Az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) hálózat és nemzeti referencia pont

Az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) egy új, az élethosszon át tartó tanulást támogató európai eszköz. Kialakításának a célja az volt, hogy egy olyan európai kreditrendszert hozzanak létre, amely megfelel a szakképzés jellegzetességeinek, és előmozdítja az európai tanulók mobilitását és az átjárhatóbb tanulási utak kialakítását a szakképesítés megszerzésének érdekében.

Az ECVET megvalósítását szolgáló dokumentum, az Európai Parlament ajánlása, amely mellett minden tagország elkötelezte megát.

A tudáselemek átvitelének megkönnyítése érdekében az ECVET alapelve az, hogy a képesítéseket tanulási eredmények alapján írják le (ismeretek, készségek és kompetenciák), valamint tanulási egységekkel fejezik ki, amelyekhez ECVET-pontokat rendelnek.

Az ECVET lehetőséget teremt arra, hogy miután egy tanulási egységben megszerzett tanulási eredményt értékeltek, ezt a tanulási eredményt sikeres értékelés esetén át lehessen vinni másik tanulási környezetbe, ahol egy kompetens intézmény érvényesíti és elismeri annak a szakképesítés követelményeinek részeként, amelyet az egyén meg szeretne szerezni. Az egyén ilyen módon össze tudja gyűjteni a képesítéséhez szükséges, a nemzeti és regionális szabályozásban előírt tanulási eredményeket. A tanuló tanulási eredményeinek értékelését, érvényesítését, összegyűjtését és elismerését a képzési folyamatban részt vevő illetékes intézmények és partnerek dolgozzák ki.

Az ECVET hangsúlyt fektet mind a tanulási egységek horizontális (azonos képzettségi szintek közötti) és a vertikális (eltérő képzettségek közötti) elismertetési lehetőségeinek megteremtésére.

Az Európai Bizottság az ún. ECVET-TEAM-et bízta meg, hogy információk nyújtásával, szakmai eljárások, dokumentumok kidolgozásával és egyéb módszerekkel (pl. PLA) nemzetközileg segítse a tagországokat az ECVET fejlesztésében, megvalósításában. Ennek érdekében és az ajánlás alapján létrehozták az ECVET hálózatot és ezen belül a Felhasználói Csoportot.

Az ECVET hálózatban a szakképzésben érintett felek és a nemzeti szintű illetékes intézmények vesznek részt, valamint a Bizottság és a tagállamok is aktívan közreműködnek.  A Bizottság elnökletével a hálózat segítséget nyújt az ECVET terjesztésében és támogatásában a tagállamokban, és fenntartható platformot hoz létre információcsere és tapasztalatcsere céljából a tagállamok között.

Az ECVET hálózat tagjai évente egyszer találkoznak az éves fórumon.

A hálózat fő feladata egy együttműködési platform biztosítása az ECVET ajánlásban foglaltak megvalósítására. A platform alapja egy, a témának szentelt weblap, valamint más releváns kommunikációs, disszeminációs és együttműködést célzó eszközök használata a megoldások kidolgozásával kapcsolatos eszme- és tapasztalatcsere érdekében.

Az ECVET felhasználói csoport az Európai Bizottság alatt működik, tagjai az ECVET hálózat tagjai közül kerülnek ki. Feladata a Felhasználói útmutató frissítése, valamint az ECVET megvalósítását célzó együttműködési folyamat minőségének és koherenciájának javítása.

Az ECVET felhasználói csoport tagjai évente kétszer üléseznek, és két workshopon vesznek részt.

Az ülések elsődleges célja az információ áramoltatás az Európai Bizottság és az ECVET-TEAM részéről a tagállamok felé, valamint a tagállamok képviselőinek lehetőségük van véleményüknek, ötleteiknek hangot adni, továbbá ezen a fórumon kerül sor a szakmai anyagok megvitatására, elfogadására.

A workshopokon az információ cserén és a társaktól való tanuláson van a hangsúly, illetve workshoponként az ECVET szempontjából jelentős témák körüljárása, megoldási lehetőségek feltárása kap központi szerepet.

Az ECVET felhasználói csoport összetétele a következő:

  • a tagállamok ECVET hálózatba hivatalosan delegált két képviselője,
  • az európai szintű szociális partnerek,
  • az Európai Bizottság, a Cedefop és az ETF képviselői,
  • érintett felek, pl. nemzeti ügynökségek vagy a felsőoktatási szektor képviselői, akik megfigyelőként, vagy meghívott szakértőként vehetnek részt a munkában.

A felhasználói csoport magyarországi tagjai az NMH Nemzeti Referencia és Koordináló Pont és a Tempus Közalapítvány egy-egy munkatársa.

A Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben 2011 júniusában megalakult a Nemzeti ECVET Koordináló Pont, amely az intézeti átalakulás után a Nemzeti Munkaügyi Hivatal bázisán működik tovább.

A Nemzeti ECVET Koordináló Pont feladata összhangban van az Európai Uniónak az ECVET megvalósítására vonatkozó ajánlásában megfogalmazottakkal, miszerint a tagállamoknak ajánlja, hogy „biztosítsák, hogy a szakoktatás és szakképzés területén érdekelt felek és a tanulók megkapják az ECVET használatához szükséges tájékoztatást és útmutatást, megkönnyítve egyúttal a tagállamok közötti információcserét".

Nyomtatás