Tájékoztatás az INYR-ben tárolt személyes adatok kezeléséről

A pedagógiai szakszolgálatok által használt integrált nyomon követő rendszerben (a továbbiakban: INYR) tárolt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletben (továbbiakban: GDPR) 12. és 14. cikk, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. § szerinti tájékoztatás.

Az adatkezelés célja: Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Onytv.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a közneveléssel kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a köznevelésben részt vevők jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi nyilvántartásban kell kezelni.

Az adatkezelés jogalapja: Törvényen alapuló adatkezelés, az Onytv. 4. § (1) bekezdés e) pontja, illetve az 3/A. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 44/A. § (2) bekezdés alapján, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra, valamint a különleges adatok esetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontjában foglaltakra.

Az adatkezelésre jogosult személye: Az Oktatási Hivatal az Nkt. 44/A.§ (2) bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3/A. § és 3/C. § alapján.

Az érintettek és a kezelt adatok köre:
1. Az INYR az alábbi személyes adatokat tartalmazza (Onytv. 2. melléklete alapján):
1.1. a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy személyes adatai:

a) oktatási azonosító száma;

b) az 1. melléklet I. rész b), e)–g) pontjában foglalt adatai, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete;

c) törvényes képviselőjének az Nkt. 41. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt adatai;

d) egészségügyi, továbbá a pedagógiai szakszolgálaton kívüli köznevelési ellátása során keletkezett azon dokumentumok kiállításának időpontja, tartalma, kibocsátójának neve, amelyek a pedagógiai szakszolgálati ellátást megelőzően keletkeztek, az ellátott vagy törvényes képviselője rendelkezésére állnak és az ellátáshoz feltétlenül szükségesek;

1.2. az ellátott adataihoz kapcsolva a pedagógiai szakszolgálati ellátására vonatkozóan

a) a szűrést, vizsgálatot végző intézmény neve, címe, a szűrés eredménye, a szűrés, vizsgálat kérelmezőjének neve, címe, elérhetősége, a szűrés, vizsgálat módszere, eszköze, eredménye, megállapításai, a szűrési, vizsgálati eljárásban szereplő szakemberek neve, végzettsége, szakképzettsége, a szűrés, vizsgálat időpontja, időtartama, helye;

b) az állapotmegismerést végző intézmény neve, címe, az állapotmegismerés kérelmezőjének neve, címe, elérhetősége, az állapotmegismerés időpontja, időtartama, helye, az állapotmegismerés módszere, eszköze, az állapotmegismerés eredménye és megállapításai, az eljárásban közreműködő szakember neve, végzettsége, szakképzettsége;

c) a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés alapján megállapított szükséges segítő beavatkozás megnevezése, óraszáma, időtartama, módszere, eszköze, helyszíne, a segítő beavatkozást végző intézmény adatai, a részt vevő szakember neve, végzettsége, szakképzettsége, a segítő beavatkozás eredménye;

d) a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés eredményével kapcsolatos törvényes képviselői nyilatkozat, a törvényes képviselői felülvizsgálati kérelem adatai;

e) a felülvizsgálat oka, kérelmezője, legutóbbi vizsgálat, felülvizsgálat óta eltelt idő, felülvizsgálatot végző intézmény neve, címe, a felülvizsgálat módszere, eszköze, időpontja, időtartama, helyszíne, a felülvizsgálatot végző szakemberek neve, végzettsége, szakképzettsége, a felülvizsgálat eredménye;

1.3. a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárás adatai közül

a) az eljárás kezdeményezőjének neve, címe, elérhetősége:

b) az eljárás oka;

c) az eljárás eredménye;

d) a közigazgatási hatósági el járás ügyszáma.

Az adatok forrása: Az Onytv. 6. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 2. pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 44/H. § és 44/I. § alapján az INYR-be a pedagógiai szakszolgálati intézménynek a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozó szakembere, valamint a pedagógiai szakszolgálatok adatrögzítésért felelős munkatársai rögzítik az adatokat.

Az adatkezelés időtartama: Az Onytv. 7. § (15) bekezdése alapján az adatkezelő az INYR rendszerből a pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátásának utolsó igénybevételétől számított húsz év elteltével törli a személyes adatokat.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: Az Oktatási Hivatal az INYR-ben folytatott adatkezelése során biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak érvényesülését.
Az INYR-be az érintett – saját adatai tekintetében – jogosult betekinteni, valamint az érintett a INYR-ben tárolt adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását, törlését az Oktatási Hivataltól jogosult kérni.
Az INYR-ben vezetett adat helyesbítésére, továbbá – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolására és törlésére az erre irányuló kérelem benyújtásával – személyazonosítást követően – van lehetőség.


A kérelem az INYR tekintetében az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail-címen terjeszthető elő.

Adatkezelő szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve: Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Szervezeti egység címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Szervezeti egység vezetője: Lengyel Judit főosztályvezető


Helyesbítésnek csak akkor van helye, ha az érintett a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatokat bocsátja rendelkezésére, illetve a rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan megállapítható.
Az adatkezelés korlátozására, illetve az adatok törlésére csak akkor kerülhet sor, ha a GDPR 16., 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll.
Az információs rendszerbe történő betekintés, illetve az adatok helyesbítése, törlése minden esetben ingyenes.
Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.).

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: Az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (3) bekezdés, valamint a GDPR rendelkezéseivel összhangban, valamint az Onytv. 2. melléklet 3. pontjában foglaltak értelmében az INYR-ből adat nem továbbítható, azt – az adatkezelő mellett – kizárólag a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó munkatársa; valamint a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője; kizárólag a szakértői bizottság szakértői véleménye, a logopédiai vélemény és a gyógytestnevelésre való jogosultság tekintetében a gyermek nevelését, a tanuló nevelését-oktatását ellátó pedagógus ismerheti meg.
Az Oktatási Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el.

Adatvédelem: Az Oktatási Hivatal gondoskodik az INYR-ben tárolt személyes adatok biztonságáról; ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az Oktatási Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.
Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető meg.

Nyomtatás

CÍMKÉK

inyr