Oktatas.hu fizetési portál adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

az Oktatási Fizetési Portálon regisztrált felhasználók részére

Az Oktatási Hivatal (OH), mint a www.oktatas.hu – Oktatási Fizetési Portál üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrált felhasználókat személyes adataik kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

Az OH az adatkezelési tájékoztató kialakításakor különösen figyelemmel volt az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.

1. Az adatkezelő személye

Név: Oktatási Hivatal

Képviseli: mindenkori elnök (https://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/elnok)

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.

Tel.: (+36 1) 374 2100

E-mail: info@oh.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adat@oh.gov.hu

Honlap: www.oktatas.hu

2. A felhasználó által az oktatas.hu portálon történt regisztráció érdekében megadott adatok kezelése a regisztrációs adatkezelési tájékoztató szerint történik.

https://www.oktatas.hu/regisztracio/!Regisztracio/index.php/regisztracio/regisztracio

3. Az Oktatási Hivatal által a jelen szabályzatban érintett szakrendszerek, és azokra vonatkozó egyedi adatkezelés

3.1.EYCA kártyához kapcsolódó adatkezelés

3.1.1. A kezelt adatok köre

Vásárlás számlázás során

 • kötelezően megadandó adatok:
  • név
  • születési dátum
  • fénykép
  • számlázási cím
 • opcionálisan megadandó adatok:
  • mobilszám
  • átvevő címe
  • e-mail-cím

3.1.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Oktatási Fizetési Portál által nyújtott szolgáltatás igénybevételének biztosítása. A Hivatal a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás és az Oktatási Fizetési Portál igénybevétele érdekében tárolja. A Hivatal a felhasználó személyes adatait az Oktatási Fizetési Portálon történő megrendeléssel, számlázási eljárással, teljesítéssel kapcsolatosan kezeli.

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása, amelyet a felhasználó a webes felületen az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3.1.4. Az adatkezelés időtartama

A Hivatal az Oktatási Fizetési Portálon megadott adatokat az utolsó módosítástól számított legfeljebb három évig tárolja. Az adatok soron kívüli törlését az eyca@oh.gov.hu e-mail-címre írt elektronikus levélben kérheti, az azonosításhoz szükséges adatok (pl. e-mail-cím, a legyártott kártya sorszáma) megadásával.

3.2. A magyar állami ösztöndíj kapcsán fizetendő eljárási illetékhez (kérelmezési, fellebbezési) kapcsolódó adatkezelés

3.2.1. A kezelt adatok köre

 • kötelezően megadandó adatok:
  • név
  • ösztöndíj azonosító
  • számlázási cím
 • opcionálisan megadandó adatok:
  • mobilszám
  • e-mail-cím
  • határozat iktatószáma
  • visszautalási bankszámlaszám
  • számlatulajdonos neve

3.2.2. Az adatkezelés célja

A (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató a megállapított visszatérítési kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetésre, mentesítésre és hazai munkaviszony beszámítására, illetve oklevélszerzési kötelezettséghez kapcsolódó oklevélszerzési határidő felfüggesztésére, mentesítésre irányuló igényét az OH-hoz benyújtott kérelemben érvényesítheti, továbbá amennyiben a hatósági döntésben foglaltakat kifogásolja, fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésre és kérelemre induló hatósági ügyintézés illetékköteles. Az eljárási illeték az eljárás megindításakor elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül is megfizethető az eljárás megindításakor az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 24. § alapján. Jelen esetben ez az Oktatási Fizetési Portálon keresztül történik.

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kötelezően megadandó adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 48/N.§, illetve az Nftv. végrehajtásához szükséges rendelkezéseket magában foglaló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó hatósági feladatok ellátására, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése és Itv. 73. § (1) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapja a nem kötelezően megadandó adatok tekintetében az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

3.2.4. Az adatkezelés időtartama

Az OH az eljárási illeték megfizetése során kötelezően megadandó adatokat a GDPR, az Infotv. és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján lefolytatandó hatósági eljárásokra irányadó adatkezelési szabályok szerinti időkorlátok között kezeli.

Az OH a nem kötelezően megadott adatokat a bejelentő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlését az allamiosztondij@oh.gov.hu e-mail-címre írt elektronikus levélben kérheti, az azonosításhoz szükséges adatok (pl. e-mail-cím, ösztöndíj azonosító) megadásával.

Az eljárási illetékről kiállított bizonylatot és az ezeket alátámasztó dokumentumokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a az OH nyolc évig őrzi meg.

3.3. A magyar állami ösztöndíj kapcsán fennálló visszatérítési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.3.1. A kezelt adatok köre

 • kötelezően megadandó adatok:
  • név
  • ösztöndíj azonosító
  • határozat iktatószáma
  • számlázási cím
 • opcionálisan megadandó adatok:
  • mobilszám
  • e-mail-cím
  • visszautalási bankszámlaszám
  • számlatulajdonos neve

3.3.2. Az adatkezelés célja

A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató visszafizetési kötelezettségének teljesítése. Amennyiben a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv megállapítja, hogy a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, erről határozatot hoz. A visszatérítendő állami ösztöndíj összegét a határozat véglegessé válását követő harminc napon belül kell megfizetni (esedékesség). A visszatérítendő állami ösztöndíj összege az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül is megfizethető az E-ügyintézési törvény 24. § alapján. Jelen esetben ez az Oktatási Fizetési Portálon keresztül történik.

3.3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kötelezően megadandó adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 48/P.§, illetve az Nftv. végrehajtásához szükséges rendelkezéseket magában foglaló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelethez kapcsolódó hatósági feladatok ellátására, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése és Itv. 73. § (1) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapja a nem kötelezően megadandó adatok tekintetében az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

3.3.4. Az adatkezelés időtartama

Az OH az eljárási illeték megfizetése során kötelezően megadandó adatokat a GDPR, az Infotv. és Ákr. alapján lefolytatandó hatósági eljárásokra irányadó adatkezelési szabályok szerinti időkorlátok között kezeli.

Az OH a nem kötelezően megadott adatokat a bejelentő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlését az allamiosztondij@oh.gov.hu e-mail-címre írt elektronikus levélben kérheti, az azonosításhoz szükséges adatok (pl. e-mail-cím, ösztöndíj azonosító) megadásával.

3.4. Az országos köznevelési szakértői, az országos érettségi vizsgaelnöki és a köznevelési szaktanácsadói névjegyzékek eljárásai során alkalmazott eljárási díj / illeték fizetéséhez kapcsolódó adatkezelés

3.4.1. A kezelt adatok köre

 • kötelező adat
 • számlázási név
 • számlázási cím
 • adószám (céges számlázás esetén)


3.4.2. Az adatkezelés célja

Az országos köznevelési szakértői névjegyzék, az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék, valamint a köznevelési szaktanácsadói névjegyzék (a továbbiakban: névjegyzékek) esetében a hatósági eljárás során felmerülő szolgáltatási díj, valamint illeték elektronikus befizetésének használatához az Oktatási Fizetési Portál által nyújtott szolgáltatás biztosítása.

3.4.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kötelezően megadandó adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (4a) bekezdés és 82. § (4), (6) bekezdése, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés g)-i) pontja, a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételiről szóló a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 10.§ (1), (2) bekezdése alapján meghatározott feladatok ellátására, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a.

3.4.4. Az adatkezelés időtartama

Az OH az eljárási díj vagy illeték megfizetése során kötelezően megadandó adatokat a GDPR, az Infotv. és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján lefolytatandó hatósági eljárásokra irányadó adatkezelési szabályok szerinti időkorlátok között kezeli.

Az eljárási illetékről kiállított bizonylatot és az ezeket alátámasztó dokumentumokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a az OH nyolc évig őrzi meg.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre

A személyes adatokat kizárólag az OH erre jogosult munkatársai ismerhetik meg.

4.1. Az OH az EYCA kártya postai kiküldése során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Tevékenység: csomagszállítás

Személyes adatok: név, levelezési cím, e-mail-cím

Jogalap: felhasználó hozzájárulása, Postatv. 54. § (1) bek.

Adatkezelés időtartama: a postai küldemény feladását követő naptári év vége

Az OFP-n keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele során az OTP Bank Nyrt. biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere biztosítja a bankkártyás fizetés lehetőségét. A vásárlás során az OH a felhasználó kártyája, illetve számlája adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

5. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az OH gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a GDPR, Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az OH a kezelt adatokat egy magas rendelkezésre állású, megbízható, dedikált kiszolgálói környezetben tárolja. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptetőrendszerrel és kamerás megfigyelőrendszerrel biztosított.

6. Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog: Az OH megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat és egyéb tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa bármely információ esetében.

Adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az OH-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó adatkezelési információkhoz hozzáférést kapjon. Az OH az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelése a hozzájárulása megadása után, a törlési határidőig folyamatos.

Helyesbítéshez való jog: A kormányhivatalhoz történő bejelentéssel Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ön abban az esetben nem gyakorolhatja a törléshez való jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az OH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az OH egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az OH a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az OH indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az OH nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az OH-nak kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet az OH-tól, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tud az OH biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az adatvedelem@oh.gov.hu email címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze felénk. Ugyanezen az elérhetőségeken fogadja az OH az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az adatvedelem@oh.gov.hu központi e-mail címen, vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.

8. Cookie

A portál a működéséhez cookie-kat használ. A cookie-kkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató, továbbá az OH Általános adatkezelési tájékoztatója és Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

9. Akadálymentesítés

Az Oktatási Hivatal, az Oktatási Fizetési Portál megvalósítása során sok figyelmet fordított annak biztosítására, hogy a felület a lehető legfelhasználó barátabb legyen.

Az akadálymentesítési nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/ofp_informatikai_akadalymentesites

10. Kikötés

Az OH fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Az Igénylő tisztában van azzal, hogy az általa megadott adatok helyességéért neki kell felelősséget vállalnia. Hibásan megadott adatok esetén előfordulhat, hogy a kártya érvénytelen lesz, és a kedvezményeket a jogosult nem tudja majd igénybe venni.

Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Nyomtatás

CÍMKÉK

adatvédelem