy a 2023. október-novemberi vizsgaidőszak után megszűnik, így ebből a vizsgatárgyból a 2024. május-júniusi vizsgaidőszaban már nem lehet érettségi vizsgát tenni.

A hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumba járó, a módosítás előtti Nat szerinti helyi tantervek alapján tanuló 10. évfolyamos tanulók érettségi bizonyítványában szerepelhet-e egyszerre informatika és digitális kultúra vizsgatárgy eredménye is?
A módosítás előtti Nat szerinti helyi tantervek szerint tanuló 10. évfolyamos tanulók digitális kultúra vizsgatárgyból legkorábban a 2024. május-júniusi vizsgaidőszakban tehetnek érettségi vizsgát. Azaz csak akkor szerepelhet mindkét vizsgatárgy eredménye az érettségi bizonyítványukban, ha az érettségi bizonyítványukat 2024. májusi-júniusi vagy azt követő vizsgaidőszakban szerzik meg, és mindkét vizsgatárgyból érvényes vizsgaeredménnyel rendelkeznek.

A 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint tanulók tehetnek érettségi vizsgát informatikából?
Akik a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint kezdték meg tanulmányaikat, és 2024-ben vagy később tennék le a rendes érettségi vizsgákat, – tekintettel arra, hogy ők informatika tantárgyat nem tanulnak, előrehozott vizsgaként a 2022. május-júniusi vizsgaidőszaktól a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig – az informatika vizsgatárgyat csak abban az esetben választhatják, ha ezt számukra a helyi tanterv a digitális kultúra tantárgy megfelelő tantárgyi követelményei teljesítésének előírása mellett, kifejezetten lehetővé teszi.

Az érettségi vizsgára felkészítő 2 évfolyamos képzésben részt vevők mely vizsgakövetelmények szerint vizsgázhatnak?
Az érettségi vizsgára felkészítő 2 évfolyamos képzésben tanulók közül azok, akik a rájuk vonatkozó pedagógiai/szakmai program szerint a 2023. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban tesznek rendes érettségi vizsgát, érettségi vizsgáikat a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott részletes vizsgakövetelmények (Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei) szerint teszik le. Felkészítésük is ennek megfelelően történik.

Az érettségi vizsgára felkészítő 2 évfolyamos képzésben tanulók közül azok, akik a rájuk vonatkozó pedagógiai/szakmai program szerint a 2024. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban tesznek rendes érettségi vizsgát, érettségi vizsgáikat az új vizsgakövetelmények Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei (2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények) szerint teszik le. Érettségi felkészítésük is ennek megfelelően, azaz a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint történik. Ebből következően az előrehozott, illetve az azt követő szintemelő, vagy pótló vizsgáikat is a 2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint tehetik le.

A 2024 tavaszi vizsgaidőszaktól mindenkire egységesen az új vizsgakövetelmények érvényesek:
Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei (2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

Mikor szűnnek meg az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak?
Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak a 2024. október-novemberi vizsgaidőszakot követően szűnnek meg, így ezekből a vizsgatárgyakból a 2025. május-júniusi vizsgaidőszaban már nem lehet érettségi vizsgát tenni, azaz javító vagy pótló vizsga letételére sem lesz lehetőség még abban az esetben sem, ha a vizsgázót a vizsgabizottság a vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára utasította.

Nyomtatás
« előző oldal
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi