Egyéni tanulói munkarend

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye. Az alábbi oldalon érhető el az egyéni munkarenddel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:

Egyéni munkarenddel kapcsolatos tájékoztató és a kérelmek benyújtása


A Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint eljáró szervnek. Az intézkedés célja, hogy a korábbi, rendkívül eltérő intézményi gyakorlatok helyett országosan egységes eljárásrend szerint, indokolt esetben kerüljön megállapításra az egyéni munkarend.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 61. §-a, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 195. §-a szerint az Szkt. hatálya alá tartozó szakképző intézményekben a tanulók számára viszont nem az Oktatási Hivatal engedélyezi az egyéni munkarendet, hiszen ilyen jogintézmény ezen intézményekben nem létezik már, hanem az Szkt. hatálya alá tartozó intézmény vezetőjéhez lehet fordulni az Szkt-ban létrehozott egyéni tanulmányi rend engedélyezése céljából, ugyanis ez nem azonos az Nkt. szerinti egyéni munkarend jogintézményével.

Gyakran ismétlődő kérdések az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatban

Visszamenőleg is megadja az egyéni munkarendre szóló engedélyt az Oktatási Hivatal?

Nem. Az egyéni munkarend a jövőre nézve engedélyezhető, a tanuló múltbeli hiányzásainak igazolására az egyéni munkarend nem alkalmazható.

Csak egy tanévre kérelmezhető az egyéni munkarend?

Nem, több tanévre vonatkozóan is be lehet nyújtani a kérelmet, a hatályos jogszabályok nem tartalmaznak olyan korlátozást, hogy hány tanévre engedélyezhető a mindennapos iskolába járás alóli felmentés, csak annyit rögzít az Nkt. hogy az egyéni munkarend határozott időre engedélyezhető. Természetesen az Oktatási Hivatal a kérelmek elbírálása során figyelembe veszi azt is, hogy adott esetben a kérelemhez csatolt szakértői vélemény hatálya meddig tart, vagy azt is, hogy a több tanévre szóló kérelemmel érintett időtartam alatt történik-e tagozatváltás (alsó tagozatból felső tagozatba lépés), és a döntését erre tekintettel hozza meg.

Az egyéni munkarendben tanulónak csak a közismereti tárgyakból kell osztályozó vizsgát tennie?

Nem. Az egyéni munkarendre szóló engedély alapján a tanuló, mivel minden tantárgy látogatása alól felmentést kapott, ezért a hatályos jogszabályok szerint minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie főszabály szerint félévkor és tanév végén.

Az igazgató adhat felmentést a készségtárgyak tanulása alól, ha a tanuló sajátos helyzete ezt indokolttá teszi, de az egyéni munkarendre szóló engedély önmagában nem olyan sajátos helyzet, ami a valamennyi készségtárgy tanulása alóli felmentést megalapozza. Az igazgatónak tantárgyanként vizsgálnia kell, hogy az azok vonatozásában a tanuló egyéni adottsága, sajátos élethelyzete indokolja-e a tantárgy tanulása alóli felmentést.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a készségtárgyak tananyaga ugyanúgy részét képezi az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek, mint bármely más tantárgy, a készségtárgyak tanulása során elsajátított ismeretek szintén az iskolában megszerezhető alapműveltség részét képezik, így azok tanulása és az osztályozó vizsgák tétele is indokolt és szükséges az egyéni munkarendben tanulók számára is.

Mi a teendője annak, aki határozatlan időre, azaz a 2019/2020-as, vagy az azt követő tanévre vonatkozóan már rendelkezik a magántanulói státussal?

Nekik jelenleg nincs teendőjük. Az Oktatási Hivatal a 2020. szeptember 1-jéig lefolytatandó felülvizsgálat során minden érintettet megkeres, és ezt követően hivatalból fog döntést hozni arról, hogy a tanuló számára a 2020. szeptember 1-jétől induló tanévre is engedélyezi-e az egyéni munkarendet.

A 2019. augusztus 31. napjáig az iskola igazgatójához benyújtott 2019/2020-as tanévre vonatkozó magántanulói jogviszony engedélyezésével kapcsolatos kérelmek esetében kinek kellett meghozni a döntést?

Az iskola igazgatójához 2019. augusztus 31. napjáig benyújtott magántanulói jogviszony engedélyezésével kapcsolatos kérelmek esetében még az igazgatónak kellett döntést hoznia az iskolák helyi szabályzataiban meghatározott határidőn belül. Tekintettel arra, hogy a már meglévő engedélyek és a 2019. augusztus 31-ig benyújtott kérelmek felülvizsgálata a következő tanév során minden esetben meg fog történni, nem indokolt, hogy az intézményvezetők a 2019/2020-as tanéven túlnyúló engedélyt adjanak ki, és azt is csak indokolt esetben.

2019. szeptember 1. napjától melyik szervezetnek kell meghozni a döntést az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek vonatkozásában?

A felmentést engedélyező szervként a Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki, így az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatalnak joga és kötelessége. Ez azonban csak az újonnan benyújtott kérelmekre igaz. A 2019. augusztus 31-éig az iskola igazgatója részére benyújtott, el nem bírált kérelmeket nem adhatják át döntésre az Oktatási Hivatalnak, azokat még az iskola igazgatójának kell elbírálnia.

A 2019. augusztus 31-éig magántanulóvá nyilvánított tanulóknak 2019. szeptember 1. napjától kell-e az általános munkarend szerint az intézményük tanóráit és egyéb foglalkozásait látogatni?

A 2019. augusztus 31-éig magántanulóvá nyilvánított tanulók státuszának felülvizsgálata az Oktatási Hivatal feladata, amit 2020. szeptember 1-jéig kell teljesítenie. A felülvizsgálatig a magántanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók státusza az egyéni munkarenddel rendelkezőének felel meg, így nem kötelességük az általános munkarend szerint az intézményük tanóráinak és egyéb foglalkozásainak látogatása. Természetesen a magántanuló bármikor dönthet úgy, hogy mégis inkább iskolába járással teljesíti tankötelezettségét, és az intézményvezető engedélyével van arra mód, hogy tanórákat, foglalkozásokat látogasson.

Az a tanuló, aki 2019. szeptember 1-jétől első ízben folyamodik az egyéni munkarend megadása iránt, köteles-e iskolája tanóráit és egyéb foglalkozásait látogatni?

Igen, köteles iskolája tanóráit és egyéb foglalkozásait látogatni a kérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláig, mivel a tanuló tankötelezettsége fő szabály szerint iskolába járással teljesítendő, és amíg az ügyében az egyéni munkarendről nem születik engedélyező döntés, addig az általános szabály szerint kell eljárnia.

Mikortól lesz kötelező iskolába járással teljesíteni a tankötelezettséget?

Megjegyzendő, hogy eddig is az iskolába járás volt a főszabály, a magántanulói jogviszony kérelmezésére egyedi, indokolt esetekben volt vagy lett volna lehetőség. Megfelelő indok alapján az új szabályozás szerint is adható egyéni munkarend. Ismét kiemelendő, hogy a magántanulói engedéllyel már rendelkezők a meglévő igazgatói engedély szerint folytathatják tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is, amíg a felülvizsgálat mást nem állapít meg.

Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a gyermek egyéni munkarendet kaphasson?

Az egyéni munkarend engedélyezése során az Oktatási Hivatal, mint engedélyező hatóság a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (5) bekezdésében szereplő feltételek teljesülését fogja vizsgálni a tanulónál alapvetően a kérelemben foglaltak alapján, azaz az egyéni adottságot, a sajátos helyzetet, illetve azt, hogy a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös-e a tanulmányok egyéni munkarendben történő folytatása.

Súlyos betegség, tartós gyógykezelés esetében milyen dokumentumot, igazolást kell csatolni a kérelemhez?

Kérjük, hogy olyan, szakorvos által aláírt és lepecsételt igazolást szíveskedjenek csatolni a kérelemhez, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a tanuló jelenleg és a kérelmezett egyéni munkarend tartama alatt tartós gyógykezelés alatt áll, betegségére tekintettel nem tud rendszeresen iskolába járni.

Kérjük továbbá, hogy lehetőleg NE csatoljanak vérvételi leleteket, egyes vizsgálatok eredményeit, vagy további, a kórtörténetet bemutató dokumentumokat, mivel ezekre a kérelem elbírálása során nincsen szükség.

Élsportoló tanuló esetében milyen igazolást kell csatolni a kérelemhez?

Amennyiben a tanuló sportolói tevékenységére tekintettel kérelmezik számára az egyéni munkarend engedélyezését, a kérelemhez olyan sportegyesületi igazolás csatolása és a kérelembe foglalt indoklás szükséges, amelyből megállapítható, hogy a tanuló versenyszerű sportoló, és a versenyekre való eredményes felkészülése mellett, a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából lenne előnyösebb számára a tanulmányai egyéni munkarendben való folytatása.

Részleges egyéni munkarend nem adható, tehát arra nincs mód, hogy csak egy meghatározott tantárgy tanóráinak látogatása alól, vagy a reggeli és délutáni edzések miatt az első és az utolsó tanórák látogatása alól adjon felmentést az Oktatási Hivatal. Az egyéni munkarend keretében a tanuló valamennyi tanóra látogatása alól felmentést kap, és valamennyi tárgyból osztályozó vizsgát kell tennie.

Szükséges-e a jelenleg magántanulói jogviszonyban állóknak bármilyen kérelmet benyújtani, illetve ha igen, mely hatósághoz?

A már magántanulói jogállásban levők a meglevő igazgatói engedély szerint folytathatják tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben is, amennyiben erre a tanévre is szól az engedélyük. A kijelölt állami szerv, az Oktatási Hivatal egy éven belül hivatalból felül fogja vizsgálnia a meglevő engedélyeket és dönt a tankötelezettség folytatása további módjáról. A jelenleg magántanulóknak tehát nem kell kérelmet benyújtaniuk sehova, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása, bekérése hivatalból történik majd meg.

A már magántanulói jogviszonyban lévő, külföldön élő tanulók helyzete változik-e?

A külföldön tartózkodó magyar állampolgár magántanulók helyzete mindaddig nem változik, amíg magántanulói engedélyük felülvizsgálata le nem zárul. Nem kell kérelmet benyújtaniuk sehova, helyzetük felülvizsgálata és az ehhez szükséges dokumentumok meghatározása, bekérése hivatalból történik majd meg. A felülvizsgálatot esetükben is az Oktatási Hivatal fogja lefolytatni.

Mi a különbség külföldi tartózkodás esetén a magyarországi tanulói jogviszony szüneteltetése, és az egyéni munkarend jogintézménye között?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 91. § (3) bekezdése alapján továbbra is adott lesz a lehetőség, hogy a külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szüneteljen, vagy tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon is folytassa.
A tanulói jogviszony szüneteltetése akkor lehet kedvezőbb, ha az adott ország oktatási rendszere a tartalmi szabályozás, a tantárgyi struktúra vonatkozásában nem tér el gyökeresen a magyartól, ilyenkor a szüneteltetés alatt nem kell osztályozó vizsgákat tenni, a tanuló hazatérte után az intézményvezető dönt a tanulmányai beszámításáról, adott esetben különbözeti vizsgákat írhat elő.
Amennyiben az érintett ország oktatási rendszere a fent leírtak tekintetében érdemben eltérő, kedvezőbb lehet a az egyéni munkarend megállapítására vonatkozó eljárás kezdeményezése. Ebben az esetben a tanuló a külföldi intézményben is folytatja tanulmányait az adott ország jogrendjének megfelelően, idehaza pedig osztályozó vizsgákkal „halad" előre, és teljesíti tanulmányi kötelezettségeit. Megjegyzendő, hogy ilyen esetekben az Nkt. módosítása során könnyítésként került bele az 54. § (1) bekezdésbe az rendelkezés, hogy a külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.

A fentiek értelmében a szülő külszolgálata lehet olyan életkörülmény, amivel összefüggésben a gyermek számára járhat az egyéni munkarend, amennyiben életvitelszerűen kint tartózkodik és tanulmányait külföldön iskolában folytatja, a felmentést engedélyező szervként az Oktatási Hivatal figyelembe fogja venni a tanulók egyéni szükségleteit, és a gyermekek érdekeinek megfelelően fog dönteni.

Hogyan érinti az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos eljárás a sajátos nevelési igényű, illetve tartósan beteg tanulókat?

A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az Oktatási Hivatal a szakértői bizottság szakvéleményét, illetve tartósan beteg tanuló esetén a szakorvosi igazolást fogja megvizsgálni. Mivel az ilyen esetekben eddig is alapos vizsgálatok történtek, ezért ezeket a hivatal nem fogja felülbírálni, az egyéni munkarend megadásra kerülhet az említett okiratok alapján. A hatályos szabályozás alapján a tartós beteg tanulók esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. § szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény szükséges az egyéni munkarend engedélyezéséhez, amelyből egyértelműen megállapítható hogy a szakorvos véleménye szerint a tanuló a betegségére, tartós gyógykezelésére tekintettel nem tudja teljesíteni a mindennapos iskolába járási kötelezettségét.

A tanuló sajátos nevelési igényére vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségére tekintettel benyújtott kérelmek esetében a pedagógiai szakszolgálat hatályos szakértői véleménye alapján születik meg az egyéni munkarend engedélyezéséről szóló döntés. A szakértői bizottság a szakértői véleményében a hatályos jogszabályok szerint köteles rendelkezni arról, hogy a sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló a tankötelezettségét kizárólag iskolába járással vagy kizárólag egyéni munkarendben teljesítheti. Az Oktatási Hivatal kötve van a szakértői bizottság véleményéhez.

Tájékoztatás az egyéni munkarend kérelmezésével kapcsolatos eljárás során tárolt személyes adatok kezeléséről