Oktatas.hu regisztráció adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

az oktatas.hu-n regisztrált felhasználók részére

Az Oktatási Hivatal, mint a www.oktatas.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrált felhasználókat személyes adataik kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő
Oktatási Hivatal
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Tel.: 36 1 374 2100
E-mail: honlap@oh.gov.hu

2. A kezelt adatok köre
A felhasználó által a regisztráció érdekében megadandó adatok: felhasználónév, e-mail cím. A weblapon történő regisztráció során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, valamint a látogatás kezdő és befejező időpontja. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja
Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása. Az adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás, részére a honlap szolgáltatásainak igénybevételelehetőségének biztosítása érdekében tárolja.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet a felhasználó a webes felületen történő regisztrációval, annak során ad meg.

4. Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az
adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó kérésére bármikor – vissza nem állítható módon, véglegesen - törli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre
A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg, az adatkezelő harmadik személy részére személyes adatot nem továbbít. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, felhasználó azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérheti. Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az Infotv. szabályozza, mely a http://njt.hu/-n olvasható.

7. Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

9. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

Nyomtatás

CÍMKÉK

adatvédelem