Az Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET)

A szakképzés minőségbiztosítása és az e téren folytatott fokozott európai együttműködés fontos szakmapolitikai prioritás. A 2009-ben elfogadott EQAVET Ajánlás viszonyítási eszközként segíti a tagállamokat abban, hogy közös európai referenciák alapján előmozdítsák és figyelemmel kísérjék (monitoring) szakképzési rendszereik folyamatos javítását, fejlesztését.

A kiváló minőségű oktatás és képzés központi helyet foglal el az Európai Unió stratégiai célkitűzéseinek (Lisszaboni Stratégia, Európa 2020 Stratégia) elérésében. Különösen a Koppenhágai Nyilatkozat (2002. évi) elfogadása óta a szakképzés minőségbiztosítása és az e téren folytatott fokozott európai együttműködés fontos szakmapolitikai prioritás, amely 2009-ben egy új európai jogszabály – az EQAVET Ajánlás – elfogadásához vezetett.  Az EQAVET viszonyítási eszközként segíti a tagállamokat abban, hogy közös európai referenciák alapján előmozdítsák és figyelemmel kísérjék (monitoring) szakképzési rendszereik folyamatos javítását, fejlesztését.

Az Ajánlás az EQAVET bevezetését az Európai Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer, EQAVET Hálózatban, és a nemzeti szakképzési minőségbiztosítási referencia pontok (QANRP) együttműködésével kívánja megvalósítani.

Az EQAVET Hálózat fő feladata a szakképzés minőségbiztosítása terén az európai együttműködés fenntartása, az EQAVET Keretrendszer megismertetése, bevezetésének, alkalmazásának ösztönzése, előmozdítása, a tagországok (szakmai- módszertani) támogatása az EQAVET bevezetésében, illetve az Ajánlás által a tagországokra rótt feladatok, kötelezettségek teljesítésében. A tagállamok szilárd elkötelezettsége az EQAVET bevezetése, és ez által a szakképzés minőségének folyamatos fejlesztése iránt az EQAVET Hálózaton belül jelenleg 34 ország (EU tagország, EFTA, tagjelölt országok) és az európai szociális partnerek több éves, aktív és eredményes együttműködésében ölt testet.

Az EQAVET Hálózat fő döntéshozó szerve az Éves Fórum, amely évente egy alkalommal kerül megrendezésre a nemzeti képviselők részvételével. Az éves találkozók közötti időszakban a Hálózat munkáját az EQAVET Titkárság és az Irányító Bizottság irányítja, koordinálja.

Az Ajánlás azt várja el – többek között – a tagországoktól, hogy hozzanak létre szakképzési minőségbiztosítási nemzeti referencia pontot, amelynek a fő feladata, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtson az EQAVET Hálózat tevékenységeiről és aktívan részt vegyen a Hálózat munkaprogramjának végrehajtásában, biztosítsa a hatékony, kétirányú információáramlást.

Magyarország a kezdetek (2005) óta aktívan részt vesz a szakképzés minőségbiztosítása terén folyó európai szakmai együttműködésben. A magyar Szakképzési Minőségbiztosítási Nemzeti Referencia Pont jelenleg a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságán belül működik. Fő feladata az EQAVET Hálózatban való tagsággal kapcsolatos feladatok ellátása, illetve információ szolgáltatása. Elmondhatjuk, hogy Magyarország ma az EQAVET Hálózat egyik legaktívabb tagországa. Részt veszünk az éves fórumok és az Irányító Bizottság munkájában, az európai szakmai-fejlesztési tevékenységekben, a munkacsoportok munkájában, képviseltetjük magunkat és aktív szerepet (előadások tartása, workshopok vezetése, kerekasztal beszélgetésekben való részvétel) vállalunk EQAVET rendezvényeken, konferenciákon. 2011 tavaszán a Magyar EU Elnökség idején, az EQAVET Hálózat soron következő, 2. Éves Fórumát Budapesten tartotta. 2013 júniusában az első EQAVET peer learning rendezvény is Magyarországon kerül megrendezésre, a QANRP szervezésében és szakmai közreműködésével. Példás a szakmai munkakapcsolatunk és az együttműködésünk az Európai Bizottsággal és az EQAVET Titkársággal.

Magyarország az elsők között van az EU tagországok körében, amely alaposan és részletesen átgondolta szakképzési minőségbiztosítási rendszerének összehangolását az EQAVET Keretrendszerrel (Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer (ESZMK) kifejlesztése /2009-2010/)

Az EQAVET Hálózat munkaprogramjának megvalósítási folyamatában kulcsfontosságú szerep jut a tagországok (általában a nemzeti referencia pontok) képviselőiből álló szakmai munkacsoportoknak. A munkacsoportok fő feladata, hogy szakmai-módszertani útmutatókat, eszközöket dolgozzanak ki, annak érdekében, hogy a tagországokat – elsősorban a nemzeti referencia pontokat – támogassák az EQAVET nemzeti szinten történő bevezetésében, illetve a szakképző intézményekkel folytatott munkájukban. A munkacsoportok által elkészített szakmai anyagok képezik az EQAVET online tudásbázis tartalmát.

Nyomtatás