Külföldi felsőoktatási intézmény működésének engedélyezése, adatainak nyilvántartása

Az alábbiakban összegyűjtöttük a külföldi felsőoktatási intézményműködésének engedélyezésével, nyilvántartásba vételével, valamint a működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény újabb képzésének indításával, adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény újabb képzésének indítása, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél külföldi felsőoktatási intézmény vagy fenntartója kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi képzésindítása esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt, angolul itt érhető el).


A kérelem

Kérelem benyújtása az alábbi esetekben szükséges:

1. Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének és képzésindításának engedélyezése
Ez az eset a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén létrehozott szervezeti egységen keresztül (letelepedve) történő képzésindítást jelenti. Ezen tevékenység megkezdéséhez engedélyezés és az előírt adatok nyilvántartásba vétele szükséges.

2. EU-s/EGT-s államban honos külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi letelepedés nélküli, átmeneti vagy alkalmi jelleggel történő felsőoktatási szolgáltatásnyújtása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti (az Európai Unió tagállamában és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban honos) szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató köteles bejelenteni a Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő felsőoktatási tevékenységének folytatására irányuló szándékát. A törvény értelmében „határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: szolgáltatási tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel". Felsőoktatási tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti jelleggel akkor valósulhat meg, ha

 • a külföldi felsőoktatási intézménynek – a szervezeti felépítését szabályozó szabályzattal (pl. alapító okirat, SZMSZ) is összhangban – nincsen állandó magyarországi telephelye (fiókcampusa), és
 • az általa Magyarországon indítani kívánt képzés vagy a munkarendjét tekintve kizárólag távoktatás (azaz a képzés távtanulási módszerek alkalmazásával történik, és Magyarországon csupán eseti jelleggel – de nem egy erre a célra létrehozott és állandóan működő campuson –, időnként kerül sor konzultációra), vagy egy egyszeri megvalósulású, rövid időtartamú kurzus (pl. nyári egyetem).

A tartósan ugyanazon a helyen (épületben), több tanéven keresztül, több egymást követő évfolyam számára nappali, esti vagy részidős formában folytatott képzések nem minősülnek határon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak, rájuk a 2009. évi LXXVI. törvény letelepedés fogalma irányadó: „gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatása erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján”.

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatót az Oktatási Hivatal akkor veszi nyilvántartásba, ha a szolgáltató az Nftv. 76. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételt teljesíti.

3. Az 1. vagy 2. pont szerint már engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett külföldi felsőoktatási intézmény újabb képzésének indítása

Ebben az esetben a meglévő képzéseken kívül újabb képzésindítás engedélyezésére, illetve nyilvántartásba vételére kerül sor.

4. Az 1. vagy 2. pont szerint már engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartott adatai változásának vagy megszűnésének bejelentése

Ebben az esetben a korábban nyilvántartásba vett intézményi vagy képzési adatok módosítását vagy törlését lehet kezdeményezni.

Valamennyi esetben az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

1. Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése/felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásának első alkalommal történő bejelentése esetén:

2. Működési engedéllyel rendelkező/már bejelentett szolgáltatásnyújtó külföldi felsőoktatási intézmény:

Mellékletek:

1. Mellékletek a magyarországi működés és képzésindítás első alkalommal történő engedélyezése iránti kérelem esetén:

 • a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló, Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által kötött – föderatív állam esetében, amennyiben a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, annak központi kormányzatával létrejött előzetes megállapodáson alapuló –, a felekre kötelező hatályú nemzetközi szerződés másolata, kivéve az EGT-államban székhellyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményeket
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhelye szerinti országban működik, és ott ténylegesen felsőoktatási képzést folytat
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master, PhD) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • annak a megfelelő dokumentumokkal történő igazolása, hogy a Magyarországon történő működéshez és képzés(ek) indításához a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak
 • a külföldi intézmény szervezetével kapcsolatos hivatalos dokumentum (pl. szervezeti és működési szabályzat) másolata, amely tartalmazza a Magyarországon létrehozandó szervezeti egységet
 • a magyarországi képzési helyszín infrastruktúrájának (épület, termek, gyakorlati helyszínek) és oktatóinak (név, munkáltató), valamint a magyarországi képzésszervezés (adminisztráció) megvalósításának és személyi hátterének bemutatása
 • a külföldi intézményre vonatkozó külföldi intézményakkreditációs döntés (ha volt) másolata (vagy internetes elérhetősége) és annak nem hiteles fordítása
 • az indítani kérelmezett képzés(ek)en kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • a magyarországi együttműködő partnerrel (ha van) kötött szerződés másolata és annak nem hiteles fordítása
 • az indítani kívánt képzés(ek) személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a képzés(ek) minőségéről nyilatkozó, a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) megfelelő külföldi felsőoktatási akkreditációs szervezettől származó szakértői vélemény másolata, amely alapján megállapítható a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és képzési feltételek közötti eltérés, vagy – meglévő külföldi felsőoktatási akkreditációs szakértői vélemény hiányában – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészített dokumentáció 2 eredeti és 1 másolati példányban. A dokumentáció útmutatója itt érhető el:

http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=429&Itemid=908&lang=hu

2. Mellékletek felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásának első alkalommal történő bejelentése esetén:

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhelye szerinti országban működik, és ott ténylegesen felsőoktatási képzést folytat
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként kínálni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master, PhD) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • annak a megfelelő dokumentumokkal történő igazolása, hogy Magyarországon a felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásához a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak
 • az indítani kérelmezett képzés(ek)en kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása

3. Mellékletek magyarországi működési engedéllyel már rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény általi újabb képzésindítási kérelem esetén:

 • a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló, Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által kötött - föderatív állam esetében, amennyiben a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, annak központi kormányzatával létrejött előzetes megállapodáson alapuló -, a felekre kötelező hatályú nemzetközi szerződés másolata, kivéve az EGT-államban székhellyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményeket, vagy ha a korábban benyújtott szerződés rendelkezett az ezúttal indítani kérelmezett képzés(ek)ről is
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhelye szerinti országban továbbra is működik, és ott továbbra is ténylegesen felsőoktatási képzést folytat
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában továbbra is államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master, PhD) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • annak a megfelelő dokumentumokkal történő igazolása, hogy a Magyarországon történő működéshez és képzés(ek) indításához (felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásához) a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak
 • az újonnan indítandó képzés(ek) tekintetében a magyarországi képzési helyszín infrastruktúrájának (épület, termek, gyakorlati helyszínek) és oktatóinak (név, munkáltató), valamint a magyarországi képzésszervezés (adminisztráció) megvalósításának és személyi hátterének bemutatása
 • az indítani kérelmezett képzés(ek)en kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • a magyarországi együttműködő partnerrel (ha van) kötött szerződés másolata és annak nem hiteles fordítása, kivéve, ha a korábban benyújtott szerződés rendelkezett az ezúttal indítani kérelmezett képzés(ek)ről is
 • az indítani kívánt képzés(ek) személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a képzés(ek) minőségéről nyilatkozó, az ESG-nek megfelelő külföldi felsőoktatási akkreditációs szervezettől származó szakértői vélemény másolata, amely alapján megállapítható a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és képzési feltételek közötti eltérés, vagy – meglévő külföldi felsőoktatási akkreditációs szakértői vélemény hiányában – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészített dokumentáció 2 eredeti és 1 másolati példányban. A dokumentáció útmutatója itt érhető el:

http://www.mab.hu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=429&Itemid=908&lang=hu

4. Mellékletek már bejelentett szolgáltatásnyújtó külföldi felsőoktatási intézmény általi újabb képzésindítás esetén:

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a székhelye szerinti országban továbbra is működik, és ott továbbra is ténylegesen felsőoktatási képzést folytat
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában továbbra is államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként kínálni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master, PhD) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • annak a megfelelő dokumentumokkal történő igazolása, hogy a Magyarországon a felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásához a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak
 • az indítani kérelmezett képzés(ek)en kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékleteket papír alapon 1 eredeti példányban, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészített dokumentációt (meglévő külföldi felsőoktatási akkreditációs szakértői vélemény hiányában) 2 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

 • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
 • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni

 • működési engedéllyel még nem rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény esetében a FENYO_distrib@oh.gov.hu e-mail címre,
 • működési engedéllyel már rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény esetében a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő működési engedélyezés esetén 7 hónap (teljes eljárás), egyéb esetben sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

 • A külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 100.000 Ft, továbbá Magyarországon indítani kívánt képzésenként 25.000 Ft. Amennyiben az Oktatási Hivatalnak jelen eljárás keretében kell beszereznie az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs szervezet szakvéleményét, az igazgatási szolgáltatási díjon felül a szakértői díjat is meg kell fizetni. Ha ez a felsőoktatási akkreditációs szervezet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, akkor – indítandó képzésenként – további 302.600 Ft szakértői díj fizetendő.
 • A Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató (a továbbiakban: határon átnyúló szolgáltatásnyújtó) nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 40.000 Ft, továbbá Magyarországon indítani kívánt képzésenként 25.000 Ft.
 • Amennyiben van magyarországi képzési hely biztosítására megkötött együttműködési megállapodás, annak nyilvántartásba vételi, módosítási, törlési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 12.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett külföldi felsőoktatási intézmény (határon átnyúló szolgáltatásnyújtó) tisztségviselői adatai módosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja 12.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett külföldi felsőoktatási intézmény (határon átnyúló szolgáltatásnyújtó) egyéb adatmódosítási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.
 • Külföldi felsőoktatási intézmény (határon átnyúló szolgáltatásnyújtó) törlési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 20.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázatok

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a külföldi felsőoktatási intézmény, annak fenntartója vagy a meghatalmazott magyarországi partner kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Az Oktatási Hivatal a Magyar Ekvivalencia és Információ Központ Főosztály közreműködésével – szükség esetén nemzetközi jogsegély igénybe vételével – minden esetben ellenőrzi azt, hogy a kérelmet benyújtó külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül-e, valamint azt, hogy az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek (oklevélnek) felel-e meg.

Működés engedélyezésére irányuló kérelem (letelepedés) esetén az Oktatási Hivatal továbbá köteles szakértői véleményt is beszerezni. A kérelmező külföldi felsőoktatási intézmény a rendelkezésre álló, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakvéleményt maga is csatolhatja a kérelemhez. A szakvéleménnyel kapcsolatban az alábbi követelmények figyelembe vétele szükséges:

 • A szakvéleménynek az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs szervezettől származónak kell lennie.
 • A szakvéleménynek nyilatkoznia kell a képzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a képzés minőségéről. A szakvéleménynek továbbá alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján megállapítható legyen az, hogy a magyarországi és a származási országban érvényes működési és képzési feltételek eltérnek-e jelentősen vagy sem.
 • Ha ilyen tárgyú, a tervezett magyarországi képzésindítás időpontjában is hatályos szakvélemény a kérelmező számára a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll (pl. az ESG-nek megfelelő származási országbeli vagy nemzetközi akkreditációs szervezettől), és a kérelmező annak figyelembe vételét kéri, akkor a kérelem benyújtásakor ezt jelezni, egyúttal a szakvéleményt csatolni szükséges, a szakvélemény magyar fordításával együtt.
 • Ha a származási országban a más ország (beleértve Magyarországot is) területén való képzésindításnak feltétele a származási ország saját felsőoktatási akkreditációs szervezetétől származó szakvélemény beszerzése, akkor az eljárás során kizárólag ezt a szakértői véleményt lehet a kérelmezőnek benyújtania, feltéve, hogy ez a szervezet megfelel az ESG-nek.
 • Ha a származási országban előzetes (ex ante, azaz előfeltételként a képzésindítást megelőzően beszerzendő) akkreditáció a követelmény, akkor az ennek megfelelő, a magyarországi tervezett körülményekre (tárgyi, személyi, pénzügyi, szakmai és egyéb feltételekre) figyelemmel elkészített szakértői vélemény fogadható csak el.
 • Ha a kérelmező által benyújtott szakvélemény egy bizonyos maximális hallgatói létszám (kvóta) tekintetében állapította meg a képzés megfelelőségét, akkor ezen szakvélemény csak akkor fogadható el, ha a kvóta a magyarországi képzésindítás tekintetében tervezett hallgatói létszámra is kiterjed.
 • Ha a kérelmező nem rendelkezik az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs szervezettől származó szakvéleménnyel, akkor az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot tudja szakértőként kirendelni, ebben az esetben a kérelemhez a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság honlapján közzétett útmutató szerint elkészített szakindítási beadvány benyújtása szükséges.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működését akkor engedélyezi, és az intézményt akkor veszi nyilvántartásba, ha az engedélyezés, illetve a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi a regisztrációhoz szükséges adatot megadtak.

Amennyiben kérelmet az Oktatási Hivatal által kirendelt vagy a képzésindítás véleményezésére felkért felsőoktatási akkreditációs szervezet mint szakértő véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Azonban az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a szakértő akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntést, indokolt esetben is legfeljebb csak a szakvélemény kiegészítését kérheti.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás