Külföldön szerzett általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismerése

Magyarországnak az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén történt csatlakozása változásokat eredményezett a fenti szakképzettséget tanúsító oklevelek elismerésének eljárási rendjében is. A csatlakozás napjától hatályba lépett a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. C. törvény (Elismerési tv.). Harmadik része, mely az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismeréséről szól.

Ez azt jelenti, hogy két, egymástól eltérő elismerési eljárás vonatkozik a fenti oklevéllel rendelkezőkre attól függően, hogy oklevelüket az Európai Unió valamely tagállamában valamely tagállam állampolgárként (uniós állampolgár) szerezték, vagy pedig az Európai Unióba nem tartozó országban.

A) Az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Unió valamely polgára által szerzett orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismerése

Ebben az esetben a fenti szakképzettségek elismerésének az a feltétele, hogy a kérelmező az Európai Unió valamely tagállamában szerezte az oklevelét valamely tagállam polgáraként, és munkavállalás céljából kívánja annak elismertetését.

Az Elismerési tv. vonatkozásában tagállamnak minősül az Európai Unió tagállama, továbbá az az állam, amely nemzetközi szerződés, vagy jogszabály alapján az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés alá esik. Ilyen államnak minősül Norvégia, Izland és Liechtenstein.

Ezekben az esetekben a külföldön szerzett, fenti szakképzettséget tanúsító oklevelek feltétel nélküli elismerési eljárás során kerülnek elismerésre.

A feltétel nélküli elismerés esetén az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jár el, melynek elérhetősége a következő:

Cím: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Tel.: (06-1) 235-7922, (06-1) 235-7927
Fax: (06-1) 269-3794
Honlap: www.aeek.hu
Email: recognition@enkk.hu

Amennyiben valaki az európai közösségi jog hatálya alatt szerzett szakorvosi vagy szakgyógyszerészi oklevelét kívánja elismertetni, szintén az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kell fordulnia.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ illetékes mindazokban az esetekben is, amikor magyar állampolgár kíván külföldön általános orvosként, fogorvosként vagy gyógyszerészként munkát vállalni és a külföldi hatóság igazolás benyújtását kéri a hazai képzés tartalmáról, a szakmai gyakorlat hosszáról vagy a hazai oklevél jogi hatályáról.

B) Nem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismerése

Olyan oklevelek elismerése esetében, amelyek nem tartoznak a közösségi jog hatálya alá (tehát a kérelmező nem uniós állampolgár, és/vagy oklevelét nem tagállamban szerezte) az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) az eljáró hatóság. A fenti szakképzettségek elismerésének az a feltétele, hogy a kérelmező – nem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó – oklevele magyarországi felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozatot tanúsító okiratként legyen elismerhető, mivel az általános orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészképzés Magyarországon mesterfokozat végzettséget tanúsító oklevéllel záruló egységes osztatlan képzés keretében történik.

Kérjük, a felsőfokú oklevelek elismertetéséhez feltétlenül olvassa el az erről szóló tájékoztatónkat!

I. A szakképzettség elismerésének első szakasza

Az Elismerési tv. alapján az eljáró hatóság a szakképzettség elismerését feltételekhez kötheti. E jogkörében a MEIK a kérelmező részére szakmai vizsga teljesítését is előírhatja. Erre annak ellenőrzése érdekében kerülhet sor, hogy a kérelmező rendelkezik-e a hazai képzésben megszerezhető ismeretekkel.

A MEIK a szakképzettség elismerésével kapcsolatos ügyekben a felsőoktatási szakterületnek megfelelő szakértők szakmai álláspontját figyelembe véve hozza meg döntését.

A szakértő a külföldi felsőoktatási intézményekben folyó általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészképzés részletes tantárgyi követelményrendszerének, valamint az ügyfél szakmai életpályájának figyelembevételével alakítja ki álláspontját.

Az elismerésre irányuló kérelem elbírálásának elengedhetetlen feltétele, hogy a kérelmező a beadványához részletes leckekönyvet, törzskönyvi kivonatot vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított olyan igazolást is benyújtson, mely hitelt érdemlően igazolja a felsőfokú tanulmányok időtartamát, valamint az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelményeket.

A szakértő döntésének meghozatalához alapvetően szükséges információ a felsőoktatási intézményben hallgatott egyes tantárgyak óraszáma, a szakdolgozat készítésének ténye, valamint az, hogy melyek voltak a záróvizsgatárgyak.

A fenti adatokat tartalmazó okiratokat hiteles másolatban kell benyújtani, és mellékelni kell a hiteles, magyar nyelvű fordítást is. A felsőoktatásban szerzett oklevelek elismeréséről szóló tájékoztatóban meghatározott nyelvek esetén a MEIK nem hiteles fordítást is elfogad, de a magyar fordítást ekkor is gépelve kell benyújtani. Az okiratok hiteles másolatáról és fordításáról két darab fénymásolatot kell mellékelni.

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el! Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak.

Ezek mellett a szintén két példányban benyújtandó önéletrajzban érdemes minden, a szakmai életúttal kapcsolatos információt részletezni.

II. Az eljárás első szakaszának vége, a közbenső (feltételesen elismerő) határozat

A külföldi egészségügyi tanulmányok során teljesített követelmények nem feleltethetőek meg teljes egészében a magyarországi egészségügyi felsőoktatás tanulmányi előírásainak. Ennek oka az, hogy a gyógyszerészeti és az egészségügyi jogszabályok országonként eltérőek. Mivel a szakképzettség elismerése - a kapcsolódó jogszabályok további feltételeinek teljesítése esetén - a szakma gyakorlását teszi lehetővé, a szakértő álláspontja alapján az említett egészségügyi normák és a hazai gyakorlat ismerete nélkül egészségügyi szakterületen szerzett külföldi oklevél elismerésére nincs lehetőség.

Erre tekintettel valamennyi kérelmezőnek számítania kell arra, hogy a szakértő döntésének megfelelően a MEIK kiegészítő szakmai vizsga teljesítésére fogja kötelezni. Egyes esetekben emellett – a tanulmányi követelmények összehasonlítása alapján – további feltétel teljesítése is előírható (pl. szakdolgozat elkészítése és megvédése, szigorlat letétele). A kiegészítő feltételek teljesítésére két év áll az ügyfelek rendelkezésére.

Ennek megfelelően a szakképzettség elismerésére az Elismerési törvényben megszabott három hónapos eljárási határidőn belül az ügyfelek csak egy közbenső határozatot kaphatnak. Ez a határozat az arra vonatkozó döntést tartalmazza, hogy milyen feltételek teljesítése esetén lehetséges a kérelmező oklevele által tanúsított szakképzettség elismerése, valamint részletezi a feltételek teljesítésével kapcsolatos információkat.

III. Szakmai vizsga

Általános orvosi és fogorvosi szakképzettség esetén gyógyszerrendelés és gyógyszerterápia Magyarországon (farmakoterápia), népegészségtan, orvosi etika és igazságügyi orvosjog tárgyakból kell minden esetben szakmai vizsgát tenni.

A vizsgát a MEIK felkérésére a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara szervezi meg, melyre háromhavonta kerül sor (március, június, szeptember, december). A legközelebbi, soron következő vizsgára való jelentkezés határidejéről, a vizsga pontos helyéről és a vizsganapok időpontjairól szóló információt a közbenső határozat, vagy tájékoztató levél tartalmazza. A MEIK a vizsga tematikáját (a tételek és a forrásmunkák megjelölésével), a jelentkezési lapot és a csekket a közbenső határozattal együtt, vagy külön tájékoztató levélben küldi meg az ügyfelek részére. Valamennyi tantárgyból egy napon, szóban és magyar nyelven kell vizsgázni. A vizsga eredményéről a vizsgáztató szerv tájékoztatja a MEIK-et.

Aki a vizsgát a határozatban, vagy a tájékoztató levélben megjelölt első időpontban nem tudja teljesíteni, annak a MEIK automatikusan értesítést küld a soron következő vizsgára történő jelentkezés határidejéről és a vizsga időpontjáról.

Gyógyszerész szakképzettség esetén a gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi szervezéstan, valamint a gyógyszerészjog és etika tananyagát kell elsajátítani. A szakmai vizsgát a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara szervezi meg. A vizsgára történő jelentkezés egyénileg történik, a szakmai vizsgáztatásra - szemben az orvosi és fogorvosi szakmai vizsgákkal - folyamatosan van lehetőség.

A szakmai (hungarológiai) vizsga tematikája (a tételek és a forrásmunkák megjelölésével) honlapunkon is elérhető:


IV. Az eljárás befejezése, az elismerő határozat

A MEIK a külföldi oklevél által tanúsított szakképzettséget csak akkor ismeri el, ha az oklevél tulajdonosa a közbenső határozatban előírt valamennyi kiegészítő feltételt teljesítette. A szakmai vizsga teljesítéséről a vizsgáztató szerv tájékoztatást küld a MEIK-nek, ezt tehát nem kell egyénileg igazolni. Egyéb feltételek előírása esetén az egyetem által kiállított, az adott vizsga letételéről, vagy a szakdolgozat megvédéséről szóló igazolást és a jegyzőkönyvi kivonatot az ügyfélnek kell a MEIK-hez benyújtania.

Valamennyi kiegészítő feltétel teljesítését követően a MEIK az igazolás(ok) beérkezésétől számított 22 munkanapos ügyintézési határidő alatt állítja ki a szakképzettséget elismerő határozatot. A MEIK a határozat ügyfél részére történő megküldésével egyidejűleg hivatalból értesíti az Állami Egészségügyi Ellátó Központot az elismerés tényéről.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az értesítés megérkezését követően intézkedik az alapnyilvántartásba vételről, melyről igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki, s postai úton megküldi az ügyfélnek.

Ezzel egy időben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az általános orvosi és fogorvosi szakképzettséggel rendelkező személyek alapnyilvántartásba vételéről – az orvosi bélyegző elkészítése érdekében – haladéktalanul értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt. Az elkészült bélyegző az alapnyilvántartásba vételről szóló igazolás birtokában a lakóhely szerinti Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál vehető át.

V. Kihez lehet fordulni, ha a MEIK eljárása befejeződött?

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján azt a személyt, aki a törvényben foglalt feltételeknek megfelel, kérelmére működési nyilvántartásba kell venni. Egészségügyi tevékenységet – a törvényben meghatározottak kivételével – Magyarországon az végezhet, aki a működési nyilvántartásban szerepel.

Az általános orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek működési nyilvántartását az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezeti.

Ha valakinek a külföldi oklevelét elismerték, a neve pedig már szerepel az alapnyilvántartásban és orvosként, fogorvosként vagy gyógyszerészként szeretne dolgozni, akkor a működési nyilvántartásba vételét az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál benyújtott kérelemmel kezdeményezheti.

A hatályos jogszabályok alapján a nem magyar állampolgárságú személy működési nyilvántartásba vételének feltétele az érvényes munkavállalási engedély megléte is, kivéve, ha – a külön jogszabályban meghatározott esetekben – a magyarországi egészségügyi tevékenységének végzéséhez munkavállalási engedély nem szükséges.

Amennyiben valaki szakorvosi vagy szakgyógyszerészi oklevéllel rendelkezik, ezt az oklevelét is elismertetheti az alapoklevele elismerését követően. A szakorvosi és a szakgyógyszerészi oklevelek elismerése az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak a hatásköre (elérhetősége: I. A) pont).

Nyomtatás