Megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervek

Tájékoztató a megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervek véleményezéséről

A vélemények minél gyorsabb feldolgozását segítő adatfeltöltő felület bejelentkezés után az oldal alján található Véleményezés, illetve Egyetértés gombokra kattintva érhető el.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 75. § (1) bekezdése értelmében az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban: terv) készít.

A megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervek:

A tervről az érintettek véleményt alkothatnak, jellegüktől függően eltérő módon, a továbbiakban olvashatók szerint.

Települési önkormányzatok

Az Nkt. 75. § idézett rendelkezése szerint a települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez véleményt készít. Az Oktatási Hivatal a véleményt elektronikus formában kéri ki; az e célra szolgáló elektronikus űrlap megtalálható honlapunkon. Az önkormányzat véleményéhez beszerzi a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége (alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét, amelyet összegez és saját véleményébe integrál. Egy önkormányzat egy véleményt készít, az elektronikus űrlap kitöltéséről pedig írásban nyilatkozik, amelyet elektronikusan csatol a véleményéhez. A vélemény megküldésének határideje – a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 21/B. § (6) bekezdése szerint – a terv közzétételétől számított tizenöt nap. A kormányhivatal az adatokat összesíti, és a véleményével együtt megküldi a Hivatal számára.

Nevelőtestület, alkalmazotti közösség, szülői és diákszervezet

A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői és a diákszervezet szintén véleményezheti a megyei fejlesztési tervet. Véleményét annak a települési önkormányzatnak kell eljuttatnia, amelynek a területén az adott köznevelési intézmény található. A települési önkormányzat a beérkező véleményeket összesíti, és azokat saját véleményébe integrálva tölti fel az oktatas.hu rendszerébe. Az önkormányzatnak a terv közzétételétől számított tizenöt nap áll a rendelkezésére az összesített vélemény kialakítására, így a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői és a diákszervezet e határidőn belül úgy alkot véleményt, hogy az önkormányzat számára is biztosított legyen az összesítéshez szükséges idő.

Térségi vagy országos köznevelési feladatok ellátásában részt vevő egyházi és magánintézmény fenntartója

A térségi vagy országos köznevelési feladatok ellátásában részt vevő egyházi és magánintézmény fenntartója a köznevelés-fejlesztési terv tervezetére vonatkozó véleményét a terv tervezetének a Hivatal honlapján történő közzétételtől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül a Hivatalnak megküldi. A vélemény megküldése elektronikus úton, a honlapunkon elérhető elektronikus űrlap kitöltésével történik, az elektronikus űrlap kitöltéséről pedig írásban nyilatkozik, amelyet elektronikusan csatol a véleményéhez.

A köznevelési feladatok ellátásában nem térségi vagy nem országos alapon részt vevő egyházi és magánintézmény fenntartója

A köznevelési feladatok ellátásában nem térségi vagy nem országos alapon részt vevő egyházi és magánintézmény fenntartója a köznevelés-fejlesztési terv tervezetére vonatkozó véleményét a Hivatal honlapján történő közzétételtől számított öt napos jogvesztő határidőn belül a feladatellátással érintett megye szerinti illetékes kormányhivatalnak küldi meg. A vélemény megküldése elektronikus úton, a honlapunkon címen elérhető elektronikus űrlap kitöltésével történik, az elektronikus űrlap kitöltéséről pedig írásban nyilatkozik, amelyet elektronikusan csatol a véleményéhez.

A kormányhivatal az adatokat összesíti és a véleményével együtt megküldi a Hivatal számára.

Nemzetiségi önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat illetékességi területére, az adott nemzetiségre vonatkozóan egyetértési jogot gyakorol. Az egyetértésre vonatkozó nyilatkozatot a Hivatal szerzi be, és a nyilatkozattételre mind a települési, mind a területi és az országos nemzetiségi önkormányzatnak lehetősége van. Az egyetértés megküldése elsősorban elektronikus úton, a honlapunkon elérhető elektronikus űrlap kitöltésével történik, az elektronikus űrlap kitöltéséről pedig írásban nyilatkozik, amelyet elektronikusan csatol a véleményéhez. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértését a megadott elektronikus úton nem tudja megküldeni, úgy az alábbi címre (elsőbbséggel, tértivevénnyel) küldheti meg:

OKTATÁSI HIVATAL

Tanügy-igazgatási és Ellenőrzési Osztály

Postacím: 1363 Budapest 502 Pf. 19.

Egyéb, a fentiekhez nem tartozó véleményezők

Az előző - jogszabályok által biztosított - véleményezésre jogosultakon túl, a rendszer biztosítja a tervet véleményezni kívánok számára a lehetőséget, hogy a honlapunkon, az e célra szolgáló elektronikus űrlap „Egyéb véleményező" felületén véleményüket kifejthessék. A vélemény megküldésének határideje – a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 21/B. § (6) bekezdése szerint – a terv közzétételétől számított tizenöt nap. A kormányhivatal az adatokat összesíti és a véleményével együtt megküldi a Hivatal számára.