Tájékoztató a 2020. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályokról

következő oldal »

A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályokkal kapcsolatos kérdések

Van-e valamilyen változás a felügyelő tanárok beosztásának szabályozásával kapcsolatban?
Igen. A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló  119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletbe bekerült új szabályozás szerint az írásbeli vizsgák lebonyolítása során a vizsga szervezéséért felelős intézmény a felügyelő tanárok előzetesen elkészített beosztásától, a felügyelő tanárok óránkénti váltása tekintetében eltérhet. 
Ennek megfelelően – helyi vezetői intézkedéssel – a felügyelő tanárok óránkénti váltásától, a személyi kontaktusok száma csökkentésének érdekében el lehet tekinteni. Ezeket a helyi változtatásokat az érettségi informatikai rendszerében nem kell regisztrálni, csak az írásbeli vizsga jegyzőkönyvében kell egyértelműen rögzíteni.

Az előrehozott és a szintemelő érettségi vizsgák közül pontosan melyek azok, amelyek elmaradnak, és törlésre kerülnek?
A 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint:
Az előrehozott vizsgát a vizsgaszabályzat 12.§ (15), (16) bekezdései szerinti előrehozott vizsgák kivételével törölni kell
A szintemelő vizsgák közül:
Törölni kell azokat, amelyeket a középiskola befejezése előtti (10-11) évfolyamokon tennének le a vizsgázók.
Nem kell törölni azokat, amelyeket a középiskola befejező évfolyamán tanulók kívánnak letenni, valamint
azokat, amelyeket olyanok kívánnak letenni, akiknek van már érettségi bizonyítványuk.
A törlést az Oktatási Hivatal központilag hivatalból végzi el.

Pontosan milyen esetekben lesznek mégis szóbeli vizsgák?
A 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint általában csak az írásbeli vizsgákat szervezik meg.

Meg kell szervezni viszont a szóbeli vizsgát az alábbi esetekben:

- minden olyan vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik (1, célnyelvi civilizáció, 2, bibliaismeret, 3, judaisztika, 4, népművészet, 5, hittan),
- a testnevelés vizsgatárgyból,
- az SNI vizsgázók esetében, ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti, szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet vagy
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól vagy
c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól vagy
d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni vagy
e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,
- bármely vizsgatárgyból tett középszintű érettségi esetén, feltéve ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot.

A speciális körülmények között hogyan számítják ki az érettségi vizsgák eredményeit?
A vizsgák százalékos eredményét a megszervezett vizsgarészek összeredményéből számítják ki. A százalék kiszámításakor – a vizsgaszabályzat általános rendelkezéseinek megfelelően – a számítást csak az egész szám meghatározásáig végzik el.
Ha egy vizsgatárgyból több vizsgarész kerül megszervezésre (pl. emelt szintű idegen nyelv), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább tizenkettő (12) százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Ha a vizsgázó valamelyik vizsgarészből nem éri el a 12 százalékot, a többi vizsgarész eredményétől függetlenül az érettségi vizsgájára elégtelen eredményt kap.

Az osztályzat meghatározása most is a százalékos eredmény alapján történik az alábbiak szerint.
Középszintű vizsga esetében:

 • 80-100% elérése esetén jeles (5),
 • 60-79% elérése esetén jó (4),
 • 40-59% elérése esetén közepes (3),
 • 25-39% elérése esetén elégséges (2),
 • 0-24% elérése esetén elégtelen (1).

Emelt szintű vizsga esetében:

 • 60-100% elérése esetén jeles (5),
 • 47-59% elérése esetén jó (4),
 • 33-46% elérése esetén közepes (3),
 • 25-32% elérése esetén elégséges (2),
 • 0-24% elérése esetén elégtelen (1).

A szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül is teljes értékű érettségi vizsgát fogunk kapni?
A 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet biztosítja, hogy a speciális szabályok szerint sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

Mi lesz azokkal, akik bármilyen okból – például betegség miatt – nem jelennek meg az érettségi vizsgán?
A 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint, ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését az adott vizsgatárgyból, vizsgatárgyakból törölni kell.
Amennyiben a vizsgázó az adott vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatérítik. A visszatérítés menetére vonatkozó tájékoztató elérhető a Tájékoztató a vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó szabályokról linkre kattintva.

Mi a teendő akkor, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán rosszul lesz, és így a vizsgája megszakad?
Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga alatt rosszul lesz, azonnal orvosi segítséget kell hívni, és annak megérkezésig a vizsgázót külön teremben kell elhelyezni.
Ebben az esetben a vizsgázó írásbeli vizsgája megszakad.
Mivel az esemény feltehetőleg nem a vizsgázónak felróható okból történt, a Vizsgaszabályzat 24. § (4) bekezdés a) pontja szerint a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig adott válaszait értékelni kell.

Középszintű vizsga esetén:

 1. Ha a vizsgázó kéri az értékelést, és az értékelés során az  eredménye nem éri el a 12%-ot, akkor pótló vizsgára kell utasítani, amelyet a következő vizsgaidőszakok valamelyikében teljesíthet.
 2. Ha a vizsgázó kéri az értékelést, és az értékelés során az  eredménye eléri a 12%-ot, de nem éri el a 24%-ot, akkor a rendkívüli helyzetre vonatkozó kormány rendelet alapján szóbeli vizsgát tehet.
 3. Ha a vizsgázó nem kéri az értékelést, akkor – tekintettel arra, hogy a szóbeli vizsgákat a rendkívüli helyzetben csak meghatározott esetekben rendezik meg, és ez az felsoroltak között nem szerepel – a vizsgázót pótló vizsgára kell utasítani, amelyet a következő vizsgaidőszakok valamelyikében teljesíthet.

Emelt szintű vizsga esetén:

 1. Ha a vizsgázó kéri az értékelést, és az értékelés során az  eredménye nem éri el a 25%-ot, akkor pótló vizsgára kell utasítani, amelyet a következő vizsgaidőszakok valamelyikében teljesíthet
 2. Ha a vizsgázó nem kéri az értékelést, akkor – tekintettel arra, hogy a szóbeli vizsgákat a rendkívüli helyzetben csak meghatározott esetekben rendezik meg, és ez az felsoroltak között nem szerepel – a vizsgázót pótló vizsgára kell utasítani, amelyet a következő vizsgaidőszakok valamelyikében teljesíthet.

Valóban megváltoznak az írásbeli vizsganapok?
Valóban, néhány vizsgatárgy vizsgaidőpontjai a tanév rendjében korábban megjelentekhez és a Hivatal honlapján korábban közzétettekhez képest megváltoztak.
A vizsgatárgyak vizsganapjait itt tekintheti meg.

Igaz-e, hogy az első héten, az öt nagy vizsgatárgy írásbeli vizsgái 9 órakor kezdődnek?
Igen! A magyar nyelv és Irodalom, a magyar mint idegen nyelv, a matematika, a történelem, az angol nyelv és a német nyelv írásbeli vizsgái mindkét szinten 9.00-kor kezdődnek. A többi napon a délelőtti írásbeli vizsgák 8.00-kor a délutániak 14.00-kor kezdődnek.

Pontosan milyen vizsgatárgyakból lesznek mégis gyakorlati vizsgák?
A 100/1997-es Korm. rendeletben a 18/b. § (8) bekezdése szerint: „Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, s a vizsga befejezését követően, a szaktanár által javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, kottázás, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program)."
A fentiek értelmében minden olyan vizsgatárgyból, amelynek gyakorlati vizsgarészére az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban is meg kell szervezni a gyakorlati vizsgát. Ez alól kivétel a vizuális kultúra vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgája, amelyről a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése külön rendelkezik.
Tehát az alábbi tárgyak gyakorlati vizsgái kerülnek lebonyolításra:

 • informatika: mindkét szinten
 • informatikai ismeretek: mindkét szinten
 • mozgóképkultúra és médiaismeret: középszinten
 • távközlési ismeretek: mindkét szinten
 • utazás és turizmus – középszinten
 • vizuális kultúra: csak emelt szinten

Amely vizsgatárgyaknál a gyakorlati vizsga központi feladatlap megoldását jelenti, ott a vizsgák időpontját a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
Mozgóképkultúra és médiaismeret esetén a projektmunka beadásának határideje – a vizsgaszabályzatnak megfelelően – az írásbeli vizsgák kezdete, azaz a projektmunkát május 4-ig kell beadni.
Az utazás és turizmus vizsgatárgynak gyakorlati vizsgarésze két részfeladatból áll: a vizsgázónak be kell adnia egy projektmunkát, amelyet még a gyakorlati vizsgarész részeként kell megvédenie. Így ahhoz, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt teljesíteni tudja, a szóbeli vizsgaidőszakban ennek lehetőségét biztosítani kell.

Be kell-e adni a projektmunkát?
A projektmunka elkészítése az írásbeli vizsgarész teljesítését jelenti, vagy önálló, de írásbeli jellegű gyakorlati vizsgarész, így a projektmunkát be kell adni. Ez alól kivétel a vizuális kultúra vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgája, amelyről a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése külön rendelkezik.
Ha a vizsgatárgy vizsgaleírása alapján a beadott projektmunka megvédése a szóbeli vizsgarész egy eleme, akkor szóbeli vizsgál elmaradásával a projektmunka megvédése is elmarad, értékelni csak a beadott projektmunkát (mint írásbeli vizsgadolgozatot) kell.
Ilyen vizsgatárgyak:

 • ember- és társadalomismeret, etika – középszint
 • emberismeret és etika – középszint
 • gazdasági ismeretek – közép- és emelt szint
 • mozgóképkultúra és médiaismeret – középszint
 • nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák) – középszint
 • társadalomismeret – középszint

Az utazás és turizmus vizsgatárgynak gyakorlati vizsgarésze két részfeladatból áll: a vizsgázónak be kell adnia egy projektmunkát, amelyet még a gyakorlati vizsgarész részeként kell megvédenie. Így ahhoz, hogy a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt teljesíteni tudja, a szóbeli vizsgaidőszakban ennek lehetőségét biztosítani kell.
A projektmunka beadásának határideje – a vizsgaszabályzatnak megfelelően – az írásbeli vizsgák kezdete, azaz a projektmunkát május 4-ig kell beadni.

Most, hogy a vizsgák időpontjai megváltoztak kitől kapunk értesítést arról, hogy hol és mikor lesznek a vizsgáink?
A 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet e tekintetben is speciális szabályt tartalmaz. E szerint a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a vizsgajelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) értesíti a vizsgázót.
Aki tehát egy középiskolába adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt az értesítést is ettől a középiskolától kell megkapnia, aki valamely kormányhivatalba adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt az értesítést is ettől a kormányhivataltól kell megkapnia.

Igaz-e, hogy ebben a vizsgaidőszakban az érettségi vizsgajelentkezésemet visszavonhatom?
Valóban, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

A vizsgázó az erre vonatkozó kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be 2020. április 21-ig. Aki tehát egy középiskolába adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt a kérelmet is ebbe a középiskolába kell benyújtania, aki valamely kormányhivatalba adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt a kérelmet is ugyanebbe a kormányhivatalba kell benyújtania. Nagyon kell arra figyelni, hogy a kérelmet legkésőbb a megadott határidőig és hiánytalanul kitöltve nyújtsák be, mert a határidőn túl benyújtott kérelmek befogadására nincs lehetőség, továbbá a hiánypótlás sem lehetséges.
Figyelem! Az Oktatási Hivatalba nem lehetett érettségi vizsgára jelentkezni, így oda ilyen kérelmet sem lehet benyújtani.
Amennyiben vizsgázó – a vizsga elektronikus rendszeréből törölt – vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatérítik. A visszatérítés menetére vonatkozó tájékoztató elérhető a Tájékoztató a vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó szabályokról linkre kattintva.

Igaz-e, hogy ebben a vizsgaidőszakban az érettségi vizsgajelentkezésem vizsgaszintjét megváltoztathatom?
Valóban, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak speciális rendjét meghatározó kormányrendelet szerint kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

A vizsgázó az erre vonatkozó kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be 2020. április 21-ig. Aki tehát egy középiskolába adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt a kérelmet is ebbe a középiskolába kell benyújtania, aki valamely kormányhivatalba adta be az érettségi jelentkezését, annak ezt a kérelmet is ebbe a kormányhivatalba kell benyújtania. Nagyon kell arra figyelni, hogy a kérelmet időben és hiánytalanul kitöltve nyújtsák be, mert a határidőn túl benyújtott kérelmek befogadására nem lesz lehetőség és a hiánypótlás sem lehetséges.
Figyelem! Az Oktatási Hivatalba nem lehetett érettségi vizsgára jelentkezni, így oda ilyen kérelmet sem lehet benyújtani.
Amennyiben vizsgázó – a vizsga elektronikus rendszeréből törölt – vizsga vizsgadíját megfizette, úgy azt számára visszatérítik. A visszatérítés menetére vonatkozó tájékoztató elérhető a Tájékoztató a vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó szabályokról linkre kattintva.

A rendkívüli intézkedések lehetővé teszik-e, hogy most jelentkezzem érettségi vizsgára?
A pótlólagos jelentkezést a rendkívüli intézkedések sem teszik lehetővé.

Lesznek az írásbeli vizsgákon speciális járványügyi szabályok?
Természetesen az érettségi vizsgák lebonyolítása során az érvényes járványügyi szabályokat figyelembe kell venni. A kormányrendelet e tekintetben külön szabályt is megállapít, amely szerint egyazon helyiségben írásbeli vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt, és a vizsgázók között legalább 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. Emellett a szervezés többi fázisában is a vizsgaszervezők arra törekszenek, hogy a kockázatokat minimálisra csökkentsék. A Kormány minden vizsgázó és felügyelőtanár számára maszkot, a felügyelőtanárok és a dolgozatokat javító tanárok részére kesztyűt biztosít. A maszk viselése a folyosón, a közösségi térben kötelező, a vizsgadolgozat írása során ajánlott, de értelemszerűen lehet olyan időszak, amikor le szabad venni (pl. amikor a vizsga közben iszik a vizsgázó). A vizsgaszervezők minden vizsgahelyszínt kiemelt figyelemmel kitakarítanak és fertőtlenítenek, emellett mindenhol biztosítunk kézfertőtlenítőt a vizsgázók és a pedagógusok számára. A vizsgázók saját tollal írnak, a vizsgaszervezők által biztosított segédeszközök fertőtlenítésre kerülnek. A vizsgatermekben javasolt a lehetőség szerinti folyamatos vagy rendszeres szellőztetés. Mivel a járványügyi szakemberek tájékoztatása alapján papír felületen legfeljebb 24 óráig életképes a vírus, a dolgozatok megírását követően, a javítás megkezdését megelőzően legalább ennyi időre el kell zárni a dolgozatokat, és csak ezután kezdhető meg azok kijavítása, értékelése.

Biztosított lesz-e a fertőtlenítés és a védőeszköz a vizsgákon a vizsgázók és a vizsgán közreműködők részére?
Valamennyi helyszínen lesz kézfertőtlenítő, minden vizsgázó és felügyelőtanár részére maszk, valamint a nagyszámú dolgozatot kezelő felügyelőtanárok és az emelt szintű vizsgadolgozatok értékelésében érintett javítótanárok számára kesztyűt is biztosítunk. A maszk viselése a folyosón, a közösségi térben kötelező, a vizsgadolgozat írása során ajánlott, de értelemszerűen lehet olyan időszak, amikor le szabad venni (pl. amikor a vizsga közben iszik a vizsgázó).

Gondoltak-e arra, hogy a vizsgahelyszíneken a vizsga megkezdése előtt fél órával akár százas nagyságrendben is várakozhatnak vizsgázók? Hogyan fogják ezt a helyzetet a vizsgaszervezők kezelni?
Az egyes intézményekben biztosítani kell a gyors beléptetést, sem az épület előtt, sem odabent a folyosókon nem lehetséges a csoportosulás, mindenkinek az a dolga, hogy mielőbb a részére kijelölt terembe jusson, a vizsga végén pedig elhagyja az épületet. Az adott termekben legfeljebb 10 fő, a megfelelő távolság betartásával tartózkodhat majd. Az egyes épületekben vizsgázók számát újabb épületek bevonásával is csökkentjük.

Lehet-e szóbelin javítani, ha az írásbeli rosszul sikerült?
Bármely vizsgatárgyból tett középszintű érettségi esetén, feltéve ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot a szóbeli vizsgát meg kell szervezni, így az ott szerzett eredménnyel a vizsga még sikeres lehet. Ez esetben a vizsga eredményét a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni.
Ez a szabály nem vonatkozik az emelt szintű vizsgákra!
A mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgynak nem létezik szóbeli vizsgarésze, így a fenti rendelkezés erre a vizsgatárgyra nem alkalmazható.

A testnevelés vizsgákat hogyan bonyolítják majd le?
A testnevelés vizsgákon mindkét szinten ebben a vizsgaidőszakban csak a szóbeli vizsgákat szervezik meg, és az ezen mutatott teljesítményből állapítják meg a vizsgák eredményét.
Középszinten a szóbeli vizsga követelményei nem változik. A lebonyolítási formája abban különbözik a megszokottól, hogy a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható. Hogy pontosan mikor, arról az igazgató helyben hozza meg a döntést és tájékoztatja az érintett vizsgázókat.
Emelt szinten a testnevelés szóbeli vizsga lebonyolítása az eddig megszokottól eltérő lesz. A vizsgázónak ugyanis az emelt szintű szóbeli vizsgán összesen négy altételből (kettő „A" jelű, kettő „B" jelű) kell szóban vizsgáznia. A vizsgaeredményt a négy felelet együttes eredménye alapján állapítják meg. Ennek megfelelően a felkészülési idő és a feleltetés időtartama is megduplázódik, azaz 60, illetve 40 perc lesz.
Az emelt szintű testnevelés szóbeli vizsgákat a szokásos módon a kormányhivatalok szervezik meg, a kormányrendeletben erre meghatározott időszakban (2020. június 4-9.).

Kollégista vagyok, lesz-e lehetőségem az érettségi vizsgáim idejére visszatérni a kollégiumomba?
Az emberi erőforrások minisztere 9/2020. (IV.22.) EMMI határozatával lehetővé tette, hogy a kollégiumokat a vizsgázók az érettségi vizsgaidőszak ideje alatt igénybe vegyék, azzal, hogy egy szobában legfeljebb egy tanuló helyezhető el. A kollégiumi elhelyezés során prioritást élveznek a kollégisták, aki nem lakott a kollégiumban, de a vizsgák miatt szeretne szállást igényelni, az adott kollégium nyilvános elérhetőségein tud érdeklődni a szabad szobákról és a szállás igénybevételének feltételeiről.

Mivel a fővárosban dolgozom az emelt szintű kiegészítő vizsgámra a fővárosi kormányhivatalban jelentkeztem. A járványhelyzet miatt hazaköltöztem Pécsváradra. Szeretném, ha a vizsgámat áthelyeznék lakóhelyemhez közelebb, hogy ne kelljen Pestre utaznom.
Mivel az emelt szintű vizsgákat a kormányhivatalok szervezik, vizsgájának áthelyezését az érintett kormányhivatalok (ez esetben: Budapest Főváros Kormányhivatala és a Baranya Megyei Kormányhivatal) megkeresésével kérelmezheti.

Nyomtatás
következő oldal »

CÍMKÉK

érettségi