Hatósági bizonyítvány kiállítása Magyarországon szerzett bizonyítványokról és oklevelekről

I. Milyen hazai képesítésekről állít ki hatósági bizonyítványt az Oktatási Hivatal?

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) a Magyarországon szerzett bizonyítványok és oklevelek külföldön történő elismerése érdekében az alábbi képesítést tanúsító okiratokról állít ki hatósági bizonyítványt:*

 • érettségi bizonyítványokról,
 • az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, illetve Magyarországon korábban megszerezhető, államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványokról és mesterlevelekről,
 • felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelekről.

Nem a MEIK állít ki hatósági bizonyítványt az alább felsorolt bizonyítványokról, oklevelekről:

 • Az egészségügyi képesítést tanúsító okiratokról az Országos Kórházi Főigazgatóság (címe: 1085 Budapest, Horánszky utca 24. fsz., tel.: (06-1) 919-3336, honlap: http://www.enkk.hu, e-mail: recognition@okfo.gov.hu),
 • az okleveles építészmérnök és okleveles építész tervező művész szakképzettséget tanúsító okiratokról a Budapesti Építész Kamara (cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2., tel.: (06-1) 338-2775, 06-30-401-3355, honlap: https://www.bek.hu/bek.nsf/ugyintezes.xsp, e-mail: bek@bek.hu) állít ki hatósági bizonyítványt.

II. Mit tartalmaz a hatósági bizonyítvány?

A MEIK által kiállított hatósági bizonyítvány tanúsítja, hogy a kérelmező számára kiállított bizonyítvány, oklevél érvényes. A hatósági bizonyítvány tartalmazza továbbá, hogy a képzés eredményeképpen a kérelmező milyen szakképesítést, illetve szakképzettséget szerzett, valamint – pedagógus-oklevelek esetében – azt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az oklevél milyen évfolyamokon, milyen tantárgyak tanítására jogosítja tulajdonosát.

Amennyiben a kérelmező valamely EU-tagállamban vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső országban kívánja a szabályozott szakmát tanúsító bizonyítványát, oklevelét elismertetni, a hatósági bizonyítvány tartalmazza azt is, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 11. cikkének a), b), c), d) vagy e) pontja szerinti oklevélnek minősül-e az adott okirat.

Amennyiben a bizonyítvány, vagy oklevél által tanúsított szakképzettség Magyarországon nem minősül szabályozott szakmának, de a képzés maga szabályozott volt, akkor a hatósági bizonyítvány megjelöli azt a jogszabályt, amely az adott képzést szabályozza, valamint a képzés célját is.

A hatósági bizonyítványt a MEIK magyar nyelven állítja ki és a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának küldi meg.

III. A hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges iratok:

 • az eredeti bizonyítvány vagy oklevél másolata,
 • az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata,
 • a kérelmező személyi adatainak igazolására szolgáló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, tartózkodási vagy letelepedési engedély) fénymásolata,
 • meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatok és a lakcíme igazolására szolgáló hatósági igazolványának másolatát ebben az esetben is csatolnia kell.

Amennyiben a beadvány a szükséges iratok nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, a MEIK a hatósági bizonyítványt nem tudja kiállítani, az eljárást megszünteti.

IV. Eljárási határidő

A MEIK a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem esetében egy hónapon belül jár el, amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott.

Az érdemi ügyintézés kezdőnapja – hiányos beadványok esetén – az a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.

A határozatot a MEIK postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

V. Az eljárás díja

A hatósági bizonyítvány kiállításának díja 15 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. [1]

VI. Jogorvoslat

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által kiállított hatósági bizonyítvány ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó 10 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

VII. A kérelem benyújtásának módja

Kérelmét személyesen, postai úton vagy e-mailben nyújthatja be.

 • személyesen vagy meghatalmazott által, cím: Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda, 1122 Budapest, Maros utca 19-21.
 • postai úton (célszerű ajánlott levélként), cím: Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112.
 • e-mailben, cím: ekvivalencia@oh.gov.hu

Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján szerezhető be. A kéreleműrlap letölthető a honlapunkról is.

VIII. Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje>>

* Amennyiben a kérelmező uniós állampolgár, és rendelkezik legalább 3 éves magyarországi szakmai gyakorlattal, a MEIK honosított, illetve elismert külföldi oklevélről is kiállít hatósági bizonyítványt.

[1] Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB
Nyomtatás