Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2015. április 17-én hatályba lépett a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendeletmódosítás). A Rendeletmódosítás néhány ponton módosította a pedagógusok előmeneteli rendszere minősítési eljárásának részleteit, ezért lenti tájékoztatónkat 2015. április 17-én a Rendeletmódosításnak megfelelően frissítettük.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámot, a minősítő vizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit (a továbbiakban: Közlemény).

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2015. február 28-án megjelent Közleményében 30 000 főben határozta meg a 2016. évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámot. A döntésről szóló közlemény a következő linken érhető el:

Közlemény

Kinek kell kötelezően jelentkeznie a 2016. évi általános eljárásra?

 1. A 2014. január 2-a és 2015. január 1-je között jogviszonyt létesített, jelenleg Gyakornok besorolású pedagógusoknak* kötelezően jelentkezniük kell a 2016. évi eljárásra, mivel a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősítő vizsgán (mely számukra díjtalan) kell részt venniük.
  Az eljárás keretében lefolytatott minősítő vizsgán „megfelelt" minősítést szerző gyakornokokat 2017. január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba sorolják be.
 2. A Korm. rendelet 36. § (4) bekezdése szerint a 2014. évi rendkívüli eljárás keretében 2015. január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusnak legkésőbb 2018. december 31-éig a Korm. Rendelet 3. §-a szerinti minősítési eljárásban kötelesek részt venni.
  A jelentkezés különös feltételeiről kiadott Közlemény alapján a 2015. január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok közül azok kötelezettek minősítésre, akik legfeljebb 23 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek (akiknek a KIR Személyi Nyilvántartásban 24 évnél kevesebb szakmai gyakorlati idő van megjelölve). A minősítési eljárás az érintett kollégák számára díjtalan.
  (A 2015. január elsejével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt, legalább 24 év szakmai gyakorlati idővel rendelkező kollégák nem vehetnek részt a 2016. évi, teljes minősítési eljárásban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mentesülnek a minősítés alól! Várhatóan a következő években meghatározott keretszámok valamint a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételei a 2015. január elsejével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt - a 2016. évben minősítésre még nem kötelezett - pedagógusok számára is előírják a teljes minősítési eljárásban történő részvételt.)

A Közlemény alapján ki kerülhet be a 2016-os minősítési tervbe?

1. A Pedagógus II. fokozat elérését megcélzó minősítési eljárásra azok az alábbi feltételeknek megfelelő, jelenleg Pedagógus I. besorolású pedagógusok jelentkezhetnek, akik:

 • pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlati idővel vagy
 • legalább 26 év szakmai gyakorlati idővel vagy
 • magasabb vezetői vagy vezető megbízással és legalább 8 év szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.

A pedagógusok számára a minősítési eljárás díjtalan.

Az eljárás keretében lefolytatott minősítési eljárásban „megfelelt" minősítést szerző pedagógusokat 2017. január 1-jétől Pedagógus II. fokozatba sorolják be.

2. A Korm. Rendelet 36. § (12) bekezdése lehetővé teszi, hogy 2015. évben az a pedagógus, aki legkésőbb a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejéig tizennégy év szakmai gyakorlatot szerzett és pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, kezdeményezheti a Mesterpedagógus fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást. A miniszter - a Korm. Rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján - Közleményében rendelkezett azon pedagógus szakvizsgák köréről amelyeket mint különös feltételt megnevezett. A Közleményben megnevezett szakvizsgák természetesen pedagógus-szakvizsgák. A Mesterpedagógus fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárásra azok a jelenleg Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok jelentkezhetnek, akik:

 • legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel és
 • vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú pedagógus-szakvizsgával rendelkeznek.

A pedagógusok számára ez a minősítési eljárás díjköteles (az eljárás díja 71.050 Ft).

Az eljárás keretében lefolytatott minősítési eljárásban „Mesterpedagógus fokozatba lép" minősítést szerző pedagógusokat 2017. január 1-jétől Mesterpedagógus fokozatba sorolják be.

A vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú pedagógus-szakvizsgával rendelkező pedagógus a szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés során olyan ismeretekre, képességekre tett szert, amelynek segítségével hatékonyan tudja támogatni, segíteni az intézményébe látogató, hospitáló pedagógus jelölteket, hallgatókat.

Az alábbi, szakirányú továbbképzésben szerzett, oklevélben szereplő szakképzettségek (pedagógus szakvizsgák) tekinthetők vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsgának:

 • szakvizsgázott pedagógus, zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakterületen,
 • szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen,
 • szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanári szakterületen,
 • szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető és mentortanító szakterületen,
 • szakvizsgázott pedagógus, testnevelés-, sport-, gyógytestnevelés-műveltség nevelési területen (gyógytestnevelő mentortanár),
 • szakvizsgázott pedagógus, testnevelés- és sportműveltség nevelési területen (testnevelő mentortanár),
 • szakvizsgázott pedagógus, német nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen,
 • szakvizsgázott pedagógus horvát nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen,
 • szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen,
 • szakvizsgázott pedagógus, hátrányos helyzetű tanulók mentorálását ellátó pedagógus szakterületen.

Az alábbi szakirányú továbbképzésben szerzett, oklevélben szereplő szakképzettségek (pedagógus szakvizsgák) is vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsgának számíthatnak, amennyiben a pedagógus választható ismeretkörként A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM rendeletben meghatározott, a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetéséhez szükséges gyakorlatvezető mentori ismeretkört (modult) választotta. Annak a pedagógusnak, aki a Mesterpedagógusi fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárásban ezzel a szakvizsgával vesz részt, erre való jogosultságát oklevele, valamint leckekönyve igazgató által hitelesített másolatával kell igazolnia a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejét követően:

 • szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógiai szakterületen
 • szakvizsgázott pedagógus.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy - a fentiek alapján - pl. a közoktatási vezetői pedagógus-szakvizsga nem vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú szakvizsga.

3. A Korm. Rendelet 36. § (12) bekezdése valamint a Miniszteri Közlemény szerint a Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárásra azok a jelenleg Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok jelentkezhetnek, akik:

 • legalább 14 év szakmai gyakorlati idővel és
 • a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó tudományos fokozattal rendelkeznek és
 • rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytatnak.

A pedagógusok számára a minősítési eljárás díjköteles (az eljárás díja 71.050 Ft).

Az eljárás keretében lefolytatott minősítési eljárásban "Kutatótanár fokozatban lép" minősítést szerző pedagógusokat 2017. január 1-jétől Kutatótanár fokozatba sorolják be.

Amennyiben a pedagógus több eljárásra is jogosult lenne jelentkezni (mivel megfelel a feltételeknek), akkor döntenie kell arról, hogy melyik eljárásra adja be jelentkezését, tehát csak egy eljárás jelölhető a jelentkezési lapon illetve a jelentkezési felületen. Az ideiglenes Pedagógus II. fokozatba sorolt, legfeljebb 23 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus – amennyiben a feltételeknek megfelel – a kötelező jelentkezését a Mesterpedagógus, vagy a Kutatótanári fokozat elérését célzó minősítésre történő jelentkezéssel is teljesítheti.

Felhívjuk a jelentkező pedagógusok figyelmét, hogy A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (19) bekezdése kimondja, hogy a pedagógusok első minősítésére, minősítő vizsgájára 2018. június 30-ig sor kerül, valamint a Korm. Rendelet szerint a Pedagógus II. fokozat elérése minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott kolléga számára kötelező. Így azok a pedagógusok, akik jelentkeznek a 2016. évi minősítési eljárásra illetve minősítő vizsgákra, valamint megfelelve a feltételeknek bekerülnek a 2016. évi minősítési tervbe, a 2016. évi minősítési eljárásban, minősítő vizsgán való részvételük kötelező, attól visszalépniük – a hatályos jogszabályok alapján - nem lehetséges. A jelentkezéssel azt jelzik, hogy készek a minősítési eljárásban, minősítő vizsgán részt venni, határidőre e-portfóliójukat elkészíteni. Ezért kérjük, hogy a pedagógus kollégák – számolva a minősítési eljárással járó többletfeladatokkal – a körülményeket alaposan mérlegelve döntsenek a jelentkezésüket illetően.

A minősítő vizsga, minősítési eljárások költsége

A Gyakornok fokozatba besorolt pedagógus számára a Pedagógus I. fokozat elérését megcélzó minősítő vizsga, illetve Pedagógus I. fokozatból a Pedagógus II. fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárásban való részvétel minden pedagógus számára – a 2013. szeptember elsejétől számított 10 éven belül az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő pedagógusok kivételével - kötelező, így a Korm. Rendelet 12. §-a alapján ezek a minősítések a pedagógusok számára díjtalanok (beleértve a 2014. évi rendkívüli eljárás keretében 2015. január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógusok Pedagógus II. fokozatot megcélzó, teljes minősítési eljárását is.)

A Korm. Rendeletben olvasható „nem kötelező minősítési eljárás" kifejezés a Mesterfokozatba vagy a Kutatótanár fokozatba való átlépéshez szükséges minősítési eljárásokat jelenti, hiszen ezek azok az eljárások, amelyek egyetlen pedagógus számára sem kötelezőek, tehát a pedagógusok számára díjkötelesek. A Pedagógus II. fokozatba jutáshoz szükséges minősítési eljáráson való részvétel tehát a 2013. szeptember elsejétől számított 10 éven belül az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő pedagógusok számára is díjtalan.

A Korm. Rendelet 12. §-a szerint a minősítési eljárás díja a vetítési alap hetven százaléka, a 2015. évben 71 050 Ft.

A jelentkezés határideje

A jelentkezés határideje 2015. április 30.

Fontos kiemelnünk, hogy a különös feltételeknek legkésőbb a jelentkezés időpontjában (2015. április 30.) kell megfelelni. A minősítő vizsgák, illetve a minősítési eljárások egyik fontos részét képező portfóliót azonban a Korm. rendelet értelmében nem a jelentkezési határidőig kell elkészíteni, hanem - miután a pedagógus bekerült a 2016. évi eljárás minősítési tervébe – 2015. november 30-áig.

A jelentkezés módja

A pedagógus kollégák annak a köznevelési intézménynek a vezetőjénél kezdeményezhetik jelentkezésüket, amellyel foglalkoztatási jogviszonyban állnak (és a jogviszonyuk aktív – nem szünetelő). (Egyszerre csak 1 intézményben lehet leadni a jelentkezést abban az esetben is, ha a pedagógus több intézménnyel áll jogviszonyban.)

2015. március végéig az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési intézményt értesíti arról, hogy mikor nyílik meg a jelentkezési felület, és megküldi azt a jelentkezési lap nyomtatványt, amelyen a pedagógusok le tudják adni jelentkezésüket (a lap a jelentkeztetési felületen is elérhető lesz). A jelentkezési lap két példányát aláírva 2015. április 30-áig kell benyújtani az intézményvezetőnek, aki a jelentkezési lapon aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásba bejelentkezett, s a jelentkezési lapból 1 példányt a pedagógusnak visszaad. Kérjük, hogy az aláírt jelentkezési lapot mindkét fél őrizze meg, hiszen ez szolgálhat a későbbiekben a jelentkezés és a jelentkezés adatainak igazolására.

A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető rögzíti a jelentkezéseket, megjelölve az elérni kívánt fokozatot (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár). A jelentkezéseket az intézményvezető 2015. május 10-éig véglegesíti. (A jelentkezések adminisztrálására szolgáló felület megnyitásáról az Oktatási Hivatal valamennyi köznevelési intézményt tájékoztatni fogja). A Korm. rendelet kimondja, hogy az intézményvezető a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.

Felhívjuk az intézményvezetők szíves figyelmét arra, hogy a jelentkező pedagógusok 2016. évi különös feltételeknek való megfelelése a KIR személyi nyilvántartás adatai alapján kerülnek ellenőrzésre, ezért nagyon fontos, hogy a pedagógus valamennyi rögzített adata pontos, az adatok rögzítése hiánytalan legyen. A KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatok valódiságáért, helyességéért, pontosságáért az intézményvezető felel. Emiatt feltétlenül javasolt, hogy a jelentkezések adminisztrálása előtt, már most személyesen egyeztessék az intézményvezetők az érintett pedagógusokkal adataik - különösen a végzettségek, szakképzettségek, a szakmai gyakorlati évek száma, a szakvizsga megléte, a besorolási adatok – helyességét.

Amennyiben az intézményvezető nem, vagy hibásan rögzítette a pedagógus jelentkezését, akkor a pedagógus az Oktatási Hivatal részére benyújtott, aláírt kérelemmel 2015. május 31-éig kérheti a minősítési tervbe való felvételét, vagy a jelentkezés adataiban történő módosítást. A jelentkezési határidőn túl csak azok adhatnak be kérvényt a minősítési tervbe történő bekerülésre, akik határidőre leadták a jelentkezésüket, de az intézmény vezetője nem rögzítette jelentkezésüket. Ennek igazolására a pedagógus és az intézményvezető által aláírt, a jelentkezési határidőig leadott jelentkezési lap csatolását (másolatban) kérjük megküldeni.

A jelentkezések feldolgozása, a minősítési terv kiadása

A jelentkezések véglegesítése után az Oktatási Hivatal ellenőrzi a rögzített adatokat. A Korm. rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter 2015. június 20-áig dönt a következő évben minősítő vizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusok köréről.

A miniszter - az Oktatási Hivatal útján - a pedagógus kollégákat és a munkáltatókat a döntés meghozatalát követően, legkésőbb 2015. június 30-áig értesíti.

Megjegyezzük, hogy a díjköteles eljárásoknál a minősítési eljárás díját csak akkor kell befizetnie az érintett pedagógusnak, ha bekerült a 2016. évi minősítési tervbe (Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozathoz szükséges minősítési eljárásokhoz beosztva). A befizetésre 2015. június 30-át követően (amikor értesítést kap a Hivataltól a 2016. évi minősítési tervbe történő bekerülése tényéről) tizenöt nap áll rendelkezésre. Amennyiben határidőre nem történik meg a befizetés, az Oktatási Hivatal törli a jelentkezőt a minősítési tervből.

Oktatási Hivatal

* A pedagógusok előmeneteli rendszere a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai előadó, vagy pedagógiai szakértő munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatottakra, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik.

Nyomtatás