Külföldön szerzett szakképesítés elismerése

Az Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően érkezetteknek szóló tájékoztató
itt olvasható

Ви можете отримати інформацію на українській мові за телефоном +36-1-477-3240 або  +36-1-477-3249.

I. Mi az elismerés?

Az elismerés olyan eljárás, amely során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja egy olyan bizonyítványnak a jogi hatályával, mely Magyarországon jelenleg megszerezhető, vagy korábban volt megszerezhető. Az elismerésről rendelkező határozat azt állapítja meg, hogy a külföldi bizonyítvány a határozatban megjelölt magyar szakképesítéssel azonos szakképesítést tanúsít, és azzal azonos munkakör betöltésére jogosít, illetve tevékenység gyakorlására képesít.

Az alap- vagy középfokú végzettséghez kapcsolódó külföldi szakképesítő bizonyítványok és mesterlevelek elismerésének szabályait a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) IV. fejezete határozza meg.

II. Ki kérheti bizonyítványa elismerését?

Bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait igazolja.

Személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági igazolvány:

 • a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány,
 • valamely EU tagállam [1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat,
 • más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki.

III. Az elismerési eljárásról általában

A kérelmet főszabályként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjához (MEIK), mint a bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatósághoz kell benyújtani.

Ez alól kivételt képeznek azon szakképesítések, amelyek esetében az Elismerési tv. hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet más eljáró hatóságot jelöl meg.

IV. A kérelemhez a következő iratokat kell csatolni:

 • Az eredeti bizonyítvány hiteles másolata.
 • A bizonyítványhoz kapcsolódó tantárgyjegyzék hiteles másolata (amelyből megállapítható a szakmai képzés tartalma).
 • A fenti okiratok hiteles fordításai.(Angol nyelvből nem hiteles, de géppel írott fordítás is elfogadható.)
 • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata.
 • Személyes adatok és állampolgárság igazolása.
 • Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatait és állampolgárságát ebben az esetben is igazolnia kell.
 • Érettségire épülő szakképesítés esetén az érettségi bizonyítvány másolata vagy az elismerési határozat (vagy hatósági bizonyítvány) másolata.

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió valamely tagállamának joga szerint.

Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak; hiteles másolat továbbá a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat és az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

V. A szakképesítés elismerése

Az Elismerési tv. alapján az a külföldi szakképesítő bizonyítvány ismerhető el, amely olyan alap-, közép- vagy felsőfokú szakképesítést tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető vagy korábban megszerezhető volt.

A MEIK-hez kétféle kérelemmel lehet fordulni.

 • A kérelmező határozza meg azt, hogy mely magyar szakképesítésként kéri elismerni a külföldi bizonyítványa által tanúsított szakképesítést. Ebben az esetben a MEIK azt állapítja meg, hogy a kérelemben foglaltak, azaz kizárólag a megjelölt szakképesítésként történő elismerés lehetséges-e. Ha az a jogszabályok értelmében lehetséges, akkor a kérelemnek megfelelően dönt, azaz a szakképesítést elismeri. Amennyiben megállapítható, hogy az elismerés teljesítése más formában is lehetséges, akkor a MEIK a kérelem módosításának lehetőségéről tájékoztatja a kérelmezőt, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.
 • A kérelmező nem határozza meg a szakképesítést, hanem a MEIK-et kéri fel annak megállapítására. Ebben az esetben a MEIK valamennyi Magyarországon jelenleg vagy korábban megszerezhető szakképesítés figyelembevételével dönt az elismerésről.

Az eljárás során a MEIK megvizsgálja:

 • a bizonyítványt kiállító intézmény jogállását,
 • a szakmai képzés idejét,
 • a szakmai vizsga részeit és tantárgyait,
 • a képzés szakmai tartalmát,
 • a szaktantárgyakat ésa szakmai képzés szintjét.

A szakképesítés elismeréséről szóló határozatot a MEIK a speciális szakértelmet igénylő esetekben az adott szakma elismert oktatói közül felkért szakértő szakvéleménye alapján hozza meg. Amennyiben a döntéshez szakértői vélemény szükséges, akkor a kérelem megvizsgálását követően a Hivatal végzésben rendelkezik erről.

VI. Eljárási határidő

A MEIK a szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban 75 napon belül jár el.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

VII. Az eljárás díja

Az elismerés költségei az eljárási díjból és az esetleges kiegészítő díjból tevődnek össze.

A szakképesítés elismerésének díja 45 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [3]

Amennyiben a szakképesítés elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft.

VIII. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 15 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

IX. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető honlapunkról is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>


[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

[3] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB
Nyomtatás