A közérdekű adatigénylés szabályai

A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályai.

1. A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet postai úton vagy elektronikus formában egyaránt a Hivatal alábbi elérhetőségein.

Az alábbi esetekben az adatok igénylésére vonatkozó adatszolgáltatás módja eltérő, melyről a linkre kattintva tájékozódhat:

Köznevelési információs rendszerben (KIR) tárolt közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok igénylése

Felsőoktatási információs rendszerben (FIR) tárolt közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok igénylése

2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Postai úton: Oktatási Hivatal,
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Elektronikusan:

A KIR esetében: adatszolgaltatas@oh.gov.hu
https://dari.oktatas.hu/kozerdeku/edit
A FIR esetében: fir.adatszolgaltatas@oh.gov.hu
Minden más esetben a központi e-mail címen: adatvedelem@oh.gov.hu

Telefonon: ügyfélszolgálati időben, azaz:
hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig
A Hivatalon belül
kapcsolattartásra jogosult
ügyintéző neve,
elérhetősége:
Previákné dr. Mázsári Ágnes adatvédelmi tisztviselő
– Jogi és Igazgatási Főosztály
kizárólag ügyfélszolgálati időben:
telefon: (+36-1) 477-3236,
e-mail: adatvedelem@oh.gov.hu


Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Hivatal felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására. Szóbeli egyedi, azonnali teljesítéssel nem teljesíthető adatigénylés esetén az átvevő munkatársnak írásba kell foglalnia azt.

3. Az adatigénylésnek közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni.

4. A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozó-, vagy a Hivatal alaptevékenységének ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járó adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől, az elektronikus üzenet beérkezésétől, valamint a szóbeli jelzéstől számított 15 napon belül tájékoztatni kell.

5. Amennyiben az adatigénylés olyan adat igénylésére vonatkozik, mely adatot nem a Hivatal kezel, az adatigénylést haladéktalanul át kell tenni az adatot kezelő, közfeladatot ellátó, illetékes szerv vezetőjéhez. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Hivatal értesíti.

6. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hivatal levélben vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

7. Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A Hivatal az adatigénylés teljesítésért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően a Hivatal tájékoztatja.

Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti a Hivatal.

A Hivatal a jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti.

8. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A Hivatal az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg akkor, ha a felmerült költség mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott, költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeget, azzal, hogy az így meghatározott költségtérítés összege ekkor sem haladhatja meg a kormányrendeletben meghatározott legmagasabb összeget. A költségtérítés összegéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igény kézhezvételét, az elektronikus üzenet beérkezését, valamint a szóbeli jelzést követő 15 napon belül értesíti a Hivatal az adatigénylőt. Ha a Hivatal költségtérítést állapít meg, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe: az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, valamint, az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége.

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a Hivatal által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani a Hivatal ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

A per lefolytatása a Fővárosi Törvényszék (1055 Bp., Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes.

Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a Hivatalt – az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával – a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a Hivatalt a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nyomtatás