Az Arany János Tehetséggondozó Program pályázati felhívása 8. évfolyamosoknak

A Belügyminisztérium a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2023/2024. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását segítő Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

 • ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
 • bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
 • bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
 • be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,
 • bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A program célja:

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók

 • a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2024. január 19-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2024. január 31-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
 • A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2024. január 20. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2024. január 30. 14.00 óra).

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek teljesítése esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és digitális kultúra oktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek a digitális kultúra területén, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. A tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege 9/AJTP előkészítő évfolyamon egységesen 15 000 Ft/hó, a további 9-12. évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függően, 4,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft, 4,31 átlageredménytől 30 000 Ft, 4,71 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 Ft/tanuló/hónap.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

A programról további információk érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők a Belügyminisztérium honlapjáról (www.kormany.hu / Belügyminisztérium / Közérdekű adatok / Közérdekű információk és adatok), valamint az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu / Köznevelés / Aktuális tanév eseményei).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
 5. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 6. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)

A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkeznie a központi írásbeli vizsgára 2023. november 30-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2023. november 15-ét követően lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu).

A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatot legkésőbb 2023. december 8-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "Arany János Tehetséggondozó Program".

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2024. február 9-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2024. február 21-éig a középfokú felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanulónak felvételi jelentkezést kell benyújtania. A felvételi dokumentumok közül a Tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalhoz elektronikusan kitöltve, ügyfélkapun keresztül, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolá(k)ba, az intézmény(ek) által megadott címre kell elküldeni. (A 2024. február 9-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@bm.gov.hu).

A program leírása letölthető:

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium

Programfelelős: Pénzes Attila

OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat,

Deák Ferenc utca 17.
Tel: +36 35 300-011

www.balassi-bgy.edu.hu

Partnerintézmény:

Madách Imre Kollégium

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Programfelelős: Gűth Tamás

OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: +36 74 451-719

www.pseg.hu

Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium

Programfelelős: Turcsány Gergely

OM azonosító: 035256

1221 Budapest, Anna utca 13-15.

Tel: +36 1 229-1894

www.budafokigimi.hu

Partnerintézmény:

Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Antal Andrea

OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság út 2.
Tel: +36 36 324-808

www.szilagyi-eger.hu

Eötvös József Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Hévizi Márta

OM azonosító: 201173

2890 Tata, Tanoda tér 5.

Tel: +36 34 587-568

www.eotvos-tata.edu.hu

Földes Ferenc Gimnázium

Programfelelős: Kovács Attiláné

OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.

Tel: +36 46 508-459
www.ffg.hu

Partnerintézmény:

Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Bancsó Andrea

OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi János utca 10.
Tel: +36 94 360-131
www.jurisich-koszeg.edu.hu

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella

OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár,

Bajcsy-Zsilinszky utca 17.
Tel: +36 82 512-128
www.tancsics.hu

Partnerintézmény:

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium

Kecskeméti Katona József Gimnázium

Programfelelős: Ködmön András

OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: +36 76 481-583

www.kjg.hu

Partnerintézmény:

Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Csörszné Tar Enikő

OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: +36 45 410-045
www.besi.hu

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

Programfelelős: Debreczeni Gábor

OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi Sándor út 13-15.
Tel: +36 66 515-578

www.psgsuli.hu

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium

Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin

OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: +36 36 536-070, +36 36 325-311
www.nejanet.hu

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Nagy Andrea

OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.
Tel: +36 42 500-567
www.ujweb.zrinyinyh.hu

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

Programfelelős: Béresné Tímár Andrea

OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: +36 72 518-460
www.leoweypecs.hu

Partnerintézmény:

Pécsi Kodály Zoltán Kollégium

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Kovács Csaba

OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: +36 96 526-044

www.revai.hu

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Dusicza Erika

OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany János utca 3-7.
Tel: +36 47 312-140
www.avgsp.hu

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Programfelelős: Plugor Magor

OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel: +36 62 548-936

www.radnoti-szeged.edu.hu

Partnerintézmény:

Szegedi Városi Kollégium

Tóth Árpád Gimnázium

Programfelelős: Barta Erzsébet

OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István utca 12.
Tel: +36 52 411-225
www.totharpadgimnazium.com

Partnerintézmény:

Gulyás Pál Kollégium

Türr István Gimnázium és Kollégium

Programfelelős: Grőber Attila

OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő utca 10.
Tel: +36 89 324-394
www.turrgimnazium.hu

Varga Katalin Gimnázium

Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva

OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: +36 56  512-240
www.varga-szolnok.edu.hu

Partnerintézmény:

Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Programfelelős: Kiss Zsolt

OM azonosító: 037632

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 30.

Tel: +36 92 313-490

www.zmgzeg.edu.hu

Partnerintézmény:

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium

Nyomtatás