Külföldön szerzett általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismerése

Magyarországnak az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén történt csatlakozása változásokat eredményezett a fenti szakképzettséget tanúsító oklevelek elismerésének eljárási rendjében is. A csatlakozás napjától hatályba lépett a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. C. törvény (Elismerési tv.). Harmadik része, mely az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismeréséről szól.


Ez azt jelenti, hogy két, egymástól eltérő elismerési eljárás vonatkozik a fenti oklevéllel rendelkezőkre attól függően, hogy oklevelüket az Európai Unió valamely tagállamában valamely tagállam állampolgárként (uniós állampolgár) szerezték, vagy pedig az Európai Unióba nem tartozó országban.

A) Az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Unió valamely polgára által szerzett orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismerése

Ebben az esetben a fenti szakképzettségek elismerésének az a feltétele, hogy a kérelmező az Európai Unió valamely tagállamában szerezte az oklevelét valamely tagállam polgáraként, és munkavállalás céljából kívánja annak elismertetését.

Az Elismerési tv. vonatkozásában tagállamnak minősül az Európai Unió tagállama, továbbá az az állam, amely nemzetközi szerződés, vagy jogszabály alapján az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés alá esik. Ilyen államnak minősül Norvégia, Izland és Liechtenstein.

Ezekben az esetekben a külföldön szerzett, fenti szakképzettséget tanúsító oklevelek feltétel nélküli elismerési eljárás során kerülnek elismerésre.

A feltétel nélküli elismerés esetén az Országos Kórházi Főigazgatóság jár el, melynek elérhetősége a következő:

Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 24. fsz.
Telefon: (06-1) 919-3336
Honlap: http://www.enkk.hu
E-mail: recognition@okfo.gov.hu

Amennyiben valaki az európai közösségi jog hatálya alatt szerzett szakorvosi vagy szakgyógyszerészi oklevelét kívánja elismertetni, szintén az Országos Kórházi Főigazgatósághoz kell fordulnia.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság illetékes mindazokban az esetekben is, amikor magyar állampolgár kíván külföldön általános orvosként, fogorvosként vagy gyógyszerészként munkát vállalni és a külföldi hatóság igazolás benyújtását kéri a hazai képzés tartalmáról, a szakmai gyakorlat hosszáról vagy a hazai oklevél jogi hatályáról.

B) Nem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismerése

Olyan oklevelek elismerése esetében, amelyek nem tartoznak a közösségi jog hatálya alá (tehát a kérelmező nem uniós állampolgár, és/vagy oklevelét nem tagállamban szerezte) az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) az eljáró hatóság. A fenti szakképzettségek elismerésének az a feltétele, hogy a kérelmező – nem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó – oklevele magyarországi felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozatot tanúsító okiratként legyen elismerhető, mivel az általános orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészképzés Magyarországon mesterfokozat végzettséget tanúsító oklevéllel záruló egységes osztatlan képzés keretében történik.

Kérjük, a felsőfokú oklevelek elismertetéséhez feltétlenül olvassa el az erről szóló tájékoztatónkat!

I. A szakképzettség elismerésének első szakasza

Az Elismerési tv. alapján az eljáró hatóság a szakképzettség elismerését feltételekhez kötheti. E jogkörében a MEIK a kérelmező részére szakmai vizsga teljesítését is előírhatja. Erre annak ellenőrzése érdekében kerülhet sor, hogy a kérelmező rendelkezik-e a hazai képzésben megszerezhető ismeretekkel.

A MEIK a szakképzettség elismerésével kapcsolatos ügyekben a felsőoktatási szakterületnek megfelelő szakértők szakmai álláspontját figyelembe véve hozza meg döntését.

A szakértő a külföldi felsőoktatási intézményekben folyó általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészképzés részletes tantárgyi követelményrendszerének, valamint az ügyfél szakmai életpályájának figyelembevételével alakítja ki álláspontját.

Az elismerésre irányuló kérelem elbírálásának elengedhetetlen feltétele, hogy a kérelmező a beadványához részletes leckekönyvet, törzskönyvi kivonatot vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított olyan igazolást is benyújtson, mely hitelt érdemlően igazolja a felsőfokú tanulmányok időtartamát, valamint az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelményeket.

A szakértő döntésének meghozatalához alapvetően szükséges információ a felsőoktatási intézményben hallgatott egyes tantárgyak óraszáma, a szakdolgozat készítésének ténye, valamint az, hogy melyek voltak a záróvizsgatárgyak.

A fenti adatokat tartalmazó okiratokat hiteles másolatban kell benyújtani, és mellékelni kell a hiteles, magyar nyelvű fordítást is. A felsőoktatásban szerzett oklevelek elismeréséről szóló tájékoztatóban meghatározott nyelvek esetén a MEIK nem hiteles fordítást is elfogad, de a magyar fordítást ekkor is gépelve kell benyújtani. Az okiratok hiteles másolatáról és fordításáról két darab fénymásolatot kell mellékelni.

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el! Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak.

Ezek mellett a szintén két példányban benyújtandó önéletrajzban érdemes minden, a szakmai életúttal kapcsolatos információt részletezni.

II. Az eljárás első szakaszának vége, a közbenső (feltételesen elismerő) határozat

A külföldi egészségügyi tanulmányok során teljesített követelmények nem feleltethetőek meg teljes egészében a magyarországi egészségügyi felsőoktatás tanulmányi előírásainak. Ennek oka az, hogy a gyógyszerészeti és az egészségügyi jogszabályok országonként eltérőek. Mivel a szakképzettség elismerése - a kapcsolódó jogszabályok további feltételeinek teljesítése esetén - a szakma gyakorlását teszi lehetővé, a szakértő álláspontja alapján az említett egészségügyi normák és a hazai gyakorlat ismerete nélkül egészségügyi szakterületen szerzett külföldi oklevél elismerésére nincs lehetőség.

Erre tekintettel valamennyi kérelmezőnek számítania kell arra, hogy a szakértő döntésének megfelelően a MEIK kiegészítő szakmai vizsga teljesítésére fogja kötelezni. Egyes esetekben emellett – a tanulmányi követelmények összehasonlítása alapján – további feltétel teljesítése is előírható (pl. szakdolgozat elkészítése és megvédése, szigorlat letétele). A kiegészítő feltételek teljesítésére két év áll az ügyfelek rendelkezésére.

Ennek megfelelően a szakképzettség elismerésére az Elismerési törvényben megszabott három hónapos eljárási határidőn belül az ügyfelek csak egy közbenső határozatot kaphatnak. Ez a határozat az arra vonatkozó döntést tartalmazza, hogy milyen feltételek teljesítése esetén lehetséges a kérelmező oklevele által tanúsított szakképzettség elismerése, valamint részletezi a feltételek teljesítésével kapcsolatos információkat.

III. Szakmai vizsga

Általános orvosi és fogorvosi szakképzettség esetén gyógyszerrendelés és gyógyszerterápia Magyarországon (farmakoterápia), népegészségtan, orvosi etika és igazságügyi orvosjog tárgyakból kell minden esetben szakmai vizsgát tenni.

A vizsgát a MEIK felkérésére a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara szervezi meg, melyre háromhavonta kerül sor (március, június, szeptember, december). A legközelebbi, soron következő vizsgára való jelentkezés határidejéről, a vizsga pontos helyéről és a vizsganapok időpontjairól szóló információt a közbenső határozat, vagy tájékoztató levél tartalmazza. A MEIK a vizsga tematikáját (a tételek és a forrásmunkák megjelölésével), a jelentkezési lapot és a csekket a közbenső határozattal együtt, vagy külön tájékoztató levélben küldi meg az ügyfelek részére. Valamennyi tantárgyból egy napon, szóban és magyar nyelven kell vizsgázni. A vizsga eredményéről a vizsgáztató szerv tájékoztatja a MEIK-et.

Aki a vizsgát a határozatban, vagy a tájékoztató levélben megjelölt első időpontban nem tudja teljesíteni, annak a MEIK automatikusan értesítést küld a soron következő vizsgára történő jelentkezés határidejéről és a vizsga időpontjáról.

Gyógyszerész szakképzettség esetén a gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi szervezéstan, valamint a gyógyszerészjog és etika tananyagát kell elsajátítani. A szakmai vizsgát a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara szervezi meg. A vizsgára történő jelentkezés egyénileg történik, a szakmai vizsgáztatásra - szemben az orvosi és fogorvosi szakmai vizsgákkal - folyamatosan van lehetőség.

A szakmai (hungarológiai) vizsga 2023. január 1-jétől érvényes tematikája (a tételek és a forrásmunkák megjelölésével) honlapunkon is elérhető:

IV. Az eljárás befejezése, az elismerő határozat

A MEIK a külföldi oklevél által tanúsított szakképzettséget csak akkor ismeri el, ha az oklevél tulajdonosa a közbenső határozatban előírt valamennyi kiegészítő feltételt teljesítette. A szakmai vizsga teljesítéséről a vizsgáztató szerv tájékoztatást küld a MEIK-nek, ezt tehát nem kell egyénileg igazolni. Egyéb feltételek előírása esetén az egyetem által kiállított, az adott vizsga letételéről, vagy a szakdolgozat megvédéséről szóló igazolást és a jegyzőkönyvi kivonatot az ügyfélnek kell a MEIK-hez benyújtania.

Valamennyi kiegészítő feltétel teljesítését követően a MEIK kiállítja a szakképzettséget elismerő határozatot. A MEIK a határozat ügyfél részére történő megküldésével egyidejűleg hivatalból értesíti az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóságát (OKFŐ) az elismerés tényéről.

Az OKFŐ az értesítés megérkezését követően intézkedik az alapnyilvántartásba vételről.

Az alapnyilvántartás célja a Magyarországon megszerzett, vagy külföldön megszerzett és Magyarországon elismert (honosított) egészségügyi szakképesítés közhiteles tanúsítása.

Az alapnyilvántartásba történő felvétel során az Ügyfél adatai egyedi sorszám alatt kerülnek rögzítésre (alapnyilvántartási szám).

Az alapnyilvántartásba vételről az OKFŐ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály, Nyilvántartási Osztálya külön értesítést nem küld, azonban a honlapon található Alap- és Működési Kereső (http://kereso.enkk.hu/) segítségével - a nyilvántartásba vételt követő napon - az Ügyfelek is tájékozódhatnak ennek megtörténtéről (a kereső felületén a Név és az Alapnyilvántartás típusa mezők kitöltésével indítható el a keresés).

Orvosi és fogorvosi szakképesítések elismerését követően az OKFŐ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály, Nyilvántartási Osztálya az alapnyilvántartásba vételt követően – az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – az orvos és fogorvos természetes személyazonosító adatairól, lakó-, illetve tartózkodási helyéről és alapnyilvántartási számáról elektronikus úton, hivatalból értesíti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a továbbiakban: NEAK). Az értesítést követően a NEAK csak a bélyegző használatára jogosult orvosok által külön kérelmezett orvosi bélyegzőket gyártatja le (http://www.neak.gov.hu /Nyomtatványtár/Kérelem az első névre szóló orvosi bélyegző kiállítása iránt).  Az orvosi bélyegző igénylésével, átvételével, továbbá minden, az orvosi bélyegzőt érintő kérdéssel kapcsolatosan a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél vagy a http://www.neak.gov.hu weboldalon tájékozódhat.

V. Kihez lehet fordulni, ha a MEIK eljárása befejeződött?

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján azt a személyt, aki a törvényben foglalt feltételeknek megfelel, kérelmére működési nyilvántartásba kell venni. Egészségügyi tevékenységet – a törvényben meghatározottak kivételével – Magyarországon az végezhet önállóan, aki a működési nyilvántartásban szerepel. A működési nyilvántartásba történő felvétel egyik feltétele, hogy a kérelmező tagja legyen az egészségügyi szakképesítésének megfelelő szakmai kamarának.

Ha valakinek a külföldi oklevelét elismerték, a neve pedig már szerepel az alapnyilvántartásban, továbbá tagja a szakképesítésének megfelelő szakmai kamarának, és orvosként, fogorvosként vagy gyógyszerészként szeretne dolgozni, akkor a működési nyilvántartásba vételét az Országos Kórházi Főigazgatóságnál benyújtott kérelemmel kezdeményezheti.

V.A) A szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarába történő felvétel
A szakmai kamarai tagság a magyarországi egészségügyi tevékenység gyakorlásának feltétele. A tagfelvételi kérelem benyújtásáról és annak feltételeiről az illetékes szakmai kamarák honlapján tájékozódhatnak.

Az orvosok, fogorvosok, klinikai végzettségű egészségügyi dolgozók esetében a Magyar Orvosi Kamara (www.mok.hu), a gyógyszerészek esetében a Magyar Gyógyszerészi Kamara (www.mgyk.hu) az illetékes szerv.

V.B) Felvétel az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásába

Az adott szakképesítés tekintetében a meglévő érvényes működési nyilvántartás az önálló egészségügyi tevékenység végzésének feltétele. A kérelmet az OKFŐ Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztályának Nyilvántartási Osztályához szükséges benyújtani. Az eljárásról, valamint a szükséges dokumentumokról bővebb információt az www.enkk.hu honlapon a „Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály /működési kártya, továbbképzési programok/ menüpontban találhat.


Amennyiben valaki szakorvosi vagy szakgyógyszerészi oklevéllel rendelkezik, ezt az oklevelét is elismertetheti az alapoklevele elismerését követően. A szakorvosi és a szakgyógyszerészi oklevelek elismerése az OKFŐ Elismerési és Monitoring Főosztályának a hatásköre (elérhetősége: I. A) pont).

Nyomtatás