Külföldi oklevelek elismerése az európai uniós jog alapján

« előző oldal

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó külföldi pedagógus oklevél elismeréséről

I. Általános bevezetés

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó pedagógus oklevelek magyarországi elismerését a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) Harmadik része szabályozza.

E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan esetben, amelyben a jelen tájékoztató II.1. pontjában felsorolt országok valamelyikének állampolgára Magyarországon pedagógusként szeretne dolgozni, és a külföldön szerzett oklevél lehetővé teszi számára a tanári szakma gyakorlását ezen országok valamelyikében.

Az Elismerési tv. értelmében az európai közösségi jog hatálya alá tartozó pedagógus oklevelek elismerésére irányuló eljárás lefolytatására az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) jogosult.

Amennyiben az említett országok állampolgárai nem pedagógusként vagy nem kizárólag pedagógusként szeretnének a jövőben Magyarországon dolgozni, akkor az Elismerési tv. Második része szerinti, a végzettségi szint vagy a végzettségi szint és szakképzettség elismerésére irányuló eljárást célszerű kérelmezniük a MEIK-től. [Ezt az elismerési formát javasoljuk annak, aki olyan, nem pedagógus munkakört kíván betölteni, amelyhez pl. kizárólag felsőfokú végzettség igazolását írják elő számára, vagy annak, akinek az oklevele nem csak pedagógus képesítést tanúsít (pl. biológus és biológia szakos tanár), vagy aki pedagógus oklevelével nem tanítani, hanem pl. fordítani, tolmácsolni szeretne.] Az Elismerési tv. Második része szerinti elismerési eljárásra vonatkozó tudnivalók megtalálhatók a "Tájékoztató a külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről" címet viselő ismertetőnkben.

II. Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerést érintő alapvető kérdések

1. Ki kérheti a Harmadik rész szerinti elismerést?

Valamely EU tagállam [1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgára, aki oklevelét a felsorolt országok valamelyikében szerezte meg (származási ország), és jogosult a pedagógus szakma gyakorlására abban az államban, amelyben oklevelét szerezte, továbbá az a kérelmező, aki hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett oklevelét elismerte.

2. Milyen iratok szükségesek a szakképzettség elismeréséhez?

 • Az eredeti oklevél hiteles másolata és további két példányban annak fénymásolata.
 • Az eredeti leckekönyv (a tanulmányok időtartamára, a tanulmányi követelményekre - tanulmányi és vizsgarendre - vonatkozó, az oktatási intézménytől származó igazolás) hiteles másolata és további két példányban annak fénymásolata. A felsőoktatási intézmények által készített kivonat vagy transcript hiteles másolata is elfogadható.
 • A fenti okiratok hiteles fordításai és további két példányban azok fénymásolatai. Kivétel az angol, cseh, francia, orosz, román, német és szlovák nyelvű okiratok, amelyek esetében a géppel írott fordítás akkor is elfogadható, ha az nem hiteles (például a kérelmező készíti).
 • Szakmai önéletrajz két példányban.
 • Amennyiben a kérelmező nem tagállamban szerezte az oklevelét, de azt valamelyik tagállam elismerte, és rendelkezik legalább hároméves pedagógus szakmai gyakorlattal abban a tagállamban, az elismerő határozat hiteles másolata és a szakmai gyakorlatról szóló igazolás.
 • A kérelmező személyi adatait és állampolgárságát igazoló közokirat másolata (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány).
 • A tagállam állampolgárával az Elismerési tv. 28. § (2) bekezdése alapján azonos megítélés alá eső kérelmező esetén a tartózkodási engedélyének, bevándorlási engedélyének, letelepedési engedélyének fénymásolata.
 • Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatait és állampolgárságát igazoló közokiratainak másolatát ebben az esetben is csatolnia kell.
 • Magyarországi lakóhely igazolása ebben az eljárásban nem feltétel, de a kézbesítéshez az eljáró hatóságnak szüksége van a lakcím pontos megjelölésére (a kéreleműrlap vonatkozó ablakának kitöltése és a lakcímet igazoló okirat másolatának csatolása szolgál erre a célra).

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

3. Milyen döntést hozhat a MEIK?

Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerés sem ad lehetőséget egy másik tagállamban megszerzett pedagógus szakképzettség automatikus elismerésére. Személyre szabott elismerési kérelmet kell benyújtani, világosan jelezve a gyakorolni kívánt szakmát (pl. okleveles matematika szakos tanár).

A MEIK a speciális szakértelmet igénylő esetekben az adott szakma elismert oktatói, kutatói közül felkért szakértő szakvéleménye alapján hozza meg döntését. Amennyiben a döntéshez szakértői vélemény szükséges, akkor a kérelem megvizsgálását követően a Hivatal végzésben rendelkezik erről.

A MEIK a kérelmező által benyújtott dokumentumok alapján - figyelembe véve az alapképzés után elvégzett további képzést és szerzett szakmai tapasztalatot - összehasonlítja a származási országban az adott szakképzettség megszerzéséhez előírt követelményeket a hazai képesítési követelményekkel, és az alábbi döntést hozhatja:

 • a) A MEIK elismeri a szakképzettséget. Ebben az esetben a külföldi oklevél tulajdonosa jogosult mindazon szakmai tevékenység folytatására, amelyre a külföldi oklevélnek megfeleltethető magyarországi felsőoktatási intézményben megszerezhető pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél feljogosít, továbbá használhatja a szakmának megfelelő magyar szakmai címet. Az elismerés azonban nem jelenti a külföldi képzés és a hazai képzés tartalmának egyezőségét, valamint nem jelenti a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését.
 • b) Ha a képzés időtartamában vagy tartalmában jelentős eltérések mutatkoznak, a MEIK az alábbi kiegészítő követelmények teljesítését írhatja elő:
 • A MEIK által meghatározott, három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszak teljesítése. Alkalmazkodási időszaknak minősül a pedagógus szakma Magyarországon történő gyakorlása az adott szakképzettségnek megfelelő szakember felügyeletével. A MEIK előírhatja, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett további képzésben is vegyen részt.
 • Alkalmassági vizsga teljesítése. Alkalmassági vizsgának minősül a kérelmező szakmai tudására vonatkozó olyan magyar nyelvű elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet a MEIK abból a célból szervez, hogy felmérje a kérelmező képességét a pedagógus szakma Magyarországon történő gyakorlására. Az alkalmassági vizsga lebonyolítója a kérelmező által fizetendő díjat állapíthat meg. A díj nem haladhatja meg az alkalmassági vizsga lebonyolításával kapcsolatban felmerülő tényleges költségeket. A kérelmező jogosult az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga közötti választásra.
 • c) Ha az elismerés feltételei hiányoznak, a MEIK elutasíthatja a kérelmet.

4. Eljárási határidő

A MEIK a szakképzettség/szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban 30 napon belül jár el.

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

5. Az eljárás díja

A 2022. január 1-jén vagy azután indult eljárások díjmentesek.

Amennyiben a szakképzettség elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál a szakértői díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK szakértői díj" kifejezést és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén a szakértői díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK szakértői díj" kifejezést, valamint a kérelmező nevét. [4]

 

6. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 20 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni. A 2022. január 1-jén vagy azután indult eljárások esetén a jogorvoslat díjmentes.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

7. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető a honlapunkról (pedagógus oklevél kéreleműrlapja, egyéb oklevél kéreleműrlapja) is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>

 

[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

[3] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB
Nyomtatás
« előző oldal