Külföldi felsőoktatási intézmény működésének engedélyezése, adatainak nyilvántartása

Az alábbiakban összegyűjtöttük a külföldi felsőoktatási intézményműködésének engedélyezésével, nyilvántartásba vételével, valamint a működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény újabb képzésének indításával, adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény újabb képzésének indítása, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél külföldi felsőoktatási intézmény vagy fenntartója kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A külföldön vagy külföldi partner együttműködésével történő képzésindítás esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt érhető el).


A kérelem

Kérelem benyújtása az alábbi esetekben szükséges:

1. Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének és képzésindításának engedélyezése
Ez az eset a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén létrehozott szervezeti egységen keresztül (letelepedve) történő képzésindítást jelenti. Ezen tevékenység megkezdéséhez engedélyezés és az előírt adatok nyilvántartásba vétele szükséges.

2. Az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-s államban) honos külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi letelepedés nélküli, átmeneti vagy alkalmi jelleggel történő felsőoktatási szolgáltatásnyújtása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti (EGT-államban honos) szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató köteles bejelenteni a Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzendő felsőoktatási tevékenységének folytatására irányuló szándékát. A törvény 2. § e) pontja értelmében „határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: szolgáltatási tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel". Felsőoktatási tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti jelleggel akkor valósul meg, ha

 • a külföldi felsőoktatási intézménynek – a szervezeti felépítését szabályozó szabályzattal (pl. alapító okirat, SZMSZ) is összhangban – nincsen állandó magyarországi telephelye (fiókcampusa), és
 • az általa Magyarországon indítani kívánt képzés egy rövid időtartamú, ideiglenes helyszínen megtartott, egy vagy néhány alkalomból álló kurzus.

A tartósan ugyanazon a helyszínen (épületben), több tanéven keresztül, egy vagy több egymást követő évfolyam számára folytatott képzések nem minősülnek határon átnyúló szolgáltatásnyújtásnak, rájuk a 2009. évi LXXVI. törvény 2. § g) pontja szerinti letelepedés fogalma irányadó: „gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatása erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján”.

3. Az 1. vagy 2. pont szerint már engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett külföldi felsőoktatási intézmény újabb képzésének indítása

Ebben az esetben a meglévő képzéseken kívül újabb képzésindítás engedélyezésére, illetve nyilvántartásba vételére kerül sor.

4. Az 1. vagy 2. pont szerint már engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartott adatai változásának vagy megszűnésének bejelentése

Ebben az esetben a korábban nyilvántartásba vett intézményi vagy képzési adatok módosítását vagy törlését lehet kezdeményezni.

Valamennyi esetben az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

1. Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése/felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásának első alkalommal történő bejelentése esetén:

2. Működési engedéllyel rendelkező/már bejelentett szolgáltatásnyújtó külföldi felsőoktatási intézmény:

Mellékletek:

1. Mellékletek a magyarországi működés és képzésindítás első alkalommal történő engedélyezése iránti kérelem esetén:

A) EGT-államban honos külföldi felsőoktatási intézmény esetében:

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény elnevezése sem az államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények, sem a Magyarországon már működő külföldi felsőoktatási intézmények elnevezésével nem összetéveszthető
 • a külföldi felsőoktatási intézményre vonatkozó külföldi felsőoktatási intézményakkreditációs (felsőoktatási minőségbiztosítási) döntés (ha volt) másolata (vagy internetes elérhetősége) és annak nem hiteles fordítása
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél a székhelye szerinti EGT-államban államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master, PhD) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • az indítani kérelmezett képzésen kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • az indítani kívánt képzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a képzés minőségéről nyilatkozó, a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) megfelelő külföldi felsőoktatási akkreditációs (felsőoktatási minőségbiztosítási) szervezettől származó szakértői vélemény másolata, amely alapján megállapítható a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és képzési feltételek közötti eltérés, vagy – meglévő külföldi felsőoktatási akkreditációs szakértői vélemény hiányában – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészített dokumentáció 2 eredeti és 1 másolati példányban (a dokumentáció útmutatója itt érhető el: https://www.mab.hu/)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon történő működéséhez és képzése(inek) indításához a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak
 • a Magyarországon való működési célt (letelepedés szándékát) igazoló dokumentumok, például a külföldi felsőoktatási intézmény szervezetével kapcsolatos hivatalos dokumentum (pl. szervezeti és működési szabályzat) másolata, amely tartalmazza a Magyarországon létrehozandó szervezeti egységet
 • a magyarországi képzési helyszín infrastruktúrájának (épület, termek, gyakorlati helyszínek) és oktatóinak (név, munkáltató), valamint a magyarországi képzésszervezés (adminisztráció) megvalósításának és személyi hátterének bemutatása
 • a magyarországi együttműködő partnerrel (ha van) kötött szerződés másolata és annak nem hiteles fordítása

B) Nem EGT-államban honos külföldi felsőoktatási intézmény esetében:

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • azon nemzetközi szerződés (vagy ennek elérhetőségére történő utalás), amelyet Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által a felsőoktatási végzettségek, fokozatok egyenértékűsége tárgyában kötött, és amelyik a kérelmet benyújtó külföldi felsőoktatási intézményre is vonatkozik
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény elnevezése sem az államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények, sem a Magyarországon már működő külföldi felsőoktatási intézmények elnevezésével nem összetéveszthető
 • a külföldi felsőoktatási intézményre vonatkozó külföldi felsőoktatási intézményakkreditációs (felsőoktatási minőségbiztosítási) döntés (ha volt) másolata (vagy internetes elérhetősége) és annak nem hiteles fordítása
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén folytatni kívánt képzés a magyar felsőoktatási intézmények képzésével (a magyar felsőoktatási rendszer szerinti képzésekkel) egyenértékű (felsőoktatási fokozatot adó végzettségi szint megléte, a szakképzettség szakmai tartalma)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén folytatni kívánt képzés felvételi követelményei megfeleltethetők a külföldi felsőoktatási intézmény képzésével egyenértékű képzést nyújtó államilag elismert magyar felsőoktatási intézményekre vonatkozó felvételi követelményeknek
 • az indítani kérelmezett képzésen kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • az indítani kívánt képzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a képzés minőségéről nyilatkozó, a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) megfelelő külföldi felsőoktatási akkreditációs (felsőoktatási minőségbiztosítási) szervezettől származó szakértői vélemény másolata, amely alapján megállapítható a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és képzési feltételek közötti eltérés, vagy – meglévő külföldi felsőoktatási akkreditációs szakértői vélemény hiányában – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészített dokumentáció 2 eredeti és 1 másolati példányban (a dokumentáció útmutatója itt érhető el: https://www.mab.hu/)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon történő működéséhez és képzése(inek) indításához a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak
 • a Magyarországon való működési célt (letelepedés szándékát) igazoló dokumentumok, például a külföldi felsőoktatási intézmény szervezetével kapcsolatos hivatalos dokumentum (pl. szervezeti és működési szabályzat) másolata, amely tartalmazza a Magyarországon létrehozandó szervezeti egységet
 • a magyarországi képzési helyszín infrastruktúrájának (épület, termek, gyakorlati helyszínek) és oktatóinak (név, munkáltató), valamint a magyarországi képzésszervezés (adminisztráció) megvalósításának és személyi hátterének bemutatása
 • a magyarországi együttműködő partnerrel (ha van) kötött szerződés másolata és annak nem hiteles fordítása

2. Mellékletek felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásának első alkalommal történő bejelentése esetén (csak EGT-államban honos külföldi felsőoktatási intézmény esetében):

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként kínálni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél a székhelye szerinti EGT-államban államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master, PhD) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • az indítani kérelmezett képzésen kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • annak igazolása, hogy Magyarországon a felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásához a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak

3. Mellékletek magyarországi működési engedéllyel már rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény általi újabb képzésindítási kérelem esetén:

A) EGT-államban honos külföldi felsőoktatási intézmény esetében:

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában továbbra is államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén folytatni kívánt újabb képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master, PhD) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • az újonnan indítani kívánt képzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a képzés minőségéről nyilatkozó, az ESG-nek megfelelő külföldi felsőoktatási akkreditációs (felsőoktatási minőségbiztosítási) szervezettől származó szakértői vélemény másolata, amely alapján megállapítható a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és képzési feltételek közötti eltérés, vagy – meglévő külföldi felsőoktatási akkreditációs szakértői vélemény hiányában – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészített dokumentáció 2 eredeti és 1 másolati példányban (a dokumentáció útmutatója itt érhető el: https://www.mab.hu/)
 • annak igazolása, hogy a Magyarországon történő újabb képzésindításhoz a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak
 • az újonnan indítandó képzés tekintetében a magyarországi képzési helyszín infrastruktúrájának (épület, termek, gyakorlati helyszínek) és oktatóinak (név, munkáltató), valamint a magyarországi képzésszervezés (adminisztráció) megvalósításának és személyi hátterének bemutatása
 • az újonnan indítani kérelmezett képzésen kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • a magyarországi együttműködő partnerrel (ha van) kötött szerződés másolata és annak nem hiteles fordítása, kivéve, ha a korábban benyújtott szerződés rendelkezett az újonnan indítani kérelmezett képzésről is

B) Nem EGT-államban honos külföldi felsőoktatási intézmény esetében:

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában továbbra is államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • ha az újabb indítandó képzés tekintetében erre külön sor került, azon nemzetközi szerződés (vagy ennek elérhetőségére történő utalás), amelyet Magyarország Kormánya és a külföldi felsőoktatási intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által a felsőoktatási végzettségek, fokozatok egyenértékűsége tárgyában kötött, és amelyik a kérelmet benyújtó külföldi felsőoktatási intézményre is vonatkozik
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén folytatni kívánt képzés a magyar felsőoktatási intézmények képzésével (a magyar felsőoktatási rendszer szerinti képzésekkel) egyenértékű (felsőoktatási fokozatot adó végzettségi szint megléte, a szakképzettség szakmai tartalma)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén folytatni kívánt újabb képzés felvételi követelményei megfeleltethetők a külföldi felsőoktatási intézmény képzésével egyenértékű képzést nyújtó államilag elismert magyar felsőoktatási intézményekre vonatkozó felvételi követelményeknek
 • az újonnan indítani kérelmezett képzésen kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • az újonnan indítani kívánt képzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a képzés minőségéről nyilatkozó, a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, a továbbiakban: ESG) megfelelő külföldi felsőoktatási akkreditációs (felsőoktatási minőségbiztosítási) szervezettől származó szakértői vélemény másolata, amely alapján megállapítható a magyarországi és a székhely szerinti országban érvényes működési és képzési feltételek közötti eltérés, vagy – meglévő külföldi felsőoktatási akkreditációs szakértői vélemény hiányában – a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészített dokumentáció 2 eredeti és 1 másolati példányban (a dokumentáció útmutatója itt érhető el: https://www.mab.hu/)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon történő újabb képzésindításához a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak
 • az újonnan indítandó képzés tekintetében a magyarországi képzési helyszín infrastruktúrájának (épület, termek, gyakorlati helyszínek) és oktatóinak (név, munkáltató), valamint a magyarországi képzésszervezés (adminisztráció) megvalósításának és személyi hátterének bemutatása
 • a magyarországi együttműködő partnerrel (ha van) kötött szerződés másolata és annak nem hiteles fordítása, kivéve, ha a korábban benyújtott szerződés rendelkezett az újonnan indítani kérelmezett képzésről is

4. Mellékletek már bejelentett szolgáltatásnyújtó külföldi felsőoktatási intézmény általi újabb képzésindítás esetén (csak EGT-államban honos külföldi felsőoktatási intézmény esetében):

 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában továbbra is államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül (pl. külföldi jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, hatósági döntés, nyilvántartás kivonata, működési engedély stb. másolata és nem hiteles fordítása)
 • annak igazolása, hogy a külföldi felsőoktatási intézmény által Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként kínálni kívánt újabb képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél a székhelye szerinti EGT-államban államilag elismert felsőoktatási fokozatot (pl. bachelor, master, PhD) adó képzésnek (oklevélnek) felel meg (pl. külföldi felsőoktatási képesítési jegyzék)
 • az indítani kérelmezett képzésen kiadandó oklevél mintájának másolati példánya, az oklevél állami elismerését igazoló dokumentum másolata és annak nem hiteles fordítása
 • annak igazolása, hogy a Magyarországon a felsőoktatási tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtásként való folytatásához a származási ország jogrendszere szerint szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói döntések rendelkezésre állnak

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékleteket papír alapon 1 eredeti példányban, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szempontrendszere szerint elkészített dokumentációt (meglévő külföldi felsőoktatási akkreditációs szakértői vélemény hiányában) 2 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

 • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
 • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni

 • működési engedéllyel még nem rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény esetében a FENYO_distrib@oh.gov.hu e-mail címre,
 • működési engedéllyel már rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény esetében a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő működési engedélyezés esetén 7 hónap (teljes eljárás), egyéb esetben sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

 • A külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 100.000 Ft, továbbá Magyarországon indítani kívánt képzésenként 25.000 Ft. Amennyiben az Oktatási Hivatalnak jelen eljárás keretében kell beszereznie az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs szervezet szakvéleményét, az igazgatási szolgáltatási díjon felül a szakértői díjat is meg kell fizetni. Ha ez a felsőoktatási akkreditációs szervezet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, akkor – indítandó képzésenként – további 302.600 Ft szakértői díj fizetendő.
 • A Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató (a továbbiakban: határon átnyúló szolgáltatásnyújtó) nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 40.000 Ft, továbbá Magyarországon indítani kívánt képzésenként 25.000 Ft.
 • Amennyiben van magyarországi képzési hely biztosítására megkötött együttműködési megállapodás, annak nyilvántartásba vételi, módosítási, törlési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 12.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett külföldi felsőoktatási intézmény (határon átnyúló szolgáltatásnyújtó) tisztségviselői adatai módosításának, törlésének igazgatási szolgáltatási díja 12.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett külföldi felsőoktatási intézmény (határon átnyúló szolgáltatásnyújtó) egyéb adatmódosítási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.
 • Külföldi felsőoktatási intézmény (határon átnyúló szolgáltatásnyújtó) törlési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 20.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázatok

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a külföldi felsőoktatási intézmény, annak fenntartója vagy a meghatalmazott magyarországi partner kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Az Oktatási Hivatal a Magyar Ekvivalencia és Információ Központ Főosztály közreműködésével – szükség esetén nemzetközi jogsegély igénybe vételével – minden esetben ellenőrzi azt, hogy a kérelmet benyújtó külföldi felsőoktatási intézmény a származási országában államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül-e, valamint azt, hogy az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzésnek (oklevélnek) felel-e meg.

Működés engedélyezésére irányuló kérelem (letelepedés) esetén az Oktatási Hivatal továbbá köteles szakértői véleményt is beszerezni. A kérelmező külföldi felsőoktatási intézmény a rendelkezésre álló, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakvéleményt maga is csatolhatja a kérelemhez. A szakvéleménnyel kapcsolatban az alábbi követelmények figyelembe vétele szükséges:

 • A szakvéleménynek az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs szervezettől származónak kell lennie.
 • A szakvéleménynek nyilatkoznia kell a képzés személyi és tárgyi feltételeiről, valamint a képzés minőségéről. A szakvéleménynek továbbá alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján megállapítható legyen az, hogy a magyarországi és a származási országban érvényes működési és képzési feltételek eltérnek-e jelentősen vagy sem.
 • Ha ilyen tárgyú, a tervezett magyarországi képzésindítás időpontjában is hatályos szakvélemény a kérelmező számára a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll (pl. az ESG-nek megfelelő származási országbeli vagy nemzetközi akkreditációs szervezettől), és a kérelmező annak figyelembe vételét kéri, akkor a kérelem benyújtásakor ezt jelezni, egyúttal a szakvéleményt csatolni szükséges, a szakvélemény magyar fordításával együtt.
 • Ha a származási országban a más ország (beleértve Magyarországot is) területén való képzésindításnak feltétele a származási ország saját felsőoktatási akkreditációs szervezetétől származó szakvélemény beszerzése, akkor az eljárás során kizárólag ezt a szakértői véleményt lehet a kérelmezőnek benyújtania, feltéve, hogy ez a szervezet megfelel az ESG-nek.
 • Ha a származási országban előzetes (ex ante, azaz előfeltételként a képzésindítást megelőzően beszerzendő) akkreditáció a követelmény, akkor az ennek megfelelő, a magyarországi tervezett körülményekre (tárgyi, személyi, pénzügyi, szakmai és egyéb feltételekre) figyelemmel elkészített szakértői vélemény fogadható csak el.
 • Ha a kérelmező által benyújtott szakvélemény egy bizonyos maximális hallgatói létszám (kvóta) tekintetében állapította meg a képzés megfelelőségét, akkor ezen szakvélemény csak akkor fogadható el, ha a kvóta a magyarországi képzésindítás tekintetében tervezett hallgatói létszámra is kiterjed.
 • Ha a kérelmező nem rendelkezik az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs szervezettől származó szakvéleménnyel, akkor az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot tudja szakértőként kirendelni, ebben az esetben a kérelemhez a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság honlapján közzétett útmutató szerint elkészített szakindítási beadvány benyújtása szükséges.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működését akkor engedélyezi, és az intézményt akkor veszi nyilvántartásba, ha az engedélyezés, illetve a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi a regisztrációhoz szükséges adatot megadtak.

Amennyiben kérelmet az Oktatási Hivatal által kirendelt vagy a képzésindítás véleményezésére felkért felsőoktatási akkreditációs szervezet mint szakértő véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Azonban az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a szakértő akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntést, indokolt esetben is legfeljebb csak a szakvélemény kiegészítését kérheti.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás