Tájékoztatás kiállítása külföldi oklevelekről, bizonyítványokról

I. Mi a „Tájékoztatás”?

A külföldön szerzett bizonyítványokkal és oklevelekkel kapcsolatos tájékoztatásról a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény (Elismerési tv.) a Tájékoztatás cím alatt rendelkezik.

Az Elismerési tv. 61. §-a alapján a kérelmező vagy hozzájárulásával más személy a külföldön megszerzett bizonyítványának vagy oklevelének tartalmáról az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától (MEIK) „Tájékoztatás”-t kérhet.

A „Tájékoztatás”-ban foglaltak kiterjedhetnek:

 • a bizonyítványt/oklevelet kiállító intézmény jogállására,
 • a bizonyítvány/oklevél magyarországi nyelvvizsgával való egyenértékűségére,
 • továbbá egyéb, a kérelemben megfogalmazott adatokra.

A „Tájékoztatás”-nak jogi hatálya nincs, a bizonyítvány/oklevél birtokosát vagy más személyt a tájékoztatásban foglaltak nem kötik.

Figyelem! A „Tájékoztatás” nem pótolja, illetve nem helyettesíti az elismerést! Ha Ön továbbtanulni szeretne, vagy a szakmáját kívánja Magyarországon gyakorolni, akkor olvassa el az elismerésről szóló tájékoztatónkat.

Milyen magyarországi nyelvvizsgának felel meg az Ön külföldi okirata?

1. Ha az Ön esetében az oktatás nem magyar nyelven folyt, érettségi bizonyítványa / felsőfokú végzettséget tanúsító oklevele felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgának felel meg, az oktatás nyelve szerint. Ekkor a kérelem űrlapon a nyelvvizsgára vonatkozó rovat 1. pontját jelölje meg. [1]

2. Ha Ön középiskolai tanulmányait magyar nyelven folytatta és fejezte be, érettségi bizonyítványa középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgának felel meg az adott ország hivatalos nyelve szerint. Ekkor a kérelem űrlapon a nyelvvizsgára vonatkozó rovat 2. pontját jelölje meg!

Figyelem! Ha Ön külföldön magyar tanítási nyelvű intézményben folytatta középfokú tanulmányait, ám legalább két évig tanult valamely közismereti tantárgyat a bizonyítványát kibocsátó ország hivatalos nyelvén, akkor az alábbi, 3. pont vonatkozik Önre.

3. Ha Ön külföldön magyar tanítási nyelvű középiskolai tanulmányai során legalább két évig tanult legalább egy közismereti tantárgyat (pl. történelem, matematika, irodalom és nyelv, földrajz) a bizonyítványt kibocsátó ország hivatalos nyelvén, és eredményesen be is fejezte – pl. sikeres érettségi vizsgát tett Romániában román, Szlovákiában szlovák, Ukrajnában ukrán, Szerbiában szerb stb. „nyelv és irodalom” tantárgyból –), érettségi bizonyítványa felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgának felel meg. Ekkor a kérelem űrlapon a nyelvvizsgára vonatkozó rovat 3. pontját jelölje meg!

A fentiek szerinti okirattal rendelkező személyt a jogszabály erejénél fogva [137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] úgy kell tekinteni, mint aki nyelvvizsgával rendelkezik. Mivel a „Tájékoztatás” pusztán egy fennálló körülményt igazol, nem előfeltétele a nyelvvizsga igazolásának!

II. Ki kérheti a „Tájékoztatás”-t?

A külföldön szerzett bizonyítványával vagy oklevelével kapcsolatos „Tájékoztatás”-t bárki kérheti.

A kérelmezőnek személyes adatait személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal, tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel kell igazolnia.

Magyarországi lakóhelyet nem kell igazolni.

Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Ebben az esetben a meghatalmazottnak csatolnia kell a kérelmező (a bizonyítvány vagy oklevél tulajdonosa) személyi adatait igazoló okirat fénymásolatát is.


III. A „Tájékoztatás”-hoz szükséges, benyújtandó dokumentumok

 • A kérelmező személyi adatait igazoló okiratának fénymásolata.
 • Az eredeti bizonyítvány/oklevél fénymásolata.
 • Amennyiben a képzés az oktatási intézmény bejegyzett székhelyétől eltérő helyen folyt, a leckekönyvi kivonat (tantárgylista, index, tantárgyháló, transcript, diplomamelléklet) fénymásolata. A fenti okirat(ok) fordítása(i).
 • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, a MEIK a tájékoztatást nem tudja kiállítani, az eljárást megszünteti.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. hiteles fordítás), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

IV. Eljárási határidő

A MEIK a külföldön szerzett bizonyítvánnyal/oklevéllel kapcsolatos „Tájékoztatás"-t egy hónapon belül adja ki, amennyiben a kérelmező minden szükséges dokumentumot benyújtott és további iratok beadására nincs szükség.

Az érdemi ügyintézés határidejébe – hiányos beadványok esetén – nem számít be a hiánypótlás bekérésétől a pótlás megérkezéséig terjedő idő.

V. Az eljárás díja

A „Tájékoztatás" kiállításának díja 15 000 Ft, , amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [2]

VI. Jogorvoslat

A MEIK által kiadott „Tájékoztatás”-sal kapcsolatban, mivel nincs jogi hatálya, jogorvoslat nem lehetséges.

 

VII. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét személyesen, postai úton vagy e-mailben nyújthatja be.

 • személyesen vagy meghatalmazott által, cím: Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, 1122 Budapest, Maros utca 19-21.
 • postai úton (célszerű ajánlott levélként), cím: Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112.
 • e-mailben, cím: ekvivalencia@oh.gov.hu

A kéreleműrlap letölthető honlapunkról is.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>

[1] Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben élő, vagy holt idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint élő vagy holt idegen nyelv és irodalom szakos tanári, nyelvtanári, idegennyelv-szakos mesterfokozattal rendelkező tanári, továbbá tanító szakon idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevél, kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, általános, Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű, külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának. Az idegennyelv-alapszakos bölcsész idegen nyelv szakképzettséget igazoló oklevél, a szakképzettségben jelölt nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű, külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának. Az alapszakos bölcsész idegen nyelv szakirányt jelölő oklevél, a szakirányban tanult nyelv szempontjából, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvi kimeneti szintnek megfelelő szintű, Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű, külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű, komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

[2] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB

 

Nyomtatás