Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismerése

Az Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően érkezetteknek szóló tájékoztató
itt olvasható

Ви можете отримати інформацію на українській мові за телефоном +36-1-477-3240 або  +36-1-477-3249.

I. Mi az elismerés?

A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek magyarországi elismerése a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény (Elismerési tv.) alapján történik.

Az Elismerési tv. 3. §-a alapján az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető oklevél jogi hatályával.

A felsőfokú oklevelek által tanúsított végzettségi szint és az általuk tanúsított szakképzettség elismerése az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának (MEIK) a feladata, a tudományos fokozatok honosítását a hazai felsőoktatási intézmények végzik.

Kivételt képez ez alól a külföldön szerzett „tudomány kandidátusa” és a „tudomány doktora” fokozatok nemzetközi egyezmény alapján történő elismerése. (Bővebben lásd a II.7. pontot.)

A végzettségi szint elismeréséről rendelkező határozat azt állapítja meg, hogy az adott külföldi oklevél milyen hazai végzettségi szintet tanúsít, azaz magyarországi alapfokozatnak, vagy mesterfokozatnak feleltethető-e meg.

A szakképzettség elismeréséről rendelkező határozat a külföldi oklevél által tanúsított szakképzettséget valamely magyarországi alapfokozathoz vagy mesterfokozathoz kapcsolódó szakképzettséggel (pl. építőmérnök, viselkedéselemző, okleveles angoltanár, okleveles matematikatanár, okleveles orvosdoktor, okleveles jogász stb.) nyilvánítja azonosnak.

II. Milyen okiratok nem tartoznak ezen elismerési eljárás alá?

Nem tartoznak ezen eljárás alá a következő dokumentumok, illetve eljárások:

II.1. Ha Ön külföldön szerzett bizonyítványával vagy oklevelével Magyarországon kizárólag nyelvvizsgát kíván igazolni, akkor ehhez nem szükséges az okirat elismerése a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet értelmében. A nyelvvizsga igazolásával kapcsolatos tájékoztatónk megtalálható a www.ekvivalencia.hu oldalon.

II.2. Ha Ön külföldön általános iskolai, középiskolai végbizonyítványt vagy valamilyen szakképesítést tanúsító bizonyítványt szerzett, akkor ezek elismerésére vonatkozóan a www.ekvivalencia.hu oldalunkon megtalálható „Külföldi alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány elismerése", illetve a „Külföldi közoktatási intézmény által kiállított bizonyítvány elismerése” című tájékoztatóink adnak útmutatást.

II.3. Ha Ön résztanulmányokat végzett külföldön (nem szerzett oklevelet, fokozatot), résztanulmányai beszámítása céljából ahhoz a hazai felsőoktatási intézményhez kell fordulnia, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.

II.4. Ha Ön külföldi oklevelét Magyarországon továbbtanulási céllal kívánja felhasználni, akkor az elismerési eljárás annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben Ön a tanulmányait folytatni kívánja. (Ez az elismerés azonban kizárólag a továbbtanulásra vonatkozik, nem ad jogosultságot szabályozott szakma gyakorlására Magyarországon.)

II.5. A külföldi oklevelek által tanúsított hitéleti képzések szakképzettségeinek az elismerése azon hazai egyházi felsőoktatási intézmények hatásköre, amelyek a megfelelő magyar oklevél kiállítására jogosultak. Az eljárás két lépcsőben történik: először az oklevél által tanúsított végzettségi szintet állapítja meg a MEIK, majd ezt követően lehet a kiválasztott felsőoktatási intézményhez fordulni.

II.6. A külföldi tudományos fokozatok honosítását, amennyiben a fokozatot külföldi oktatási intézmény adta ki, a fokozat által tanúsított tudományterületen, illetve azon belül azonosítható tudományágban doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére jogosult magyar felsőoktatási intézmény végezheti. Az egyetem ebben az eljárásban azt vizsgálja, hogy az adott, külföldön szerzett fokozat megfeleltethető-e a Magyarországon megszerezhető doktori (PhD), illetve művészeti (DLA) fokozatnak. A honosítás egy eljárásban, a kérelmező által választott egyetemen történik; az elismerésnek nem feltétele a végzettségi szint előzetes megállapítása. (A külföldi tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szint elismerését a MEIK-től lehet kérni. A csatolandó okiratok tekintetében lásd az V.2. pontot.)

II.7. A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa honosít(hat)ja azokat a külföldön szerzett tudományos fokozatokat, amelyeknek a magyar „tudományok kandidátusa” vagy „tudományok doktora” fokozattal való egyenértékűségéről nemzetközi egyezmény rendelkezik.

II.8. A szakorvosi és a szakgyógyszerészi oklevelek elismerése az Országos Kórházi Főigazgatóság (címe: 1085 Budapest, Horánszky utca 24. fsz., tel.: (06-1) 919-3336, honlap: http://www.enkk.hu) hatásköre.

II.9. Ha Önnek külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványa van, akkor annak honosítását az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától (cím: 1363 Budapest, Pf. 112, tel.: (06-1) 374-2130, fax: (06-1) 374-2497, honlap: www.nyak.hu) kérheti.

II.10. Amennyiben valamely EU-tagállam [1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgáraként az európai közösségi jog hatálya alá tartozó oklevelet kíván elismertetni, akkor olvassa el a www.ekvivalencia.hu oldalon található „Külföldi felsőfokú oklevél elismerése az európai közösségi jog alapján" című tájékoztatóinkat.

III. Ki kérheti oklevele elismerését?

Oklevele elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor személyes adatait, állampolgárságát igazolja.

Személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági igazolvány:

 • a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány,
 • valamely EU-tagállam [3] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [4] (küldő állam) állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat,
 • más személy esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki.

IV. Melyik elismerési eljárást célszerű választani?

Ennek eldöntésénél azt kell figyelembe vennie, hogy milyen célból kéri az oklevele elismerését, azaz mire kívánja oklevelét az elismerést követően használni.

A tapasztalatok szerint a kérelmezők az alábbi célból kérik az oklevelük elismerését:

 • szeretnének továbbtanulni (pl. doktori [PhD] képzésben részt venni),
 • szakmájukat Magyarországon kívánják gyakorolni, ám a hazai jogszabályok szerint az adott tevékenység gyakorlásának feltétele a külföldi oklevél elismerése.

1. A továbbtanulás céljából történő elismerés annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben Ön a tanulmányait folytatni kívánja. Ez az elismerési forma azonban továbbtanuláson kívül egyéb jogokat nem biztosít.

2. Ha Ön azért kéri az elismerést, mert a szakmáját szeretné gyakorolni, akkor az oklevele által tanúsított végzettségi szint és az oklevele által tanúsított szakképzettség elismerését is kérnie kell a MEIK-től. A szakképzettség elismerésének minden esetben előfeltétele a végzettségi szint elismerése.

Az Elismerési tv. alapján az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt esetleges további követelmények teljesítése alól, csupán azt igazolja, hogy a kérelmező az elismerési határozatban megjelölt szakképzettséggel rendelkezik.

Ennek megfelelően meghatározott szakmák esetében a tényleges munkavégzéshez egyéb feltétel(ek) teljesítése is szükséges lehet, mint például kamarai tagság vagy valamilyen egyéb vizsga letétele. Ezért javasoljuk, hogy az adott szakma gyakorlásának feltételeiről minden esetben tájékozódjék a szakma szabályainak betartatásáért felelős minisztériumnál, illetve kamaránál is!

V. A végzettség szintjének elismerése

V.1. Általános információk

A végzettségi szint elismerésére irányuló eljárásban a hatóság arról dönt, hogy a külföldön szerzett oklevél mely hazai felsőoktatásban megszerezhető végzettségnek felel meg: alapfokozatnak vagy mesterfokozatnak, esetleg hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélnek.

A MEIK-hez kétféle kérelemmel lehet fordulni: vagy Ön határozza meg azt, hogy mely magyar végzettségi szintnek kéri megfeleltetni a külföldi oklevele által tanúsított végzettségi szintjét, vagy a MEIK-et bízza meg azzal, hogy állapítsa meg, melyik hazai végzettségi szint az, amely azonos az oklevele által tanúsított végzettségi szinttel.

Az első esetben a MEIK azt állapítja meg, hogy az Ön által meghatározott kérelemben foglaltak, azaz kizárólag a megjelölt végzettségi szintként történő elismerés teljesítése lehetséges-e. Ha az a jogszabályok értelmében teljesíthető, akkor a MEIK a kérelemnek megfelelően dönt. Amennyiben megállapítható, hogy az elismerés teljesítése más formában lehetséges, akkor a MEIK a kérelem módosításának lehetőségéről tájékoztatja Önt. A második esetben valamennyi Magyarországon megszerezhető végzettségi szint figyelembevételével dönt az elismerésről.

A MEIK az elismerés során a külföldi felsőoktatási intézmény jogállását, az oklevél jellegét, a tanulmányi idő hosszát és a tanulmányi követelményeket veszi figyelembe. Jogszabályi előírás az, hogy az oklevelet kibocsátó külföldi felsőoktatási intézmény elismert (akkreditált) legyen, és hogy az oklevél a külföldi állam joga alapján is felsőfokú végzettséget tanúsítson.

V.2. A végzettségi szint elismeréséhez szükséges okiratok

A végzettségi szint elismerésére irányuló kérelemhez a következő iratokat kell csatolni:

 • Az eredeti oklevél hiteles másolata.
 • A külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat (pl. leckekönyv, a felsőoktatási intézmény által készített kivonat vagy transcript, oklevélmelléklet) hiteles másolata, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését.
 • Többfokozatú felsőoktatási rendszerben szerzett második fokozatú végzettség megszerzését tanúsító oklevél (pl. „Master" fokozat) esetében az alapdiploma (pl. „Bachelor" fokozat) másolata és a hozzá tartozó tantárgylista másolata.
 • A fenti okiratok hiteles fordításai. Kivételt képeznek az angol, cseh, francia, német, orosz, román, szerb, szlovák és ukrán nyelvű okiratok, amelyek esetében a pontos, géppel írott fordítás akkor is elfogadható, ha az nem hiteles (például a kérelmező vagy más személy készíti). Nem hiteles fordítás abban az esetben is elfogadható, ha az oklevél vagy a hozzá tartozó, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított tantárgyjegyzék eleve többnyelvű, és e nyelvek egyike a fent felsorolt nyelvek valamelyike. Ha a felsőoktatási intézmény az ország hivatalos nyelvén kiállított, egynyelvű tantárgyjegyzék mellett angol nyelvű oklevélmellékletet (diploma supplement) is kiállított, elfogadható az angol nyelvű oklevélmellékletről készült nem hiteles fordítás, ebben az esetben tehát nem szükséges hiteles fordítást benyújtani az ország hivatalos nyelvén kiállított tantárgyjegyzékről.
 • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata.
 • Személyes adatok és állampolgárság igazolása.
 • Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatait és állampolgárságát ebben az esetben is igazolnia kell.

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyarországi közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió valamely tagállamának joga szerint. Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére magyarországi közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak; hiteles másolat továbbá a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat és az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Amennyiben az adott iratot elegendő másolatban benyújtani, a MEIK a benyújtandó irat másolataként elfogadja az eredeti iratról – akár a kérelmező által – készített fénymásolatot.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. korábban megszerzett oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a hiteles másolatban és másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

Amennyiben Ön az oklevele által tanúsított végzettségi szint és szakképzettség elismerését egy eljárásban kéri, akkor a VI. pontban leírtakat is figyelembe kell vennie.

VI. A szakképzettség elismerése

VI. 1. Általános információk

A szakképzettség elismerése azt igazolja, hogy a külföldön szerzett oklevél birtokosa rendelkezik az oklevél által tanúsított szakmai képesítéssel és a magyarországi hasonló szakképzettség megszerzéséhez alapvetően szükséges ismeretekkel is. Ebben az eljárásban a kérelmező egész szakmai tevékenységét figyelembe veszi az eljáró hatóság.

A szakképzettség elismerésének előfeltétele, hogy az oklevél által tanúsított végzettségi szintet a MEIK elismerje/elismerte, valamint hogy a kérelmező eleget tegyen az esetleges kiegészítő feltétel(ek)nek (pl. alkalmassági vizsga, kiegészítő vizsga letétele, diplomamunka készítése).

A végzettségi szint elismeréséhez hasonlóan a kérelmező ebben az eljárásban is kétféle kérelemmel fordulhat a MEIK-hez: vagy megjelöli konkrétan, hogy mely Magyarországon megszerezhető szakképzettségként kívánja elismertetni az oklevele által tanúsított szakképzettséget, vagy az oklevele által tanúsított szakképzettség megállapítását a MEIK-re bízza.

Az első esetben a MEIK azt állapítja meg, hogy az Ön kérelmében foglaltak, azaz kizárólag a megjelölt szakképzettségként történő elismerés teljesítése lehetséges-e. Ha az a jogszabályok értelmében teljesíthető, akkor a MEIK a kérelemnek megfelelően dönt. Amennyiben megállapítható, hogy az elismerés teljesítése más formában lehetséges, akkor a MEIK a kérelem módosításának lehetőségéről tájékoztatja Önt. A második esetben valamennyi Magyarországon megszerezhető szakképzettség figyelembevételével dönt az elismerésről.

A szakképzettség elismeréséről szóló határozatot a MEIK a speciális szakértelmet igénylő esetekben az adott szakma elismert oktatói, kutatói közül felkért szakértő szakvéleménye alapján hozza meg. Amennyiben a döntéshez szakértői vélemény szükséges, akkor a kérelem megvizsgálását követően a Hivatal végzésben rendelkezik erről.

A külföldön szerzett szakképzettség elismerésére nincs lehetőség, ha a magyarországi felsőoktatásban az adott szakképzettség nem megszerezhető, vagy a magyar és a külföldi képzés rendje annyira eltér egymástól, hogy a megfeleltetés kiegészítő feltételek teljesítésével sem lehetséges. A kérelmező ebben az esetben a külföldön megszerzett oklevelének tartalmáról tájékoztatást kérhet a MEIK-től. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók honlapunkon, a www.ekvivalencia.hu oldalon. A tájékoztatásnak jogi hatálya nincsen, nem teszi az oklevelet elismertté, azonban megkönnyítheti az olyan oklevéllel rendelkezők méltányos elbírálását a munkaerőpiacon, akik Magyarországon nem megszerezhető szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkeznek.

VI.2. A szakképzettség elismeréséhez szükséges okiratok

Az V.2. pontban foglaltak mellett a szakértő állásfoglalásának elősegítése érdekében az alábbi okiratok benyújtása is szükséges:

 • egy példányban másolat az oklevélről,
 • egy példányban másolat az oklevélről készített (hiteles) fordításról,
 • egy példányban másolat a részletes leckekönyvről (tantárgylista, index, tantárgyháló, transcript, oklevélmelléklet), amely részletesen tartalmazza a tantárgyakat, elméleti/gyakorlati óraszámokat, vizsgaeredményeket,
 • egy példányban másolat a részletes leckekönyvről készített (hiteles) fordításról,
 • részletes szakmai önéletrajz két példányban,
 • építészeknél, képző- és iparművészeknél portfólió egy példányban,
 • A magyar állami ösztöndíjasok esetében, amennyiben oklevelüket 1995. május 1-je előtt szerezték meg, vagy tanulmányaikat 1995. május 1-je előtt kezdték meg, és 2000. május 1-jét megelőzően fejezték be (Romániában szerzett oklevelek esetében a külföldön folytatott tanulmányok időpontjától függetlenül), az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Oktatási Államtitkárság, cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.) által kiállított igazolás másolata.

Egyes nyelvekből nem hiteles fordítás is elfogadható, lásd az V.2. pontot.

Amennyiben az adott iratot elegendő másolatban benyújtani, a MEIK a benyújtandó irat másolataként elfogadja az eredeti iratról – akár a kérelmező által – készített fénymásolatot.

Amennyiben az ügyfél a fenti okiratokat nem nyújtja be, az ügy elbírálásához szükséges információk hiányában a MEIK az eljárást megszünteti.

VII. Eljárási határidő

A MEIK a végzettségi szint elismerése iránti eljárásban 45 napon belül, a szakképzettség elismerésére irányuló eljárásban további 75 napon belül jár el.

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.


VIII. Az eljárás díja

Az elismerés költségei az eljárási díjból és az esetleges kiegészítő díjból tevődnek össze.

A végzettségi szint elismerésének díja 15 000 Ft, a szakképzettség elismerésének díja 45 000 Ft, a végzettségi szint és a szakképzettség együttes elismerésének díja 60 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [5]

Amennyiben a szakképzettség elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft.

IX. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjtétele végzettségi szint elismerése esetén 10 000 Ft, szakképzettség elismerése esetén pedig 15 000 Ft (végzettségi szint és szakképzettség együttes elismerésekor összesen 25 000 Ft).

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

X. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető a honlapunkról is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>

 

[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

[3] L. 1. lábjegyzet.

[4] L. 2. lábjegyzet.

[5] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB
Nyomtatás