Gyakran ismétlődő kérdések – egyéni munkarend

Visszamenőleg is megadja az egyéni munkarendre szóló engedélyt az Oktatási Hivatal?

Nem. Egyéni munkarend legkorábban a kérelem benyújtásának napjától engedélyezhető. A tanuló múltbeli hiányzásait az egyéni munkarend nem igazolja.

Mennyi időre kérelmezhető az egyéni munkarend?

Az egyéni munkarend alapesetben egy félévre vagy egy tanévre kérelmezhető. A kérelmet több tanévre vonatkozóan is be lehet nyújtani, amennyiben igazolható, hogy az egyéni munkarendet megalapozó körülmény több tanéven keresztül is fennáll.

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében az engedélyezett időszak nem lehet hosszabb, mint az egyéni munkarendet megalapozó szakértői vélemény hatálya.

A Hivatal egyéni munkarendet a tanuló iskolájának vonatkozásában engedélyezi. Ha a tanuló iskolát vált, az egyéni munkarendet engedélyező határozat hatályát veszti, ezért új kérelmet kell benyújtani.

Az egyéni munkarendben tanulónak milyen tantárgyakból kell osztályozó vizsgát tennie?

Az egyéni munkarendben a tanuló minden iskolai foglalkozás látogatása alól fel van mentve, ezért minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, de magatartását és szorgalmát nem kell értékelni.

Egyéni munkarendben kaphat-e a tanuló felmentést bizonyos tantárgyak tanulása alól?

Készségtárgyak tanulása alól egyéni munkarendben is az igazgató adhat felmentést, ha a tanuló sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Önmagában az egyéni munkarend ténye nem képezheti alapját a készségtárgyak tanulása alóli felmentésnek. Az egyéni munkarend tehát nem jelenti azt, hogy a tanuló mentesülhet a tantárgyak tanulása és a tanulmányi követelmények alól.

Lehet-e részleges egyéni munkarendet kérelmezni?

Nem. Az egyéni munkarend minden esetben valamennyi tantárgyra vonatkozik. Részleges felmentést az iskola igazgatója adhat.

Mikor kell osztályozó vizsgát tenni?

Főszabály szerint félévkor és tanév végén kell osztályozó vizsgát tenni az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint. Külföldön élő tanuló esetében az iskolaigazgató felmentést adhat a félévi vizsgák alól. Ilyen esetben a tanuló a tanév végén az egész éves tananyagból tesz vizsgát.

Lehet-e egyéni munkarendben érdemjegyeket szerezni év közben?

Egyéni munkarendben a tanuló az iskolaigazgató engedélyével látogathat iskolai foglalkozásokat, de érvényes jegyeket nem szerezhet. Félévi és évvégi osztályzatait minden esetben osztályozóvizsgán kell megállapítani.

Mikortól nem köteles a tanuló az iskolai foglalkozásokat látogatni?

Az iskolai tanórákat és iskolai foglalkozásokat a tanuló az egyéni munkarendet engedélyező határozat kézhezvételéig köteles látogatni.

Mikortól köteles a tanuló az iskolai foglalkozásokat látogatni?

Ha a Hivatal határozatában megjelölt időszak lejárt, a tanuló köteles mindennapos iskolába járással teljesíteni tankötelezettségét mindaddig, amíg esetleges új kérelmére a Hivatal nem engedélyezi ismét az egyéni munkarendet.

Egyéni munkarendben részt vehet-e a tanuló az iskolai foglalkozásokon?

Egyéni munkarendben a tanuló az iskolaigazgató engedélyével vehet rész iskolai tanórai vagy egyéb foglalkozásokon illetve felvehető napközibe és tanulószobai foglalkozásokra.

Mit kell tennem, ha az engedélyezett időszak lejár?

Egyéni munkarend minden esetben határozott időre engedélyezhető. Ha az egyéni munkarendet megalapozó körülmény ezt követően is fennáll, új kérelmet kell benyújtani.

Meg lehet-e hosszabbítani az egyéni munkarendet?

Ha az egyéni munkarendet megalapozó körülmény ezt követően is fennáll, új kérelmet kell benyújtani. Ilyen esetben nem elégséges csak a korábbi kérelemre, illetve határozatra hivatkozni. A Hivatal ugyanis a kérelmeket egyedileg vizsgálja meg, és állapítja meg az egyéni munkarend indokoltságát.

Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a gyermek egyéni munkarendet kaphasson?

Az egyéni munkarend engedélyezése során az Oktatási Hivatal mint engedélyező hatóság azt vizsgálja, hogy a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete tekintetében a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös-e az egyéni munkarend.

Tartós betegség, tartós gyógykezelés esetében milyen dokumentumra, igazolásra van szükség?

Tartós betegség, gyógykezelés esetében járó- vagy fekvőbeteg-szakellátásban dolgozó szakorvos által aláírt és lepecsételt igazolást kell csatolni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a tanuló tartós gyógykezelés alatt áll, betegségére való tekintettel nem tudja mindennapos iskolába járással teljesíteni tanulmányi kötelezettségeit.

Vizsgálati eredmények, laborleletek vagy további, a kórtörténetet bemutató dokumentumok csatolására nincs szükség.

Magánrendelésen kiállított igazolás, szakorvosi javaslat nem fogadható el.

Milyen formában kell benyújtanom a dokumentumokat?

Az eredeti igazoló dokumentumokat kérjük, ne csatolja a kérelemhez, elég azok másolati példányát a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

Ügyfélkapus kapcsolattartás esetében a kérelem aláírására, hitelesítésére az ügyfélkapu szolgáltatás segítségével kerül sor, a mellékleteket pdf, vagy jpg fájlban lehet a kérelemhez csatolni.

Postai kapcsolattartás esetén a kérelmet eredeti példányban dátummal és aláírással ellátva, az egyéb dokumentumokat másolatban kell beküldeni.

Mit kell tennem, ha külföldre költözünk?

Ha a tanuló életvitel-szerűen külföldön tartózkodik, a tanuló a külföldi állam joga szerint köteles eleget tenni tankötelezettségének, magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, de lehetőség van arra is, hogy a szülő/gyám kérelmére a tanuló – a külföldi tanulmányok mellett – egyéni munkarend keretében folytathassa magyarországi tanulmányait.

Amennyiben tanköteles vagy óvodaköteles gyermeke a jövőben életvitel-szerűen külföldön tartózkodik, azt az Oktatási Hivatalnak be kell jelenteni.

Mi a különbség külföldi tartózkodás esetén a magyarországi tanulói jogviszony szüneteltetése, és az egyéni munkarend jogintézménye között?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 91. § (3) bekezdése alapján külföldi tanulmányai alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetelhet vagy a tanuló egyéni munkarendben folytathatja magyarországi tanulmányait.
Külföldi tartózkodás esetén főszabályként a tanulói jogviszony szünetel. Ebben az esetben a külföldi tartózkodás ideje alatt Magyarországon nincs tanulmányi kötelezettsége a tanulónak, osztályozó vizsgákat nem kell tennie. A hazatérést követően az intézményvezető dönt a külföldi tanulmányi eredmények elfogadásáról/ beszámításáról, adott esetben bizonyos tantárgy(ak)ból különbözeti vizsgá(ka)t írhat elő.

Külföldi tartózkodás esetén az egyéni munkarend akkor lehet kedvezőbb, ha az adott ország oktatási rendszere a tartalmi szabályozás, a tantárgyi szerkezet tekintetében jelentősen eltér a magyartól. Ebben az esetben a tanuló a külföldi intézményben is folytatja tanulmányait az adott ország jogrendjének megfelelően, Magyarországon pedig osztályozó vizsgákkal teljesíti tanulmányi kötelezettségeit. A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.

Élsportoló esetében milyen igazolást kell csatolni a kérelemhez?

Amennyiben a tanuló versenysportolói tevékenységére tekintettel kérelmezik számára az egyéni munkarend engedélyezését, a kérelemhez olyan sportegyesületi igazolás csatolása és a kérelembe foglalt indoklás szükséges, amelyből megállapítható, hogy a tanuló versenyszerű sportoló, és a versenyekre való eredményes felkészülése mellett, a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyösebb lenne, ha a tanulmányai egyéni munkarendben folytatná.

Részleges egyéni munkarend nem adható, tehát arra nincs mód, hogy csak egy meghatározott tantárgy tanóráinak látogatása alól, vagy a reggeli és délutáni edzések miatt az első és az utolsó tanórák látogatása alól adjon felmentést az Oktatási Hivatal. Az egyéni munkarend keretében a tanuló valamennyi tanóra látogatása alól felmentést kap, és valamennyi tárgyból osztályozó vizsgát kell tennie. Részleges felmentést az iskola igazgatója engedélyezhet.

Mit kell tenni, ha az egyéni munkarend oka megszűnik?

Ha az engedélyezett időszakon belül megszűnik az az ok, amely alapján az Oktatási Hivatal az egyéni munkarendet engedélyezte, az egyéni munkarend visszavonását kell kérni. Ehhez nem áll rendelkezésre külön űrlap. A visszavonást írásban kell kérelmezni és a kérelmet postai úton kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak az Oktatási Hivatal, Budapest 1981 címre.