Az Arany János Kollégiumi Program pályázati felhívása 8. évfolyamosoknak

A Belügyminisztérium a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.)  BM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2022/2023. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a középiskolai kollégiumok által alkalmazható eszközrendszer támogatásával a hátrányos helyzetű diákok tanulmányi eredményességét segítő Arany János Kollégiumi Programban való részvételre.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a gimnázium vagy szakgimnázium kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 9. évfolyamára jelentkezőket is) abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

  • ba) a jelentkezés időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint hátrányos helyzetű[1] vagy halmozottan hátrányos helyzetű[2],
  • bb) a programba történő jelentkezés időpontjában a Gyvt. 45. §-a szerinti átmeneti gondozásban részesül,
  • bc) a Gyvt. 53. §-a szerinti otthont nyújtó ellátásban részesülő nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
  • bd) törvényes felügyeletét ellátó szülője önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,
  • be) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik,
  • bf) árva és a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a gyám kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
  • bg) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a programba történő jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
  • bh) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,
  • bi) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesült.

Az intézmény tájékoztatja a tanulót az Arany János Kollégiumi Programban való részvétel során őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről.

A program célja:
A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.

Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló az Arany János Kollégiumi Programnak előkészítő évfolyamára, 9/Ny. nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 9/Kny. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást kötött vagy köt valamely, az Arany János Kollégiumi Programot működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít.
A kollégiumok a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt folyamatos támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat és felvételizhessenek a felsőoktatásba. A programban részt vevő, gimnáziumban, szakgimnáziumban tanulmányokat folytató tanulók ösztöndíj-támogatásban részesülnek, amelynek összege 9/AJKP előkészítő évfolyamon egységesen 15 000 Ft, a további 9-12. évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függően, 3,0 tanulmányi átlageredménytől 20 000 Ft, 3,51 átlageredménytől 30 000 Ft, 4,01 tanulmányi átlageredmény felett 40 000 Ft/tanuló/hónap.

A programról további információk érhetők el a www.ajkp.hu honlapon.

Pályázni a programban részt vevő, a jelen felhívásban felsorolt középiskolákba lehet.

A kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben kell részt venniük a tanulóknak, amely intézménybe az Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételüket kérik, amennyiben az adott intézmény a felvételi kérelmekről központi írásbeli vizsga eredménye alapján dönt. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2024. január 20. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2024. január 30. 14.00 óra).

A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2023. november 30-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2023. november 15-ét követően lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Kollégiumi Program keretében a felvételét kéri.

Az Arany János Kollégiumi Programra történő pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, illetve letölthetők a Belügyminisztérium honlapjáról (www.kormany.hu / Belügyminisztérium / Közérdekű adatok / Közérdekű információk és adatok), valamint az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu / Köznevelés / Aktuális tanév eseményei).

A pályázat kötelező mellékletei:

A pályázatot legkésőbb 2024. január 18-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott középiskola és egyidejűleg a vele együttműködő kollégium címére.

A borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi Program".

A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2024. február 9-éig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázat eredményéről történt értesítés után 2024. február 21-éig a középfokú felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanulónak felvételi jelentkezést kell benyújtania. A felvételi dokumentumok közül a Tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalhoz, az adatlapon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolá(k)ba, az intézmény(ek) által megadott címre kell elküldeni. (A 2024. február 9-éig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Kollégiumi Programba.)

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@bm.gov.hu).

A program leírása letölthető:

A program keretében az alábbi középiskolákba kérhetik a tanulók felvételüket:

Az intézmény neve

Cím

Telefon

Programfelelős

1.

Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

(OM azonosító: 033647)

9/AJKP-t megvalósító középiskola:

Ibrányi Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

4484 Ibrány,

Petőfi Sándor utca 1.

+36-42-200-128

Deák Ferenc

2.

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

(OM azonosító: 200599)

9/AJKP-t megvalósító középiskola:

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

3600 Ózd,

48-as út 26.

+36-48-472-059

Czenéné Csomós Eszter

3.

Gandhi Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

(OM azonosító: 027415)

9/AJKP-t megvalósító középiskola:

Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

7629 Pécs,

Dobó István utca 93.

+36-72-239-655

Prekesztics Gergely

4.

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

(OM azonosító: 036394)

9/AJKP-t megvalósító középiskola:

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

7100 Szekszárd,

Kadarka utca 25-27.

+36-74-512-461

+36-74-999-566

+36-30-598-1715

Szügyi Hajnalka

5.

Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium

(OM azonosító: 040605)

9/AJKP-t megvalósító középiskola:

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf Szolnoki Tagintézménye

5000 Szolnok, Baross Gábor utca 68.

+36-56-512-620

Dr. Hajdúné Kovács Ilona Tünde

6.

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

(OM azonosító: 201573)

9/AJKP-t megvalósító középiskola:

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

5200 Törökszentmiklós, Almásy utca 1.

+36-56-390-002

Kis Mihály

7.

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

(OM azonosító: 040602)

9/AJKP-t megvalósító középiskola:

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

4800 Vásárosnamény,

Kossuth út 9/D

 

+36-45-470-429

Kulcsár Judit

 [1] Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

a) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

[2] Halmozottan hátrányos helyzetű

b) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

c) a nevelésbe vett gyermek,

d) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

 

Nyomtatás

CÍMKÉK

AJKP, pályázat