Ugrás a tartalomhoz

Hatósági bizonyítvány kiállítása Magyarországon szerzett szakmai gyakorlatról

I. A hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány tárgya

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) valamely szabályozott szakmai tevékenységnek az Európai Unió valamely tagállamában történő gyakorlása érdekében a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 56. cikkének (3) bekezdése alapján kérelemre hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványt állít ki. [A szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolásáról szóló 36/2007. (XI. 13.) OKM rendelet mellékletei tartalmazzák mindazon szakmákat, amelyek vonatkozásában az Irányelv alkalmazható (www.professionalrecognition.gov.hu).]

Kérelemre hatósági bizonyítvány állítható ki továbbá arról a tényről is, hogy a kérelmező az Irányelv 3. cikk 1. albekezdésének i) pontja szerinti gazdálkodó szervezet vezetőjének minősül.

II. Mit tartalmaz a hatósági bizonyítvány?

A MEIK által kiállított hatósági bizonyítvány tanúsítja, hogy a tevékenység gyakorlására felkészítő, államilag elismert oktatási intézmény vagy szakmai szervezet által kiállított bizonyítvány vagy bizonyítvány és mesterlevél érvényes. A hatósági bizonyítvány tartalmazza a képzés jogszabályban előírt időtartamát és a képzés megkezdésének előfeltételeit, továbbá azt, hogy a bizonyítvány milyen szakmai tevékenység gyakorlására jogosít. Amennyiben a kérelmező valamely szabályozott szakmát Magyarországon ténylegesen és jogszerűen gyakorolt, illetve amennyiben ezt a szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként vagy egyéni vállalkozóként gyakorolta, akkor a hatósági bizonyítvány ezt a körülményt is tartalmazza.

A hatósági bizonyítványt a MEIK magyar nyelven állítja ki, és a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának küldi meg.

III. A hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges iratok:

Abban az esetben, ha a beadvány a szükséges iratok nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, a MEIK a hatósági bizonyítványt nem tudja kiállítani, az eljárást megszünteti.

IV. Eljárási határidő

A MEIK a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem esetében egy hónapon belül jár el, amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott.

Az érdemi ügyintézés kezdőnapja – hiányos beadványok esetén – . az a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.

A határozatot a MEIK postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

V. Az eljárás díja

A hatósági bizonyítvány kiállításának díja 15 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [1]

VI. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által kiállított hatósági bizonyítvány ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 10 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

VII. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét személyesen, postai úton vagy e-mailben nyújthatja be.

Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján szerezhető be. A kéreleműrlap letölthető a honlapunkról is.

VIII. Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje >>

[1] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Kapcsolódó letölthető tartalmak:

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra