Tájékoztatás az országos köznevelési szakértői névjegyzékben, az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, valamint a köznevelési szaktanácsadói névjegyzékben tárolt személyes adatok kezeléséről

Az országos köznevelési szakértői névjegyékben, az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, valamint a köznevelési szaktanácsadói névjegyzékben (a továbbiakban: névjegyzékek) tárolt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletben (továbbiakban: GDPR) 12. és 14. cikk, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. § szerinti tájékoztatás.

Az adatkezelés célja: Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Onytv.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a közneveléssel kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a köznevelésben részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban kell kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: Törvényen alapuló adatkezelés, az Onytv. 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés g)-i) pontja, valamint az 3/A.§ (2) bekezdés j) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 61. § (4a) bekezdés és 82. § (4), (6) bekezdés alapján figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

Az adatkezelésre jogosult személye: Az Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pont, 3/B. § és a 3/C. § alapján.

Az érintettek és a kezelt adatok köre:
1) Az országos köznevelési szakértői névjegyzék (Onytv. 1. melléklet VII. alcíme alapján)
Az országos köznevelési szakértői névjegyzék a szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) jogszabályban meghatározott szakterület, szakirány;
f) nyilvántartásba-vételi száma;
g) szakértői igazolásának száma.

2) Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék (Onytv. 1. melléklet VIII. alcíme alapján)
Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék az érettségi vizsgaelnök alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) elérhetősége;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) jogszabályban meghatározott vizsgaterülete;
f) nyilvántartásba-vételi száma;
g) vizsgaelnöki igazolásának száma és hatálya.

3) A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék (Onytv. 1. melléklet IX. alcíme alapján)
A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék a szaktanácsadó alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezése;
f) nyilvántartásba-vételi száma.

Az adatok forrása: Az Onytv. 6. § (1) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. §, illetve az Nkt. 61. § (4a) bekezdés, és 82. § (4), (6) bekezdés alapján a hivatal által vezetett hatósági nyilvántartás.

Az adatkezelés időtartama: Az Onytv. 3/B §-a alapján törvény eltérő rendelkezése hiányában az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartásban szereplő személy adatait az oktatási nyilvántartásba történő legelső bejegyzést követő nyolcvanadik év utolsó napjával, elhunyt személy esetén a halál tényének az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv tudomására jutásától számított ötödik év utolsó napjával törli.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: Az Oktatási Hivatal a névjegyzékek vezetésekor folytatott adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.
A névjegyzékekbe az érintett – saját adatai tekintetében, a jogszabályban meghatározott nyilvános adatokon túl – jogosult betekinteni, valamint az érintett a névjegyzékeken tárolt adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását, törlését az Oktatási Hivataltól jogosult kérni.
A névjegyzékekben vezetett adat helyesbítésére, továbbá – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolására és törlésére az erre irányuló kérelem benyújtásával – személyazonosítást követően – van lehetőség.


A kérelem a névjegyzékek tekintetében az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail-címen terjeszthető elő.

Adatkezelő szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve: Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Szervezeti egység címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Szervezeti egység vezetője: Lengyel Judit főosztályvezető


Helyesbítésnek csak akkor van helye, ha az érintett a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatokat bocsátja rendelkezésére, illetve a rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan megállapítható.
Az adatkezelés korlátozására, illetve az adatok törlésére csak akkor kerülhet sor, ha a GDPR 16., 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll.
Az információs rendszerbe történő betekintés, illetve az adatok helyesbítése, törlése minden esetben ingyenes.
Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.).

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: Az Onytv. 4. § (5) bekezdése alapján az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszere és alrendszere között – célhoz kötötten – adható át személyes adat.
Az országos köznevelési szakértői névjegyzék meghatározott adatai az Nkt. 82. § (4) bekezdése alapján, az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék meghatározott adatai az Nkt. 82. § (6) bekezdése, valamint a köznevelési szaktanácsadói névjegyzék meghatározott adatai az Nkt. 61. § (4b) bekezdése alapján nyilvánosak.
Az Oktatási Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el.

Adatvédelem: Az Oktatási Hivatal gondoskodik a névjegyzékekben tárolt személyes adatok biztonságáról; ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az Oktatási Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.
Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető meg.

Nyomtatás