Ugrás a tartalomhoz

Külföldi oklevelek elismerése az európai uniós jog alapján

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó, külföldi képesítést tanúsító okirat elismeréséről

Az európai uniós tagállamokban működő segítségnyújtó központok elérhetőségei

I. Általános bevezetés

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó, külföldi képesítést tanúsító okirat magyarországi elismerését a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) Harmadik része szabályozza.

E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor az Európai Unió valamely országának állampolgára az Európai Unió valamely tagállamában szerzett szakmai képesítésével Magyarországon szabályozott szakmát kíván gyakorolni.

Szabályozott szakma az, melynek gyakorlását egy adott ország, jelen esetben Magyarország, meghatározott bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított képesítés meglétéhez köti. Minden tagállam maga határozza meg, hogy mely szakmákat minősíti szabályozottnak.

Magyarországon a Hivatalos Értesítő 2009/22. számában jelent meg „OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről” címmel a jogszabály által képesítéshez kötött szakmai tevékenységeket tartalmazó lista.

Amennyiben nem egyértelmű az Ön számára, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozottnak minősül-e Magyarországon, tájékoztatást kérhet a nemzeti információs központként működő Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától (MEIK) (Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Maros utca 19-21., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 112, tel: (06-1) 374-2100, honlap: www.ekvivalencia.hu).

Ha a külföldi képesítése alapján gyakorolni kívánt szakma Magyarországon nem számít szabályozott szakmának, akkor külföldi képesítésének elismerése nem tartozik az európai uniós jog hatálya alá.

Az Elismerési tv. értelmében az európai uniós jog hatálya alá tartozó, az oktatás, kultúra, pénzügy, agrár, sport, honvédelem, igazságügy területén szerzett képesítést tanúsító okirat elismerésére irányuló eljárás lefolytatására a MEIK jogosult.

Ha az Európai Unió valamely országának állampolgára külföldön szerzett képesítésével nem kizárólag szabályozott szakmát szeretne Magyarországon gyakorolni, akkor az Elismerési tv. Második része szerinti, a végzettségi szint vagy a végzettségi szint és szakképzettség elismerésére irányuló eljárást célszerű kérelmeznie a MEIK-től. (Ezt az elismerési formát javasoljuk pl. annak, aki olyan, nem szabályozott szakmát kíván Magyarországon gyakorolni, amelyhez kizárólag felsőfokú végzettség igazolását írják elő.) Az Elismerési tv. Második része szerinti elismerési eljárásra vonatkozó tudnivalók megtalálhatók a Tájékoztató a külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről címet viselő ismertetőnkben.

II. Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerést érintő alapvető kérdések

1. Ki kérheti a Harmadik rész szerinti elismerést?

Valamely európai uniós tagállam [1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgára [3], aki szakmai képesítését a felsorolt országok valamelyikében szerezte meg (származási ország), és jogosult a szakma gyakorlására abban az államban, amelyben a szakmai képesítést szerezte, továbbá az a kérelmező, aki hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett szakmai képesítését elismerte.

2. Milyen iratok szükségesek a szakképzettség/szakképesítés elismeréséhez?
Kéreleműrlap

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió valamely tagállamának joga szerint.

Kizárólag az eredeti képesítést tanúsító okiratról készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak; hiteles másolat továbbá a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat és az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

3. Milyen döntést hozhat a MEIK?

Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerési eljárás is érdemi vizsgálat alapján történik, melynek lefolytatásához személyre szabott elismerési kérelmet kell benyújtani, világosan jelezve a gyakorolni kívánt szakmát. A hatóság a benyújtott kérelmet egyedileg bírálja el. A kérelemben egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy milyen hazai szabályozott szakma gyakorlására kíván jogot szerezni!

A MEIK a speciális szakértelmet igénylő esetekben az adott szakma elismert oktatói, kutatói közül felkért szakértő szakvéleménye alapján hozza meg döntését. Amennyiben a döntéshez szakértői vélemény szükséges, akkor a kérelem megvizsgálását követően a Hivatal végzésben rendelkezik erről.

Az elismerési eljárás során a hatóság a benyújtott dokumentumok alapján egyrészt megvizsgálja, hogy a külföldi képesítés milyen tevékenység gyakorlására jogosít a származási országban, másrészt összeveti a képesítés megszerzéséhez vezető elméleti és gyakorlati képzést a hazai képzéssel, és az alábbi döntések egyikét hozhatja:

a) A MEIK elismeri a szakképzettséget/szakképesítést. Ebben az esetben a külföldi képesítést tanúsító okirat tulajdonosa jogosult mindazon szakmai tevékenység folytatására, amelyre a külföldi okiratnak megfeleltethető Magyarországon megszerezhető képesítést tanúsító okirat feljogosít, továbbá használhatja a szakmának megfelelő magyar szakmai címet. Az elismerés azonban nem jelenti a külföldi képzés és a hazai képzés tartalmának egyezőségét, valamint nem jelenti a külföldi okirat által tanúsított végzettségi szint elismerését.

b) Ha a képzés időtartamában vagy tartalmában jelentős eltérések mutatkoznak, a MEIK az alábbi kiegészítő követelmények teljesítését írhatja elő:

c) Ha az elismerés feltételei hiányoznak, a MEIK elutasíthatja a kérelmet.

4. Eljárási határidő

A MEIK a szakképzettség/szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban 30 napon belül jár el.

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

5. Az eljárás díja

A 2022. január 1-jén vagy azután indult eljárások díjmentesek.

Amennyiben a szakképzettség elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál a szakértői díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK szakértői díj" kifejezést és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén a szakértői díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK szakértői díj" kifejezést, valamint a kérelmező nevét. [4]

6. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 20 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni. A 2022. január 1-jén vagy azután indult eljárások esetén a jogorvoslat díjmentes.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

7. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető a honlapunkról (pedagógus oklevél kéreleműrlapja, egyéb oklevél kéreleműrlapja) is. Postai beküldés esetén a kérelmet ajánlott levélként célszerű a MEIK címére (Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>

 

[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

[3] A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik a tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja, a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, valamint a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy is, továbbá a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár és az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

[4] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

.

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó külföldi pedagógus oklevél elismeréséről

I. Általános bevezetés

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó pedagógus oklevelek magyarországi elismerését a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) Harmadik része szabályozza.

E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan esetben, amelyben a jelen tájékoztató II.1. pontjában felsorolt országok valamelyikének állampolgára Magyarországon pedagógusként szeretne dolgozni, és a külföldön szerzett oklevél lehetővé teszi számára a tanári szakma gyakorlását ezen országok valamelyikében.

Az Elismerési tv. értelmében az európai közösségi jog hatálya alá tartozó pedagógus oklevelek elismerésére irányuló eljárás lefolytatására az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) jogosult.

Amennyiben az említett országok állampolgárai nem pedagógusként vagy nem kizárólag pedagógusként szeretnének a jövőben Magyarországon dolgozni, akkor az Elismerési tv. Második része szerinti, a végzettségi szint vagy a végzettségi szint és szakképzettség elismerésére irányuló eljárást célszerű kérelmezniük a MEIK-től. [Ezt az elismerési formát javasoljuk annak, aki olyan, nem pedagógus munkakört kíván betölteni, amelyhez pl. kizárólag felsőfokú végzettség igazolását írják elő számára, vagy annak, akinek az oklevele nem csak pedagógus képesítést tanúsít (pl. biológus és biológia szakos tanár), vagy aki pedagógus oklevelével nem tanítani, hanem pl. fordítani, tolmácsolni szeretne.] Az Elismerési tv. Második része szerinti elismerési eljárásra vonatkozó tudnivalók megtalálhatók a "Tájékoztató a külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről" címet viselő ismertetőnkben.

II. Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerést érintő alapvető kérdések

1. Ki kérheti a Harmadik rész szerinti elismerést?

Valamely EU tagállam [1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgára, aki oklevelét a felsorolt országok valamelyikében szerezte meg (származási ország), és jogosult a pedagógus szakma gyakorlására abban az államban, amelyben oklevelét szerezte, továbbá az a kérelmező, aki hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett oklevelét elismerte.

2. Milyen iratok szükségesek a szakképzettség elismeréséhez?

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

3. Milyen döntést hozhat a MEIK?

Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerés sem ad lehetőséget egy másik tagállamban megszerzett pedagógus szakképzettség automatikus elismerésére. Személyre szabott elismerési kérelmet kell benyújtani, világosan jelezve a gyakorolni kívánt szakmát (pl. okleveles matematika szakos tanár).

A MEIK a speciális szakértelmet igénylő esetekben az adott szakma elismert oktatói, kutatói közül felkért szakértő szakvéleménye alapján hozza meg döntését. Amennyiben a döntéshez szakértői vélemény szükséges, akkor a kérelem megvizsgálását követően a Hivatal végzésben rendelkezik erről.

A MEIK a kérelmező által benyújtott dokumentumok alapján - figyelembe véve az alapképzés után elvégzett további képzést és szerzett szakmai tapasztalatot - összehasonlítja a származási országban az adott szakképzettség megszerzéséhez előírt követelményeket a hazai képesítési követelményekkel, és az alábbi döntést hozhatja:

4. Eljárási határidő

A MEIK a szakképzettség/szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban 30 napon belül jár el.

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

5. Az eljárás díja

A 2022. január 1-jén vagy azután indult eljárások díjmentesek.

Amennyiben a szakképzettség elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál a szakértői díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK szakértői díj" kifejezést és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén a szakértői díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK szakértői díj" kifejezést, valamint a kérelmező nevét. [4]

 

6. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 20 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni. A 2022. január 1-jén vagy azután indult eljárások esetén a jogorvoslat díjmentes.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

7. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető a honlapunkról (pedagógus oklevél kéreleműrlapja, egyéb oklevél kéreleműrlapja) is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>

 

[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

[3] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Kapcsolódó letölthető tartalmak:

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra