Külföldön szerzett középiskolai (érettségi) bizonyítvány elismerése

Az Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően érkezetteknek szóló tájékoztató
itt olvasható

Ви можете отримати інформацію на українській мові за телефоном +36-1-477-3240 або  +36-1-477-3249.

I. Mi az elismerés?

Az elismerési eljárásokat szabályozó jogszabály a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.).

Az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány jogi hatályával, azaz egyenértékűnek nyilvánítja.

II. Milyen elismerési eljárások vannak?

A külföldi középiskolai bizonyítványok elismerésének két módja lehetséges:

 • a középiskolai végzettségi szintnek az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által történő teljes jogi hatályú elismerése és a
 • valamely oktatási intézmény által végzett, továbbtanulási céllal történő elismerés.

III. Melyik elismerési eljárást célszerű választani?

1. Ha a cél olyan munkakör betöltése, amely középiskolai végzettséghez van kötve: teljes jogi hatályú elismerés - a MEIK-nél kérelmezhető.

A MEIK által lefolytatott eljárás eredményeképpen az elismert külföldi középiskolai bizonyítvány a magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek tekintendő, azaz az elismert bizonyítvány a megfelelő hazai nevelési-oktatási intézményben megszerezhető középiskolai végzettséggel egyenértékű iskolai végzettséget tanúsít és az ehhez igazodó továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít.

2. Ha a cél továbbtanulás (pl. felsőfokú képzésben vagy szakképzésben): továbbtanulási célú elismerés - az adott oktatási intézményben kérelmezhető.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor az eljáró oktatási intézmény az Elismerési tv. által meghatározott körben középiskolai érettségi bizonyítványként a IV. 2. pontban felsorolt feltételeknek meg nem felelő külföldi bizonyítványt is elismerheti.

IV. Milyen külföldi érettségi bizonyítvány egyenértékű a magyarországival?

Egy külföldi érettségi bizonyítvány akkor egyenértékű a magyarországival, ha 1. az egyenértékűséget nemzetközi egyezmény vagy jogszabály mondja ki, vagy 2. az egyenértékűségről a MEIK - az Elismerési tv. 13. § (2) bekezdése alapján - elismerési eljárás eredményeképpen határozatban rendelkezik.

1. A magyarországival egyenértékű a külföldi érettségi bizonyítvány, ha azt

1.1. az Elismerési tv. 13. § (1) bekezdése, vagy

1.2. ekvivalenciaegyezmény érettségi bizonyítványok kölcsönös egyenértékűségére vonatkozó rendelkezése mondja ki. *

Ilyen bizonyítvány tulajdonosa kérhet okiratáról

 • „Hatósági bizonyítvány"-t, amely az egyenértékűséget - az adott törvényi szabályozásra, illetve nemzetközi egyezményre történő utalással - tanúsítja, illetve
 • „Tájékoztatás"-t, amely - jogi hatály nélkül - tartalmazza azt, hogy 1. az iskolai végzettséget tekintve a bizonyítvány az Elismerési tv. vagy valamely ekvivalenciaegyezmény hatálya alá tartozik, így egyenértékű a magyarországi megfelelő bizonyítvánnyal, továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít, valamint 2. a nyelvtudás igazolását tekintve a nyelvvizsgarendelet hatálya alá tartozik, és hogy megfelel az abban rögzített feltételeknek.

2. A magyarországival egyenértékű a külföldi érettségi bizonyítvány továbbá, ha az egyenértékűségről a MEIK - az Elismerési tv. 13. § (2) bekezdése alapján - elismerési eljárás eredményeképpen határozatban rendelkezik.

Az Elismerési tv. alapján középiskolai érettségi bizonyítványként az a külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely a kérelmezőt a bizonyítványt kiállító országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja, közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam elvégzését tanúsítja, igazolja, hogy a kérelmező tanulmányai befejezésekor legalább négy tantárgyból külön vizsgát tett, továbbá amellyel kapcsolatosan a tanulmányi követelmények összehasonlítása alapján megállapítható a magyar középiskolai végzettségi szinttel való azonosság.

Ha a MEIK az eljárás során megállapítja, hogy a bizonyítvány a hazai középiskolai érettségi bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, akkor a bizonyítvány elismeréséről határozatban rendelkezik, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

V. Megfelel-e a külföldi érettségi bizonyítvány magyarországi nyelvvizsgának?

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A (9) bekezdés értelmében pedig a magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

A nyelvvizsga-megfeleléssel kapcsolatban kérhető „Tájékoztatás".

FIGYELEM! A MEIK által az egyenértékűségről kiadott határozat vagy „Hatósági bizonyítvány" nem utal a nyelvvizsga-megfelelésre!

VI. Ki kérheti bizonyítványa elismerését?

Középiskolai bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát és személyes adatait igazolja.

Személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági igazolvány:

 • a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány,
 • valamely EU tagállam [1 ] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat,
 • más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki.

VII. A bizonyítvány elismeréséhez és a Hatósági bizonyítvány" kiadásához szükséges okiratok

 • Az eredeti bizonyítvány hiteles másolata.
 • A bizonyítvány mellékletét képező eredeti tantárgyjegyzéknek vagy a külföldön eltöltött, az általános iskolát lezáró tanév iskolalátogatási igazolásának hiteles másolata.
 • A fenti okiratok hiteles fordításai. (Angol, német, szerb, ukrán és román nyelvből nem hiteles, de géppel írott fordítás is elfogadható.)
 • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata.
 • Személyes adatok és állampolgárság igazolása.
 • Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatait és állampolgárságát ebben az esetben is igazolnia kell.

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió valamely tagállamának joga szerint.

Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak; hiteles másolat továbbá a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat és az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Ha a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. általános iskolai bizonyítvány, korábbi tanévek iskolalátogatási igazolása stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

VIII. Eljárási határidő

A MEIK a végzettségi szint elismerése iránti eljárásban és a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem esetében 45 napon belül jár el.

A határozatot vagy „Hatósági bizonyítvány"-t a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.


IX. Az eljárás díja

Az elismerés díja 15 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [3]

X. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az emberi erőforrások miniszteréhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 10 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.
Az emberi erőforrások miniszterének határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

XI. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető honlapunkról is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>

 

* Albánia, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Csehszlovákia, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Írország, Izland, Izrael, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság és volt tagállamaiból alakult önálló államok, Jugoszlávia, Kanada, Kína, Laosz, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, a Szovjetunió és volt tagállamaiból alakult önálló államok, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna, Vatikán.

Ide tartozik még az International Baccalaureate Organization (IBO) által kiállított nemzetközi, és a Schola Europaea által kiállított „európai” érettségi bizonyítvány, továbbá a Deutsche Schule által kiadott érettségi bizonyítvány.

[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

[3] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution") SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent") SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB