D. szekció

A felsőoktatási rendszerben rejlő különbségek – munkaerőpiac és társadalmi helyzet

Szekcióvezető: Fonyó Attila, közigazgatási tanácsadó, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A szekció tartalma

A zárókonferencia DPR szekciójának tartalmi kialakításában egyfelől a Diplomás Pályakövetési Rendszerhez kapcsolódó kutatások bemutatása a cél. A tervezett programba ennek érdekében a három fő kutatási elemből emeltünk be egy-egy témát. Másfelől az előadások tartalmi tervezésében a kutatások általános bemutatása helyet egy-egy résztéma, kutatási probléma részletesebb vizsgálatára törekedtünk. A szekció tematikájának központjában a felsőoktatási képzési struktúra és az ehhez kapcsolódó hallgatók-végzettek közti különbségek állnak. Ezek a különbségek mind a hallgatók hátterében, mind elhelyezkedésük illeszkedésében, mind annak szektoriális jellemzőiben megmutatkoznak. A tervezett előadások mindegyike tehát a felsőoktatási rendszerben meglévő különbségek egy-egy dimenzióját tárja fel részletesebben.

Absztraktok

Kiss László: Társadalmi egyenlőtlenségek és a képzési rendszerben elfoglalt hely

Az előadásban a EUROSTUDENT V magyarországi adatainak felhasználásával a felsőoktatási intézmények hallgatóinak szociális háttere és a hallgatók felsőoktatási térben elfoglalt helyének, motivációinak, tanulmányi körülményeinek összefüggéseit vizsgáljuk. Választ keresünk arra a kérdésre, hogy a „szociális háttér" egyes elemei (a szülők iskolázottsága, a szülői család szubjektíve megítélt társadalmi státusa, a hallgató megélhetésének körülményei, stb.) hogyan függnek össze egymással, illetve hogyan befolyásolják a tanulmányi körülményeket (értve ez alatt a tanulmányi terveket, a tanulmányi intenzitást, a külföldi tanulmányok vállalását). Megvizsgáljuk, hogy a társadalmi háttérváltozók közül melyek fejtenek ki relevánsnak tűnő hatásokat, továbbá, hogy hogyan értelmezhető együttes hatásuk a hallgatók tanulmányi helyzetére.

Nyüsti Szilvia: A diplomás alulfoglalkoztatást befolyásoló tényezők

A felsőoktatási expanzióval párhuzamosan szaporodtak azok a diskurzusok, melyek a diploma értékével, a felsőoktatás megtérülésével és hasznával kapcsolatosak. A médiát, a tágabb közvéleményt, illetve a szakpolitikát is foglalkoztató kérdések megválaszolásához empirikus alapanyagot szolgáltatnak a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) keretében előállt adatállományok. Az előadás a DPR adminisztratív forrásból származó adataira támaszkodik, ami a már meglévő adatvagyon kiaknázását célozza. Ennek keretében a 2010-ben abszolválók teljes populációjának 2012. májusi munkaerő-piaci adatait elemezzük a diplomás alulfoglalkoztatottság szempontjából. Azokat a frissdiplomásokat tekintjük alulfoglalkoztatottnak, akik felsőfokú végzettségük ellenére nem diplomás munkakörben szerzik megélhetésüket. Az elemzés arra keresi a választ teljes körű adminisztratív adatok felhasználásával, hogy mennyire érintettek a felsőoktatási intézményekből mostanában kilépő fiatalok, illetve milyen demográfiai, képzési és munkaerő-piaci tényezők hatnak a túlképzetté válásra. Az előadás arra is kitér, hogy a bruttó jövedelmek tekintetében milyen következményekkel jár a nem diplomás munkakörök betöltése, és mik a frissdiplomások által leggyakrabban vállalt, felsőfokú végzettséget nem igénylő foglalkozások. Zárásként arra is kitérünk, hogy milyen további elemzési lehetőségek nyílnak a témában a most záruló adatintegrációs eljárás adatbázisának felhasználásakor.

Veroszta Zsuzsanna: A felsőoktatási kibocsátás vizsgálata pályakövetési adatokon

Az előadás célja annak bemutatása, hogy milyen értelmezési lehetőségei vannak a frissdiplomás kibocsátás és sikeresség témakörének. Milyen elméleti közegből erednek, mely érdekcsoportok elvárásaiból táplálkoznak és hogyan mérhetőek ezek az attribútumok? Az empirikus vizsgálat mindezen eredményességi-sikerességi mutatókat a Diplomás Pályakövetési Rendszer keretein belül helyezi el. Ennek során több szempontú – jövedelem, elhelyezkedés, illeszkedés, elégedettség – magyarázó modellekben értelmezzük a kibocsátás hatótényezőit. Az elemzés a magyarázó változók körébe a szociodemográfiai háttér, a tanulmányi befektetés és a képzési sajátosságok szempontjait emeli be. A vizsgálat alapját a DPR 2011-2012-es összevont intézményi adatbázisa alkotja.

Nyomtatás

CÍMKÉK

TÁMOP-4.1.3