Gyakran ismételt kérdések

I. Felvettek? – Gratulálunk! Magyar Állami Ösztöndíjas vagy? – Ezeket fontos tudnod...

1. Beiratkozáskor a „Nyilatkozat" aláírásával válsz állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatóvá

2. A Magyar Állami Ösztöndíjas konstrukció kínálta lehetőségek:

  • Képzési költséged az állam megtéríti a felsőoktatási intézménynek összesen főszabályként 12 féléven át, hosszabb képzés esetén akár 14 féléven át
  • az összesen 12 félév több képzésből is állhat (pl. alap- és mesterképzés)
  • az egyes képzéseknél a támogatási idő a képzési idő + 2 félév
  • jogosulttá válsz az egyes hallgatói juttatásokra (tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatás, kollégiumi hozzájárulás)

3. A Magyar Állami Ösztöndíjas konstrukcióból fakadó kötelezettségek:

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

II. Hallgatói jogviszonyom megszűnik – mire számítsak, milyen lehetőségeim vannak?

1. Osztott képzésre járok (alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés)
Amennyiben összesen 1 aktív állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. Azonban ha a hallgatói jogviszony megszűnését követő 1 éven belül új képzést létesít, a két képzés összevonásra* kerül.

Ha összesen 2 vagy több aktív állami ösztöndíjas félév igénybevételét követően szűnik meg a hallgatói jogviszony, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Kivéve, ha a megszűnéshez képest 1 éven belül új képzést létesít, ugyanis a két képzés ilyenkor is összevonásra* kerül.

2. Osztatlan képzésre járok (általános orvos, jogász, stb.)
Amennyiben összesen 2 aktív állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, nem keletkezik visszafizetési kötelezettség. Azonban ha a hallgatói jogviszony megszűnéséhez képest 1 éven belül új képzést létesít, a két képzés összevonásra* kerül.

Ha összesen 3 vagy több aktív állami ösztöndíjas félév igénybevételét követően szűnik meg a hallgatói jogviszony, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Kivéve, ha a megszűnést követő 1 éven belül új képzést létesít, ugyanis a két képzés ilyenkor is összevonásra* kerül.

3. A fentieknél több aktív félévet követően szüntetem meg hallgatói jogviszonyom
Ha a megszűnéshez képest 1 éven belül új képzést létesít, nem keletkezik visszafizetési kötelezettség, ugyanis a két képzés összevonásra* kerül, azonban, ha ilyen módon nem létesít új képzést, visszafizetési kötelezettség keletkezik.

Fenti esetek mindegyikére igaz:

Főszabályként a passzív félévek nem számítanak a képzési idő másfélszeresébe, és a magyar állami ösztöndíj szempontjából sem relevánsak, és ha fent említett új képzés felvételi eljárással létesül, a képzési idő másfélszerese az új képzés kezdetétől számítódik.

Visszafizetési kötelezettség esetén kérelmet nyújthat be a következő pontban foglaltak szerint.

*Az összevonás az igénybe vett féléveket és az állami ösztöndíj összegét érinti. Összevonás csak abban az esetben jöhet létre, ha a megszűnt képzés legalább 2014.09.02-vel vagy azt követően szűnt meg, illetve ha az új képzés legalább 2015.09.02-vel vagy azt követően létesült, illetve ha a megszűnés napja és az új képzés létrejötte között maximum 365 vagy kevesebb nap telt el. Ettől eltérő esetekben nincsen jogszabályi lehetőség az összevonásra.

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

III. Visszafizetési kötelezettségem keletkezett, milyen lehetőségeim vannak?

Visszafizetési kötelezettség – ha megszűnt a képzés, vagy határidőre nem történt meg az oklevélszerzés – az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegének 50%-ra keletkezik. A kötelezettséget megállapító határozatot postai úton küldi meg a Hivatal.

A megállapított visszatérítési kötelezettséget az esedékesség napjáig kell megfizetni az Oktatási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282637-30000003 számú ösztöndíj visszafizetési célelszámolási számlájára. Külföldi bankból történő utalás esetén: IBAN: HU65 1003 2000 0028 2637 3000 0003, SWIFT: MANEHUHB, SEPA-utalás esetén: HUSTHUB.

A megjegyzés rovatba a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében kérjük, tüntesse fel a nevét és a kötelezettséget megállapító határozat iktatószámát. Az esedékesség napja a határozat jogerőre emelkedését követő harmincadik nap.

Amennyiben közlemény rovatból hiányoznak az azonosító adatok, illetőleg az ösztöndíjas hallgató nem azonosítható a rendelkezésre álló adatok alapján, a befizetett összeg visszautalásra kerül a befizető részére.

A határozat ellen a postai átvételt követő 15 napon belül fellebbezés nyújtható be ellene (ha az iratban hibás adat szerepel, vagy jogsértő a tartalma), illetve szintén az átvételt követő 45 napon belül kérelmet lehet benyújtani a következő jogcímeken:

  • a.) visszafizetési kötelezettség kiváltása hazai munkaviszony fenntartásával;
  • b.) egyéb jogcímen történő mentesülés (ha a hallgató a kötelezettségét megváltozott munkaképességére tekintettel, tartós betegsége, balesete, szülés, kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni);
  • c.) részletfizetés (melynek futamideje ötmillió forint alatti összeg esetén legfeljebb tíz évre szóló, ötmillió forint feletti összeg esetén legfeljebb tizenöt évre szóló lehet).

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

IV. Kérelmet nyújtok be...

A kérelem lehet szabad megfogalmazású vagy pedig a kérelemminta letölthető innen.

A kérelem benyújtása illetékköteles, 3000 Ft közigazgatási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában, melyet a postán vásárolhat meg. Utalásra is lehetőség van, az ezzel kapcsolatos információk a határozatban és a részletes tájékoztatóban olvashatók.

A kérelem postai úton adható fel (javasoljuk ajánlva vagy tértivevénnyel).

A kérelem nem tévesztendő össze a fellebbezéssel, melyről itt olvashat bővebben.

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

V. Oklevélszerzési határidő – fontosabb tudnivalók és lehetőségek...

Az állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési és kimeneti követelmények szerinti képzési idő másfélszerese alatt kell oklevelet szerezniük, melybe nem számítanak bele a passzív félévek.

Az oklevélszerzés határideje (attól függően, hogy tavaszi vagy őszi szemeszterre esik) március 31., illetve augusztus 31. lehet. Amennyiben határidőig nem történik meg az oklevélszerzés, visszafizetési kötelezettség keletkezik (amely alól mentesítés kérhető).

Az oklevélszerzési határidő felfüggeszthető maximum 2 évre, a lejáratot megelőző 1 éven belül benyújtott kérelemmel:

  • 1. felnőttképzésben folytatott nyelvi tanulmányokra tekintettel (mellékelni kell a felnőttképzési szerződés másolatát). A törvény nem szabályozza a nyelvi képzés időtartamát, nincsenek nyelvi megkötések, sem egyéb, ehhez kapcsolódó megkötés, azonban csak azok a nyelvi képzések fogadhatók el, melyek felnőttképzésnek minősülnek. Ezzel kapcsolatos további fontos információkat a Részletes válaszokban talál.
  • 2. külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokra tekintettel. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi hallgatói jogviszony igazolását és annak fordítását. (Az egyes ösztöndíj programokról – pl. Erasmus – azt szükséges tudni, hogy csak azok elfogadhatók, melyek tényleges külföldi hallgatói jogviszonyt eredményeznek.)

Lehetőség van az oklevélszerzés alóli mentesség kérelmezésére is, ha a hallgató az oklevelét tartós betegség, baleset vagy szülés miatt nem képes megszerezni, illetve amennyiben a hallgató három gyermeket szült.

Fontos: A határidő elmulasztása, és visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén tanulmányi szempontból továbbra is megszerezhető az oklevél (ezzel kapcsolatban további információkat a felsőoktatási intézmény tud adni).

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

VI. Munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések...

Hazai munkaviszonynak a biztosítotti jogviszony számít (a diákmunka nem ilyen!), melyet a Tb. törvény 5. §-a szabályoz (a diákmunka nem biztosítotti jogviszony!).

A munkaviszony tényét az Oktatási Hivatal társszervek közreműködésével (NAV, OEP, ONYF) vizsgálja, vagyis azt külön nem szükséges igazolni (kivéve a Magyarországon önkéntes katonai szolgálatot teljesítők és a kedvezménytörvény hatálya alatt származási országukban munkaviszonyban állók esetén).

A teljesítésről a Hivatal a tárgyévet követő évben munkavállalási egyenlegközlő határozatban értesíti a hallgatót.

Sikeres oklevélszerzés esetén 20 éven belül kell az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú (ahol is 150 nappal számolunk egy félévet) hazai munkaviszonyt fenntartani.

Visszafizetési kötelezettség kiváltása esetén (ha megszűnt a képzés, vagy határidőre nem történt meg az oklevélszerzés) az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú hazai munkaviszonyt kell fenntartani. A teljesítésre előbbi időtartam + 365 nap áll rendelkezésre. Ilyenkor is 150 nappal számolunk egy félévet. Arra is lehetőség van, hogy – amennyiben aktív hallgatói vagy tanulói jogviszonya van – a tanulmány folytatásának idejére kérje a hazai munkaviszonnyal való teljesítés felfüggesztését. Továbbá a teljesítés kezdeti dátumát is megjelölheti a kérelmen: mely vagy a visszafizetési kötelezettséget keletkeztető hallgatói jogviszony megszűnése, vagy a mentesítési döntés jogerőre emelkedése lehet.

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

VII. Határozatot/végzést kaptam – mi a teendőm?

Fontos! A „visszafizetési kötelezettséget megállapító határozat" irattípusnál a „Tárgy" részben egyértelműen feltüntetésre kerül a visszafizetési kötelezettség ténye. A többi irattípus – habár szintén közli az igénybe vett ösztöndíj összegét (egyenlegét) – nem állapít meg visszafizetési kötelezettséget.

Főbb irattípusok:

„Egyenlegközlő határozatok": Az igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegéről „tanulmányi egyenlegközlőt" kapnak a hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók tanulmányi idejük alatt. „Munkavállalási egyenlegközlőt" kapnak a sikeres oklevélszerzést követően a volt hallgatók, és azok a hallgatók is, akik visszafizetési kötelezettségüknek hazai munkaviszony fenntartásával tesznek eleget. Ezen irattípusoknál – amennyiben a benne szereplő adatokkal egyetért – nincs teendő.

„Abszolutóriumos határozat": az abszolutóriumot követően olyan egyenlegközlőt kapnak a hallgatók, mely az eddig igénybe vett magyar állami ösztöndíj összegén túl figyelmeztet a közelgő oklevélszerzési határidőre is (az ezzel kapcsolatos esetleges teendőkről itt olvashat).

„Visszafizetési kötelezettséget megállapító határozat": főszabályként azon hallgatók kapják, akik megszüntették hallgatói jogviszonyukat (és 1 éven belül nem létesítettek új képzést), illetve azok, akik határidőre nem szereztek oklevelet. A teendőkről és lehetőségekről itt olvashat.

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)

VIII. Egyéb, fontos kérdésem van...

1. Átjelentkezés – tudnivalók

Intézményen belüli vagy intézmények közti átjelentkezés, átvétel esetén fontos tudni, hogy az „új" képzés képzési idejének másfélszeresébe beleszámít a korábbi képzésen felhasznált félévek száma is! Ennek főleg akkor van jelentősége, ha egy hallgató egy hosszabb képzésről (pl. 6 féléves alapképzés) megy át egy rövidebb képzésre (4 féléves felsőoktatási szakképzés).

2. Passzív félévek

A támogatási idő és a magyar állami ösztöndíj számítása eltérhet egymástól. Főszabályként a passzív félévek nem számítanak a képzési idő másfélszeresébe, és a magyar állami ösztöndíj szempontjából sem számítanak igénybe vett félévnek. Ha egy hallgató bejelentkezik/beiratkozik az adott félévre, akkor az őszi félévben október 15-ig, a tavaszi szemeszterben március 15-ig van lehetősége passziválásra, ellenkező esetben a magyar állami ösztöndíj szempontjából igénybe vettnek fog számítani a félév. A támogatási időbe beleszámít, ha a hallgató bejelentkezett/beiratkozott az adott félévre. Rendkívüli passziválás esetén sem a támogatási időbe nem számít, sem a magyar állami ösztöndíj szempontjából nem számít igénybe vett félévnek.

3. Fellebbezés

Fellebbezés akkor nyújtandó be, ha az iratban *hibás adat szerepel, vagy jogsértő a tartalma.

A kézhezvételt követő 15 napon belül nyújtható be az Oktatási Hivatalhoz mint elsőfokú hatósághoz, de az emberi erőforrások miniszteréhez kell címezni, és a minisztérium végzi a fellebbezés elbírálását.

*Az Oktatási Hivatal a Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) az intézmény (egyetem, főiskola) által rögzített adatok alapján jár el, ezért bizonyos adathibák javítását az intézmény Tanulmányi Osztályán kell kezdeményezni.

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)


IX. További kérdéseimet hol tehetem fel?

Telefonon és személyesen az Oktatási Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán.

E-mailen az allamiosztondij@oh.gov.hu címen.

Minden esetben szükség van azonosító adatokra (név, születési hely, születési idő, ösztöndíj azonosító vagy oktatási azonosító), továbbá amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, meghatalmazásra.

(További információkat a Részletes válaszokban találhat.)