Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

 1. A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során
 2. Elektronikusan indítható eljárások
 3. Tájékoztatás a rendelkezési nyilvántartásról
 4. Tájékoztatás az elektronikus aláírásról
 5. Elektronikus dokumentumformátumok
 6. Elektronikus kézbesítés
 7. Az ügyfél jogai és kötelezettségei az elektronikus eljárás során
 8. Elektronikus fizetés
 9. Az e-ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztatás
 10. Adatvédelmi tájékoztató
 11. Az elektronikus ügyintézés vonatkozó jogszabályai

 

1. A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

1.1. Biztonságos kapcsolattartási címek

Az Oktatási Hivatal biztonságos kapcsolattartási címe az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) alapján az alábbi: OHKER KRID-azonosító: 424305999

1.2. Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélszolgálat elérhetősége

2. Elektronikusan indítható eljárások

Köznevelés

Felsőoktatás

Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás

Adatigénylés

Okmány

Oklevél honosítása (Magyar Ekvivalencia és Információs Központ)

3. Tájékoztatás a Rendelkezési Nyilvántartásról

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amely a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és teszi megismerhetővé az arra jogosultak számára. A szolgáltatás igénybevételével – a szükséges azonosítást követően - az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként rögzíthetik elektronikus úton, melyeket egy nyilvántartásban érhetnek el az ügyfelek és a megismerésükre jogosult, RNY-hez csatlakozott szervek. A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve értesítési szolgáltatások tekintetében. A nyilvántartás tárolja továbbá a csatlakozott szervek RNY-ben elérhető ügykatalógusában rögzített meghatalmazásokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül is. A hatályos jogszabályok alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek figyelembe venni az ügyfél ügyintézési rendelkezéseit elektronikus és nem elektronikus kapcsolattartás esetén is. Ügyintézési rendelkezést, beleértve korábbi rendelkezések kezelését is, a Rendelkezést a Rendelkezési Nyilvántartás weboldalán keresztül, Ügyfélkapu-regisztrációt követően, kizárólag az a 18 év feletti természetes személy tehet, aki valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat- és lakcímnyilvántartás; központi idegenrendészeti nyilvántartás; az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanya.

4. Tájékoztatás az elektronikus aláírásról

Az elektronikus úton benyújtott beadványt és csatolmányait elektronikusan hitelesíteni kell. Az E-ügyintézési törvény végrehajtási rendelete [451/2016. (XII. 19. Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól] alapján akkor hiteles az elektronikus dokumentum, ha
a) teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el;
b) a nyilatkozattevő vagy kiállító, elektronikus ügyintézést biztosító szerv – illetve annak nevében kiadmányozásra jogosultja – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el;
c) iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezték;
d) az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette;
e) kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén a szerv zárt informatikai rendszerében rögzítették, vagy
f) jogszabályban meghatározott más módon hitelesítették.

Az ekozig.mo.hu weboldalon, illetve a SZÜF e-papír-szolgáltatásán keresztül benyújtható beadványokra és csatolmányaikra a benyújtást megelőzően automatikus aláírás és hitelesítés kerül, ezekkel az ügyfélnek nincs külön teendője. Az egyéb beadványok hitelesítése során az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítést (AVDH) javasolt alkalmazni, melyre az alábbi weboldalon van lehetősége az ügyfélnek, Ügyfélkapu-regisztrációt és belépést követően: https://niszavdh.gov.hu/index

5. Elektronikus dokumentumformátumok

Az Oktatási Hivatal az E-ügyintézési törvény végrehajtási rendelete alapján választja meg azokat a fájlformátumokat, amelyeket az elektronikus együttműködés során elfogad. Az elfogadható fájlformátumok típusait az egyes szakrendszerek leírásai tartalmazzák.
E-mail-elérhetőség esetén az Oktatási Hivatal az alábbi fájlformátumokat fogadja el:
.pdf, .docx, (.doc, .dot fájlok fogadása biztonsági okokból nem elfogadható), .xlsx, .pptx, .jpg, .png, .odt, .csv és tömörített, illetve digitális aláírt változataik .zip és .asic formátumban.

6. Elektronikus kézbesítés

A természetes személy ügyfeleknek való kézbesítés szabályait az E-ügyintézési törvény 15. §-a tartalmazza. Természetes személy biztonságos kézbesítési címe az Ügyfélkapu tárhelye (KÜNY-tárhely), az ideérkező küldeményekről e-mailben kap értesítést. Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosult hivatalos elérhetőséget megadni. Ebben az esetben a kézbesítés időpontja és a kézbesítési vélelem tekintetében az E-ügyintézési törvény 14. §-ának rendelkezései irányadóak. Ha a természetes személy ügyfél nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – ha azt az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nem zárta ki – megkísérelheti az ügyfél általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. Ebben az esetben a második sikertelen kézbesítési kísérlet után az Oktatási Hivatal köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről. Nem hivatalos elérhetőségek esetében a vonatkozó jogszabályi előírások szerint igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.
Ha az ügyfél az Oktatási Hivatalnak címzettnyilatkozatában feltüntette e-mail címét, sms fogadására alkalmas telefonszámát vagy elektronikus kapcsolattartásra alkalmas más elérhetőségét, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, az Oktatási Hivatal jogosult ezen elérhetőségeken tájékoztatás céljából kapcsolatot tartani az ügyféllel. Ha az ügyfélnek hivatalos elérhetősége is van, az Oktatási Hivatal elsősorban ezen tart kapcsolatot vele, a többielérhetőséget kizárólag értesítésre vagy tájékoztatásra használja. A biztonságos kézbesítési címre küldött küldemények esetében a kézbesítés a postai kézbesítéssel azonos joghatályú. A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató visszaigazolja, hogy
a) a küldeményt az ügyfél átvette az igazolásban feltüntetett időpontban;
b) a küldemény átvételét a címzett megtagadta az erről szóló igazolásban feltüntetett időpontban;
c) a küldeményt a címzett kétszeri értesítés ellenére sem vette át, a második értesítésről szóló igazolásban feltüntetett időpontot követő ötödik munkanapig.

7. Az ügyfél jogai és kötelezettségei az elektronikus eljárás során

7.1. Elektronikus azonosítási kötelezettség

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélküli elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását. Nem elektronikus ügyintézés esetén – ha jogszabály erre lehetőséget ad – az ügyfél személyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha korábban elvégzett, személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető olyan elektronikus azonosítással azonosítja magát, amely biztosítja, hogy az ügyfél neve az Oktatási Hivatal, az azonosításhoz szükséges további adatai pedig az elektronikus azonosítási szolgáltató rendelkezésére álljanak.

7.2. Az azonosítók és az adatok igazolásának kötelezettsége

Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az Oktatási Hivatal az ügyféltől nem kéri olyan adat igazolását, amelyet az érintett adatot nyilvántartó szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
Ha elektronikusan is intézhető ügy esetén jogszabály valamely irat eredeti példányának benyújtását követeli meg, az ügyfél ennek hiteles elektronikus másolattal is eleget tehet – kivéve, ha egy törvény vagy kormányrendelet ettől eltér. Ha a hiteles elektronikus másolat alapjául szolgáló beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, az Oktatási Hivatal felhívására az ügyfél köteles annak felmutatására.
Ha a jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, – törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy beadványt köteles benyújtani.

7.3. Rendelkezési jog

Az ügyfél a Kormány rendeletében kijelölt szervnél ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet jognyilatkozatot:
a) az elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása;
b) az elektronikus azonosítási mód megválasztása;
c) a kapcsolattartási mód megválasztása
d) elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény;
e) képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a jogszabály értelmében a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás is adható. Ha valamely jognyilatkozat esetén egy jogszabály írásba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást követel meg, az ügyintézési rendelkezés nyilatkozata e követelményt teljesíti. A Rendelkezési Nyilvántartásba felvett nyilatkozat valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv esetében hatályos, kivéve ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezett, vagy ha az elektronikus ügyintézést elektronikus azonosítás nélkül veszi igénybe. Folyamatban lévő ügyben az ügy megindítását követően az Oktatási Hivatal a Rendelkezési Nyilvántartásba felvett új ügyintézési rendelkezést vagy annak módosítását csak akkor veszi figyelembe, ha azt az ügyfél bejelentette.

7.4. Elektronikus tájékoztatáshoz való jog

Az ügyfél jogosult az Oktatási Hivataltól ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni. Az ügyfél kérelmére az Oktatási Hivatal az ügyfél részére kiadható, elektronikus formában az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendelkezésére álló iratot nem hiteles másolatként tájékoztatás céljából ingyenesen, elektronikus formában és úton az általa megadott kapcsolattartási címre továbbítja.

8. Elektronikus fizetés

Természetes személy ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.
Gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét köteles elektronikus úton megfizetni.

9. Az e-ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztatás

9.1. Rendelkezésre állás

Az Oktatási Hivatal munkaidőben (hétfőtől péntekig 8.00 és 16.30 között) biztosítja rendszerei és az elektronikus ügyintézés elérhetőségét.
A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni. A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje, amennyiben az a karbantartási ablakban történik, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

9.2. Üzemszünet, üzemzavar

9.2.1. Rendszeres karbantartás bejelentése

„Tájékoztatjuk a(z) ............... ügyfeleket, hogy a ............... (szakrendszer) karbantartására ........................ (időpont) kerül sor, mely időszak alatt a ........................ (tevékenység) nem lehetséges. A ..................... a karbantartás ideje alatt is zavartalanul működnek. A 451/2016. (XII. 19.) számú Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, ha az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.”

9.2.2. Tervezett üzemszünet bejelentése

„A(z) ..................... (szakrendszer) tervezett karbantartása miatt ............ (időpont) között az interneten történő ............... szolgáltatás átmenetileg nem elérhető. A 451/2016. (XII. 19.) számú Korm. rendelet alapján nem számít bele a határidőbe az a nap, amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Hivatal az eljárása során figyelembe veszi, ha az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.”

9.2.3. Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)

Előre nem tervezett, többórás üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés huzamosabb korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az Oktatási Hivatal haladéktalanul az elektronikus ügyintézésre szolgáló felületen, a www.magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján soron kívül tájékoztatást tesz közzé, mely tartalmazza az üzemzavarral érintett ügyintézési szolgáltatások pontos meghatározását, a működésükben bekövetkezett változásokat, az ügyfélszolgálat elérhetőségét, illetve ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elvégezhető, melyet az üzemzavar nem érint, annak elérhetőségét.

9.2.4. Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend:

Az Oktatási Hivatal a határidőket, határnapokat az üzemzavarral érintett napokkal vagy az adott eljárásra vonatkozó jogszabályban szabályozott módon és időtartamban meghosszabbítja.

10. Adatvédelmi tájékoztató:

Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége

11. Az elektronikus ügyintézés vonatkozó jogszabályai:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Nyomtatás