Külföldi oklevelek elismerése az európai uniós jog alapján

következő oldal »

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó, külföldi képesítést tanúsító okirat elismeréséről

Az európai uniós tagállamokban működő segítségnyújtó központok elérhetőségei

I. Általános bevezetés

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó, külföldi képesítést tanúsító okirat magyarországi elismerését a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) Harmadik része szabályozza.

E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor az Európai Unió valamely országának állampolgára az Európai Unió valamely tagállamában szerzett szakmai képesítésével Magyarországon szabályozott szakmát kíván gyakorolni.

Szabályozott szakma az, melynek gyakorlását egy adott ország, jelen esetben Magyarország, meghatározott bizonyítvány vagy oklevél által tanúsított képesítés meglétéhez köti. Minden tagállam maga határozza meg, hogy mely szakmákat minősíti szabályozottnak.

Magyarországon a Hivatalos Értesítő 2009/22. számában jelent meg „OKM közlemény a szabályozott szakmák jegyzékéről” címmel a jogszabály által képesítéshez kötött szakmai tevékenységeket tartalmazó lista.

Amennyiben nem egyértelmű az Ön számára, hogy az Ön által gyakorolni kívánt szakma szabályozottnak minősül-e Magyarországon, tájékoztatást kérhet a nemzeti információs központként működő Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjától (MEIK) (Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Maros utca 19-21., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 112, tel: (06-1) 374-2100, honlap: www.ekvivalencia.hu).

Ha a külföldi képesítése alapján gyakorolni kívánt szakma Magyarországon nem számít szabályozott szakmának, akkor külföldi képesítésének elismerése nem tartozik az európai uniós jog hatálya alá.

Az Elismerési tv. értelmében az európai uniós jog hatálya alá tartozó, az oktatás, kultúra, pénzügy, agrár, sport, honvédelem, igazságügy területén szerzett képesítést tanúsító okirat elismerésére irányuló eljárás lefolytatására a MEIK jogosult.

Ha az Európai Unió valamely országának állampolgára külföldön szerzett képesítésével nem kizárólag szabályozott szakmát szeretne Magyarországon gyakorolni, akkor az Elismerési tv. Második része szerinti, a végzettségi szint vagy a végzettségi szint és szakképzettség elismerésére irányuló eljárást célszerű kérelmeznie a MEIK-től. (Ezt az elismerési formát javasoljuk pl. annak, aki olyan, nem szabályozott szakmát kíván Magyarországon gyakorolni, amelyhez kizárólag felsőfokú végzettség igazolását írják elő.) Az Elismerési tv. Második része szerinti elismerési eljárásra vonatkozó tudnivalók megtalálhatók a Tájékoztató a külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről címet viselő ismertetőnkben.

II. Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerést érintő alapvető kérdések

1. Ki kérheti a Harmadik rész szerinti elismerést?

Valamely európai uniós tagállam [1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgára [3], aki szakmai képesítését a felsorolt országok valamelyikében szerezte meg (származási ország), és jogosult a szakma gyakorlására abban az államban, amelyben a szakmai képesítést szerezte, továbbá az a kérelmező, aki hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett szakmai képesítését elismerte.

2. Milyen iratok szükségesek a szakképzettség/szakképesítés elismeréséhez?
Kéreleműrlap

 • Az eredeti képesítést tanúsító okirat hiteles másolata.
 • A tanulmányok időtartamára, a tanulmányi követelményekre – tanulmányi és vizsgarendre – vonatkozó, az oktatási intézménytől származó eredeti igazolás (leckekönyv, tantárgyjegyzék stb.) hiteles másolata. A felsőoktatási intézmények által készített kivonat vagy transcript hiteles másolata is elfogadható.
 • A fenti okiratok hiteles fordításai az angol, cseh, francia, német, orosz, román és szlovák nyelvű okiratok esetében a géppel írott fordítás akkor is elfogadható, ha az nem hiteles (pl. a kérelmező készíti). Az Elismerési tv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó eljárások esetében (állatorvos szakképzettség elismerése az európai uniós jog alapján) benyújtandó iratokról nem szükséges hiteles fordítást benyújtani.
 • Szakmai önéletrajz két példányban.
 • Amennyiben a kérelmező nem európai uniós tagállamban szerezte a képesítést tanúsító okiratát, de azt valamelyik tagállam elismerte, és rendelkezik legalább hároméves szakmai gyakorlattal abban a tagállamban, az elismerő határozat hiteles másolata és fordítása, valamint a szakmai gyakorlatról szóló igazolás hiteles másolata és fordítása.
 • A kérelmező személyi adatait és állampolgárságát igazoló közokirat fénymásolata (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány).
 • A tagállam állampolgárával az Elismerési tv. 28. § (2) bekezdése alapján azonos megítélés alá eső kérelmező esetén a tartózkodási engedélyének, bevándorlási engedélyének, letelepedési engedélyének a másolata.
 • Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatait és állampolgárságát igazoló közokiratainak másolatát ebben az esetben is csatolnia kell.
 • Magyarországi lakóhely igazolása ebben az eljárásban nem feltétel, de a kézbesítéshez az eljáró hatóságnak szüksége van a lakcím pontos megjelölésére (a kéreleműrlap vonatkozó ablakának kitöltése szolgál erre a célra).

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Hiteles fordításnak minősül az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió valamely tagállamának joga szerint.

Kizárólag az eredeti képesítést tanúsító okiratról készült fordítás fogadható el!

Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve Magyarország külképviseleti szervei jogosultak; hiteles másolat továbbá a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat és az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

3. Milyen döntést hozhat a MEIK?

Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerési eljárás is érdemi vizsgálat alapján történik, melynek lefolytatásához személyre szabott elismerési kérelmet kell benyújtani, világosan jelezve a gyakorolni kívánt szakmát. A hatóság a benyújtott kérelmet egyedileg bírálja el. A kérelemben egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy milyen hazai szabályozott szakma gyakorlására kíván jogot szerezni!

A MEIK a speciális szakértelmet igénylő esetekben az adott szakma elismert oktatói, kutatói közül felkért szakértő szakvéleménye alapján hozza meg döntését. Amennyiben a döntéshez szakértői vélemény szükséges, akkor a kérelem megvizsgálását követően a Hivatal végzésben rendelkezik erről.

Az elismerési eljárás során a hatóság a benyújtott dokumentumok alapján egyrészt megvizsgálja, hogy a külföldi képesítés milyen tevékenység gyakorlására jogosít a származási országban, másrészt összeveti a képesítés megszerzéséhez vezető elméleti és gyakorlati képzést a hazai képzéssel, és az alábbi döntések egyikét hozhatja:

a) A MEIK elismeri a szakképzettséget/szakképesítést. Ebben az esetben a külföldi képesítést tanúsító okirat tulajdonosa jogosult mindazon szakmai tevékenység folytatására, amelyre a külföldi okiratnak megfeleltethető Magyarországon megszerezhető képesítést tanúsító okirat feljogosít, továbbá használhatja a szakmának megfelelő magyar szakmai címet. Az elismerés azonban nem jelenti a külföldi képzés és a hazai képzés tartalmának egyezőségét, valamint nem jelenti a külföldi okirat által tanúsított végzettségi szint elismerését.

b) Ha a képzés időtartamában vagy tartalmában jelentős eltérések mutatkoznak, a MEIK az alábbi kiegészítő követelmények teljesítését írhatja elő:

 • A MEIK által meghatározott, három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszak teljesítése. Alkalmazkodási időszaknak minősül a szakma Magyarországon történő gyakorlása az adott szakképzettségnek megfelelő szakember felügyeletével. A MEIK előírhatja, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett további képzésben is vegyen részt.
 • Alkalmassági vizsga teljesítése. Alkalmassági vizsgának minősül a kérelmező szakmai tudására vonatkozó olyan magyar nyelvű elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet a MEIK azzal a céllal ír elő, hogy felmérje a kérelmező képességét a szakma Magyarországon történő gyakorlására. Az alkalmassági vizsga lebonyolítója a kérelmező által fizetendő díjat állapíthat meg. A díj nem haladhatja meg az alkalmassági vizsga lebonyolításával kapcsolatban felmerülő tényleges költségeket. A kérelmező jogosult az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga közötti választásra.

c) Ha az elismerés feltételei hiányoznak, a MEIK elutasíthatja a kérelmet.

4. Eljárási határidő

A MEIK a szakképzettség/szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban 30 napon belül jár el.

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

5. Az eljárás díja

A 2022. január 1-jén vagy azután indult eljárások díjmentesek.

Amennyiben a szakképzettség elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál a szakértői díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK szakértői díj" kifejezést és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén a szakértői díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK szakértői díj" kifejezést, valamint a kérelmező nevét. [4]

6. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 20 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni. A 2022. január 1-jén vagy azután indult eljárások esetén a jogorvoslat díjmentes.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

7. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető a honlapunkról (pedagógus oklevél kéreleműrlapja, egyéb oklevél kéreleműrlapja) is. Postai beküldés esetén a kérelmet ajánlott levélként célszerű a MEIK címére (Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>

 

[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.

[3] A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik a tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja, a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, valamint a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású személy is, továbbá a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár és az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

[4] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB

.

Nyomtatás
következő oldal »