Esetleges digitális oktatási tartalmak és online kapcsolattartás

A tanulók számára fontos információforrás a tankönyv. Kérjük, hogy ha ez esetleg bármely tanulónak hiányzik, biztosítsák az érintettek számára az iskolai könyvtárból. A tankönyvek jelentős része PDF-változatban letölthető a www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon.

Távoktatást, együttműködést támogató eszközök

Az iskolák, a pedagógusok és a tanulók számára több, az együttműködést és a távoktatást támogató eszköz is hozzáférhető. Kiemelten ajánljuk a legtöbb intézményben már használt Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), mely az adminisztrációs funkciókon túl a házi feladatok kiosztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését is támogatja (akár a KRÉTA honlapján, akár a mobilapplikációban):

  • online kommunikációs fórumot biztosít a pedagógus-tanuló, pedagógus-pedagógus és tanuló-tanuló – egyéni vagy csoportos – kommunikációra (e-Ügyintézés Üzenetek funkciója; az üzenetekhez csatolhatók tananyagok, multimédiás anyagok),
  • online tesztek, feladatsorok és dolgozatok készítésére ad lehetőséget az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciójával,

A KRÉTA részletes tájékoztatóját mellékletben csatoljuk összeállításunkhoz.

A KRÉTA mellett ajánljuk a következő szolgáltatásokat is:

  • Az Up2University – Digitális Oktató Környezet (https://moodle.niif.hu/) egy fájlmegosztást, közös szövegszerkesztést, videómegosztást támogató rendszer.
  • A Tisztaszoftver program keretében minden magyarországi pedagógus és tanuló térítésmentes hozzáférést kaphat a Microsoft Office 365 ProPlus verziójához, amely magában foglalja a Microsoft Teams online kollaborációt, csoportmunkát, csevegést, video- és fájlmegosztást támogató rendszerét, tehát az irodai szoftverek mellett ezt is térítésmentesen használhatják.

Nagyon fontos, hogy intézményenként egységes platformot használjanak általánosságban a kommunikációra és a kapcsolattartásra, amelyen kialakítják az osztályokat, tanulócsoportokat és a megfelelő hozzáférési, jogosultsági szinteket. Természetesen, korlátozott számban a digitális munkarendben történő oktatás során további online platformok is használhatóak, ha ez módszertanilag indokolt és nem jelent többletterhelést a gyermekek, a családok számára. Ugyanakkor kérjük, a pedagógusok legyenek tekintettel arra, hogy adott esetben a személyes kontaktus nélküli oktatásban sem lehet több a tanórák ideje a normál órákénál, valamint a kiadott otthoni feladatok elvégzésének időigénye sem lehet több annál, ami egyébként a hagyományos jelenléti oktatásban pedagógiailag hasznos és indokolt. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy hétvégén, késő este és egyéb, a hagyományos oktatás szempontjából is pihenőidőként kezelt időszakokban ne adjanak ki feladatokat a tanulóknak.

Az egymást követő napi 5-7 valós idejű jelenléttel járó online óra a tanulók számára is igen megterhelő. Ezért célszerű az adott korosztály érettségi és önálló tanulási szintjéhez igazodva az online órákat és az önálló vagy kiscsoportos formában, folyamatos pedagógusi jelenlét nélkül végezhető tevékenységeket (pl. projektmunkák elkészítése) vegyesen, a helyes arányokat megtartva alkalmazni.

A digitális oktatás alapvetően a 21. századi kihívásokra reagáló, a tanulók aktív bevonására, egyéni és csoportos készségeik fejlesztésére fókuszáló módszertani megközelítés, amelyben kiemelt hangsúlyt kap az ismeretek, készségek és attitűdök egyensúlya, a törvényszerűségek, mintázatok felismerése, a szabályalkotás, a források megtalálásának és mérlegelő értelmezésének képessége, az együttműködési képesség és a kreativitás fejlesztése. A tantermen kívüli, digitális munkarendben is van lehetőség a digitális oktatás megvalósítására. Ennek eszközei lehetnek például valós jelenlétet igénylő online óra során a forráselemzésre és feldolgozásra, feladatok önálló egyéni vagy kollektív megoldására vonatkozó tevékenységek.

A minőségi on-line oktatás támogatása a KRÉTA rendszerben

Összefoglaló

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) hatékony támogatást biztosít az otthoni tanuláshoz, a diákokkal és szülőkkel történő kommunikációhoz, továbbá az on-line oktatási folyamatokhoz. A KRÉTA rendszerben lehetőség nyílik a diákok otthoni tanulási folyamatainak irányítására, valamint a világhálón található információk – pedagógusok általi – tudatos megosztására.

A KRÉTA rendszer az intézmények számára – a hagyományos tanügyi és adminisztrációs funkciókon túl – többirányú kommunikációs csatornákat (feljegyzések, elektronikus üzenetek, faliújság bejegyzések, e-Ügyintézés üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), melyek eredményesen támogatják az on-line tanulási folyamatokat.

Az alábbiakban egyrészt bemutatásra kerülnek azok a KRÉTA rendszerben rendelkezésre álló funkciók és lehetőségek, melyek az on-line oktatási folyamatokat segítik, másrészt gyakorlati, módszertani útmutatót és összefoglalót tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a köznevelési intézmények bezárása esetén a pedagógusok milyen módszerekkel és eszközökkel támogathatják a diákok otthoni tanulását és felkészülését, továbbá milyen formában van lehetőségük a diákokkal és szülőkkel való on-line kapcsolattartásra.

Házi feladatok és otthoni munkák:

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.
A házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok saját maguknak beállíthatják, hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és hozzászólásaikban akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban. Ilyen értelemben, a KRÉTA házi feladatok funkciója, egy on-line kommunikációs fórumot biztosít az otthoni feladatok elvégzéséhez.

A házi feladatok funkciót a KRÉTA elektronikus naplóban, a tanórák adminisztrálása integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert használó pedagógusok egyszerűen tudnak kezelni.

A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577

Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció:

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljes körűen használható fájl továbbítására is.

Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is.
Az üzenetkezelési rendszer nemcsak a pedagógus – tanuló/szülő relációban használható, ezen túlmenően lehetőség van arra is, hogy a tanárok egymásnak küldjenek üzeneteket, illetve az intézményvezetők ezen keresztül is tájékoztathatják a nevelőtestületet vagy pl. az osztályfőnököket.

Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.
Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.:

  • tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.)
  • mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített) videó anyagokat, előadásokat
  • a csatolmányok alkalmasak pl. podcast-ek küldésére és fogadására (tanár – tanuló – gondviselő körben, intézményvezetés – alkalmazottak körben, az üzenetküldési mátrixban beállítottaknak megfelelően)

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962

On-line tesztek és feladatsorok készítése — e-Ügyintézés Kérdőívek funkció:

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható.
A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg.

A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz.
A funkció ezen felül használható még - az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál - helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.

A Kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077

Ha nincs otthon számítógép vagy internetkapcsolat

Azok a pedagógusok, akiknek nem áll rendelkezésére otthon számítógép vagy internetkapcsolat, használhatják az iskolai infrastruktúrát. A számítógépteremben a tanulók használhatják az informatikai eszközöket, tanulhatnak vagy elkészíthetik anyagaikat. Ezen esetben érdemes időbeosztást készíteni, hogy egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak egyazon térben.

A Digitális Jólét Program Pontok mentorai is támogatják azokat, akik nem rendelkeznek a digitális oktatáshoz szükséges eszközzel, vagy éppen az online oktatáshoz szükséges digitális készségeik fejlesztésre szorulnak. Azzal kapcsolatosan, hogy hogyan találja meg az Önhöz legközelebb lévő mentort, kérjük, írjon a djkkugyfelszolgalat@djnkft.hu e-mail címre, ahol a Digitális Jólét Koordinációs Központ munkatársai készséggel válaszolnak megkeresésére.

Nyomtatás