Szakkollégium nyilvántartásba vétele, adatainak módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a szakkollégiumok nyilvántartásba vételével, adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A szakkollégium nyilvántartásba vétele, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely
a) felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény,
b) diákotthon keretében működő szakkollégium esetében a diákotthon fenntartója,
c) felsőoktatási intézmény alapítására jogosult szervezet által, felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján létesítendő (nem felsőoktatási intézmény vagy diákotthon keretében működő) szakkollégium esetében a szakkollégiumot létesítő szervezettel megállapodó felsőoktatási intézmény
mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


Az eljárás a felsőoktatási intézmény vagy diákotthon keretében működő, illetve a nem felsőoktatási vagy diákotthoni keretek között működő, de felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött – a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 19-24. §-ai szerinti – szakkollégiumnak a nyilvántartásba vételére irányul.

A hallgatók számára szálláslehetőséget biztosító felsőoktatási intézmény kollégiumának a nyilvántartásba vételét a „felsőoktatási intézmény kollégiumának nyilvántartásba vétele" eljárás, az egyház, egyházi jogi személy vagy alapítvány által fenntartott felsőoktatási diákotthonnak a nyilvántartásba vételét a „felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vétele" eljárás megindításával lehet kezdeményezni.

Felsőoktatási intézmény kollégiumának nyilvántartásba vétele
Felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vétele

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap:

FRKP-3000: Szakkollégium nyilvántartásba vétele

FRKP-3001: Nyilvántartásba vett szakkollégium adatainak módosítása, törlése, roma szakkollégiumi minősítése

FRKP-1104: Szakkollégiumi képviselő személyének változásához, adatainak módosításához (felsőoktatási intézmény keretében működő vagy az Nftv. 54. §-ában meghatározott szervezet által létesített szakkollégium esetében)

FRKP-8091: Szakkollégiumi képviselő személyének változásához, adatainak módosításához (diákotthon keretében működő szakkollégium esetében, ha a szakkollégiumi képviselő személye és a diákotthon vezetője ugyanaz a személy)

 

Mellékletek:

Szakkollégium nyilvántartásba vételéhez:

 • a szakkollégium létesítő okirata (a szakkollégium vagy annak jogelődje létrehozásáról szóló intézkedést tartalmazó - tartalmát tekintve a szakkollégium működésére nézve kötelező - dokumentum)
 • a szakkollégium szervezeti és működési szabályzata
 • a szakkollégium képzési programja, amely rögzíti különösen a tagság szakmai feltételeit, a képzési vállalásokat, a szakmai teljesítmény elfogadásának elveit, továbbá a szakkollégiumi képzési program elvégzésének kötelezettségét

További mellékletek, amennyiben a szakkollégium nem felsőoktatási intézmény keretében működik:

 • felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás

Szakkollégium adatainak módosításához:

 • a szakkollégium hivatalos neve, működési helye vagy típusa változása esetén: a szervezeti és működési szabályzat, valamint létesítő okirat
 • felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás esetén: a megállapodás másolata
 • roma szakkollégiummá minősítés esetén: a Roma Szakkollégiumi Tanács három hónapnál nem régebbi szakmai véleménye

A kérelem benyújtásának helye, módja

 1. Felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére induló eljárásnál a kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.
 2. Diákotthon keretében működő szakkollégium esetében a diákotthon fenntartója mint ügyfél kérelmére induló eljárásnál a kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:
  • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
  • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)
 3. Felsőoktatási intézmény alapítására jogosult szervezet által, felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján létesítendő (nem felsőoktatási intézmény vagy diákotthon keretében működő) szakkollégium esetében a szakkollégiumot létesítő szervezettel megállapodó felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére induló eljárásnál a kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

 

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.


Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

A szakkollégium nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja szakkollégiumonként 12.000 Ft.

Nyilvántartásba vett szakkollégium tisztségviselői adatai módosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja szakkollégiumonként 12.000 Ft.

Nyilvántartásba vett szakkollégium egyéb adatmódosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja szakkollégiumonként 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázatok

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást

 • felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény,
 • diákotthon keretében működő szakkollégium esetében a diákotthon fenntartója (egyház, egyházi jogi személy vagy alapítvány),
 • felsőoktatási intézmény alapítására jogosult szervezet (a magyar állam, országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság, Magyarországon nyilvántartásba vett alapítvány, közalapítvány vagy vallási egyesület, továbbá a 95/A. § szerinti fenntartó testület) által létesítendő szakkollégium esetében az e szervezettel megállapodó felsőoktatási intézmény

kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a szakkollégiumot akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás