Ugrás a tartalomhoz

Közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele, működési engedélyének és adatainak módosítása, törlése

2020. január 28.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezésével és nyilvántartásba vételével, működési engedélyének és adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet és a felsőoktatási intézményi partnere mint ügyfelek együttesen benyújtott kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza, az egyes közösségi felsőoktatási képzési központok ügyintézők közötti megosztását pedig az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Új közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően az oktatásért felelős miniszternek a közösségi felsőoktatási képzési központ létrehozását támogató előzetes egyetértését be kell szerezni!

A közösségi felsőoktatási képzési központ fogalmilag olyan szervezet, amely

A közösségi felsőoktatási képzési központ tehát nem az azt létesítő szervezettől elkülönülő fogalom/létesítmény, hanem ez a szervezet – az Oktatási Hivatal által kiadott működési engedély és nyilvántartásba vétel esetén – maga fog közösségi felsőoktatási képzési központnak minősülni. Ugyanakkor a közösségi felsőoktatási képzési központ nem oktatási intézmény, ő maga nem, kizárólag a vele együttműködő felsőoktatási intézmény rendelkezhet képzésindítás jogával és hallgatók képzésekre történő felvételének lehetőségével.

A közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele mind az ügyfelek, mind az eljárások számát tekintve többes, összetett eljárásrendszer, amelynek részét képezi :

  1. a közösségi felsőoktatási képzési központként való működését kérelmező szervezet engedélyezése és nyilvántartásba vétele,
  2. a közösségi felsőoktatási képzési központban folytatni kívánt képzések indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele,
  3. a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet és a partner felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodás nyilvántartásba vétele.

Ezen túlmenően a közösségi felsőoktatási képzési központ számára a maximális hallgatói létszám megállapítása (módosítása) csakis a partner felsőoktatási intézmény(ek) maximális hallgatói létszámának megállapításával (módosításával) együtt, egymásra tekintettel bírálható el.

A fenti valamennyi eljárás sikeres lezárása szükséges ahhoz, hogy – a felvételi eljárásra vonatkozó szabályok szerint – képzésindításra sor kerülhessen közösségi felsőoktatási képzési központban!


A kérelem benyújtása, adatlapok, mellékletek:

A) Új közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele iránti kérelem esetén:

1. A közösségi felsőoktatási képzési központ alapadatainak bejelentésére: FRKP-1500 számú adatlap és mellékletei:

2. A közösségi felsőoktatási képzési központban folytatni kívánt képzés(ek) indításának engedélyezésére és nyilvántartásba vételére a képzés típusától függően az alábbi oldalakon közzétett tájékoztatás szerint:

3. Mind a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet, mind a partner felsőoktatási intézmény számára maximális hallgatói létszám megállapítására a közösségi felsőoktatási képzési központban az alábbi oldalon közzétett tájékoztatás szerint: Maximális hallgatói létszám megállapítása

4. A közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet és a partner felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodás nyilvántartásba vételére: FRKP-9002 sz. adatlap (a korábban regisztrált megállapodás módosítása esetén FRKP-9005 sz. adatlap) és tájékoztatás az Együttműködési megállapodások nyilvántartásba vétele oldalon

A közösségi felsőoktatási képzési központ tekintetében megállapítható maximális felvehető hallgatói létszám a felsőoktatási intézmény maximális felvehető hallgatói összlétszámának részét képezi. Ebből következően az 1. pontbeli FRKP-1503 számú adatlap a 3. pont szerinti – a felsőoktatási intézmény által a maximális hallgatói létszám közösségi felsőoktatási képzési központban történő megállapítására vonatkozóan benyújtott – teljes és/vagy létszám-átcsoportosítási kéreleműrlapon feltüntetett adatokkal egyezően töltendő ki.

B) Már engedélyezett, működő és nyilvántartásba vett közösségi felsőoktatási képzési központ esetén:


A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.


A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

A kérelem bármikor benyújtható.


Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő 7 hónap (teljes eljárás).

Az eljárás költségei

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával

Közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása nélkül

Közösségi felsőoktatási képzési központ tisztségviselői adatának változása

Közösségi felsőoktatási képzési központ egyéb adatának változása

Közösségi felsőoktatási képzési központ törlése

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet és a felsőoktatási intézményi partnere mint ügyfelek együttesen benyújtott kérelmezik az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyét és a felsőoktatási intézmény módosított működési engedélyét akkor adja ki, továbbá a közösségi felsőoktatási képzési központot, az ott indítandó képzést és a megállapodást akkor veszi nyilvántartásba, ha az engedélyezés és a nyilvántartásba vétel feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény jogosult a képzés folytatására.

A közösségi felsőoktatási képzési központ és a képzés nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a képzést a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a felsőoktatási intézménynek a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkeznie az adott képzési helyre, képzési területre, nyelvre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra