Ugrás a tartalomhoz

Külföldön szerzett szakképesítés elismerése

I. Mi az elismerés?

Az elismerés olyan eljárás, amely során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja egy olyan bizonyítványnak a jogi hatályával, mely Magyarországon jelenleg megszerezhető, vagy korábban volt megszerezhető. Az elismerésről rendelkező határozat azt állapítja meg, hogy a külföldi bizonyítvány a határozatban megjelölt magyar szakképesítéssel azonos szakképesítést tanúsít, és azzal azonos munkakör betöltésére jogosít, illetve tevékenység gyakorlására képesít.

Az alap- vagy középfokú végzettséghez kapcsolódó külföldi szakképesítő bizonyítványok és mesterlevelek elismerésének szabályait a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) IV. fejezete határozza meg.

II. Ki kérheti bizonyítványa elismerését?

Bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait igazolja.

Személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági igazolvány:

III. Az elismerési eljárásról általában

A kérelmet főszabályként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjához (MEIK), mint a bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatósághoz kell benyújtani.

Ez alól kivételt képeznek azon szakképesítések, amelyek esetében az Elismerési tv. hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet más eljáró hatóságot jelöl meg.

IV. A kérelemhez a következő iratokat kell csatolni:

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió valamely tagállamának joga szerint.

Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak; hiteles másolat továbbá a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat és az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

V. A szakképesítés elismerése

Az Elismerési tv. alapján az a külföldi szakképesítő bizonyítvány ismerhető el, amely olyan alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető vagy korábban megszerezhető volt.

A MEIK-hez kétféle kérelemmel lehet fordulni.

Az eljárás során a MEIK megvizsgálja:

A szakképesítés elismeréséről szóló határozatot a MEIK a speciális szakértelmet igénylő esetekben az adott szakma elismert oktatói közül felkért szakértő szakvéleménye alapján hozza meg. Amennyiben a döntéshez szakértői vélemény szükséges, akkor a kérelem megvizsgálását követően a Hivatal végzésben rendelkezik erről.

VI. Eljárási határidő

A MEIK a szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban 75 napon belül jár el.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

VII. Az eljárás díja

Az elismerés költségei az eljárási díjból és az esetleges kiegészítő díjból tevődnek össze.

A szakképesítés elismerésének díja 45 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [3]

Amennyiben a szakképesítés elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft.

VIII. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 15 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

IX. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető honlapunkról is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>


[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

[3] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Kapcsolódó letölthető tartalmak:

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra