Tájékoztatás az országos köznevelési szakértői névjegyzékben, az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, valamint a köznevelési szaktanácsadói névjegyzékben tárolt személyes adatok kezeléséről

Az országos köznevelési szakértői névjegyékben, az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékben, valamint a köznevelési szaktanácsadói névjegyzékben (a továbbiakban: névjegyzékek) tárolt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletben (továbbiakban: GDPR) 12. és 14. cikk, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. §, szerinti tájékoztatás.

Az adatkezelés célja: Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Onytv.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a közneveléssel kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a köznevelésben részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban kell kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: Törvényen alapuló adatkezelés, az Onytv. 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés g)-i) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdés 10. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 61. § (4a) bekezdés és 82. § (4), (6) bekezdés alapján figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja.

Az adatkezelésre jogosult személye: Az Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pont, 3/B. § és a 3/C. § alapján.

Az érintettek és a kezelt adatok köre:
1) Az országos köznevelési szakértői névjegyzék (Onytv. 1. melléklet VII. alcíme alapján)
Az országos köznevelési szakértői névjegyzék a szakértő alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) jogszabályban meghatározott szakterület, szakirány;
f) nyilvántartásba-vételi száma;
g) szakértői igazolásának száma.

2) Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék (Onytv. 1. melléklet VIII. alcíme alapján)
Az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék az érettségi vizsgaelnök alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) elérhetősége;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) jogszabályban meghatározott vizsgaterülete;
f) nyilvántartásba-vételi száma;
g) vizsgaelnöki igazolásának száma és hatálya.

3) A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék (Onytv. 1. melléklet IX. alcíme alapján)
A köznevelési szaktanácsadói névjegyzék a szaktanácsadó alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító száma;
b) értesítési címe és elektronikus levelezési címe;
c) munkahelyének neve, címe, OM azonosítója;
d) végzettsége és szakképzettsége;
e) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezése;
f) nyilvántartásba-vételi száma.

Az adatok forrása: Az Onytv. 6. § (1) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. §, illetve az Nkt. 61. § (4a) bekezdés, és 82. § (4), (6) bekezdés alapján a hivatal által vezetett hatósági nyilvántartás.

Az adatkezelés időtartama: Az Onytv. rendelkezéseivel összhangban, valamint az Infotv. 5. § (5) bekezdése alapján a névjegyzékekben tárolt személyes adatok kezelését az Oktatási Hivatal háromévente vizsgálja felül.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: Az Oktatási Hivatal a névjegyzékek vezetésekor folytatott adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.
A névjegyzékekbe az érintett – saját adatai tekintetében, a jogszabályban meghatározott nyilvános adatokon túl – jogosult betekinteni, valamint az érintett a névjegyzékeken tárolt adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását, törlését az Oktatási Hivataltól jogosult kérni.
A névjegyzékekben vezetett adat helyesbítésére, továbbá – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolására és törlésére az erre irányuló kérelem benyújtásával – személyazonosítást követően – van lehetőség.
A kérelem a névjegyzékek tekintetében az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail-címen terjeszthető elő.
Adatkezelő szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve: Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Szervezeti egység címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Szervezeti egység vezetője: Urbán Ferenc Ábel főosztályvezető
Helyesbítésnek csak akkor van helye, ha az érintett a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatokat bocsátja rendelkezésére, illetve a rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan megállapítható.
Az adatkezelés korlátozására, illetve az adatok törlésére csak akkor kerülhet sor, ha az Infotv. 19- 20. §-aiban meghatározott feltételek valamelyike fennáll.
Az információs rendszerbe történő betekintés, illetve az adatok helyesbítése, törlése minden esetben ingyenes.
Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5).

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: Az Onytv. 4. § (5) bekezdése alapján az oktatási nyilvántartás egyes szakrendszere és alrendszere között – célhoz kötötten – adható át személyes adat.
Az országos köznevelési szakértői névjegyzék meghatározott adatai az Nkt. 82. § (4) bekezdése alapján, az országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék meghatározott adatai az Nkt. 82. § (6) bekezdése, valamint a köznevelési szaktanácsadói névjegyzék meghatározott adatai az Nkt. 61. § (4b) bekezdése alapján nyilvánosak.
Az Oktatási Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el.

Adatvédelem: Az Oktatási Hivatal gondoskodik a névjegyzékekben tárolt személyes adatok biztonságáról; ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az Oktatási Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.
Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető meg.

Nyomtatás