Közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele, működési engedélyének és adatainak módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezésével és nyilvántartásba vételével, működési engedélyének és adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele, adatváltozása vagy törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet és a felsőoktatási intézményi partnere mint ügyfelek együttesen benyújtott kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), 14. § (2a) bekezdés b) pont, 15. § (2)-(5) bekezdés, 67. §, 108. § 23a., 31-33. pontok
 • az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (ONy) 3. melléklet I. rész
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) 3. § (8) bekezdés, 4. §, 4/A. §, 18-20. §, 21. §, 22. §, 1-2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet 2.1.2. pont c) és d) alpont, 2.1.3. pont, 2.5. pont 2.5.1-4. alpontjai, 3. pont
 • a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
 • a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
 • a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5-9. §-ai és 11-12. §-ai
 • a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
 • a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
 • az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet
 • a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

A kérelem

Új közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően az oktatásért felelős miniszternek a közösségi felsőoktatási képzési központ létrehozását támogató előzetes egyetértését be kell szerezni!

A közösségi felsőoktatási képzési központ fogalmilag olyan szervezet, amely

 • Magyarországon belül olyan településen működik, mely település nem minősül egyetlen – sem a vele együttműködő, sem más – magyar felsőoktatási intézmény székhelyének sem,
 • bármely szervezeti formában működhet, kivéve a felsőoktatási intézményi formát,
 • egy magyar felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodásban vállalja, hogy a működési helyén (településén) biztosítja ezen felsőoktatási intézmény számára olyan képzés(ek) tárgyi, ingatlanhasználati és pénzügyi feltételeit, amely képzések folytatására a felsőoktatási intézmény korábban már jogosultságot szerzett,
 • rendelkezik az Oktatási Hivatal által kiadott működési engedéllyel és nyilvántartásba vétellel.

A közösségi felsőoktatási képzési központ tehát nem az azt létesítő szervezettől elkülönülő fogalom/létesítmény, hanem ez a szervezet – az Oktatási Hivatal által kiadott működési engedély és nyilvántartásba vétel esetén – maga fog közösségi felsőoktatási képzési központnak minősülni. Ugyanakkor a közösségi felsőoktatási képzési központ nem oktatási intézmény, ő maga nem, kizárólag a vele együttműködő felsőoktatási intézmény rendelkezhet képzésindítás jogával és hallgatók képzésekre történő felvételének lehetőségével.

A közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele mind az ügyfelek, mind az eljárások számát tekintve többes, összetett eljárásrendszer, amelynek részét képezi :

 1. a közösségi felsőoktatási képzési központként való működését kérelmező szervezet engedélyezése és nyilvántartásba vétele,
 2. a közösségi felsőoktatási képzési központban folytatni kívánt képzések indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele,
 3. a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet és a partner felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodás nyilvántartásba vétele.

Ezen túlmenően a közösségi felsőoktatási képzési központ számára a maximális hallgatói létszám megállapítása (módosítása) csakis a partner felsőoktatási intézmény(ek) maximális hallgatói létszámának megállapításával (módosításával) együtt, egymásra tekintettel bírálható el.

A fenti valamennyi eljárás sikeres lezárása szükséges ahhoz, hogy – a felvételi eljárásra vonatkozó szabályok szerint – képzésindításra sor kerülhessen közösségi felsőoktatási képzési központban!


A kérelem benyújtása, adatlapok, mellékletek:

A) Új közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele iránti kérelem esetén:

1. A közösségi felsőoktatási képzési központ alapadatainak bejelentésére: FRKP-1500 számú adatlap és mellékletei:

 • az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértése
 • a közösségi felsőoktatási képzési központot létesítő szervezet alapító okirata
 • a közösségi felsőoktatási képzési központot létesítő szervezet utolsó évi mérlege és köztartozás-mentességi nyilatkozata
 • a közösségi felsőoktatási képzési központot létesítő szervezet igazolása a rendelkezésére álló, a közösségi felsőoktatási képzési központ finanszírozását célzó pénzeszközökről
 • FRKP-1501 számú adatlap az ingatlanokról, mellékelve az azokon fennálló tulajdonjog vagy a használati jog igazolását
 • FRKP-1502 számú adatlap a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó képzésekről
 • FRKP-1503 számú adatlap a közösségi felsőoktatási képzési központban megállapítani kért maximális hallgatói létszámról
 • a közösségi felsőoktatási képzési központot létesítő szervezet és a partner felsőoktatási intézmény közötti megállapodás, mely tartalmazza a következőket:
  • a felsőoktatási intézmény és a szervezet együttműködésének leírását, a képzési program megvalósulásában a részletes munkamegosztást,
  • az együttműködő felsőoktatási intézmény által a közösségi felsőoktatási képzési központban indítandó, az Oktatási Hivatal által korábban más képzési helyen nyilvántartásba vett képzéseket, a képzések személyi és tárgyi feltételeinek közös biztosításának módját,
  • a források és a költségek együttműködő felek közötti megosztásának szabályait,
  • a megállapodás felmondásának feltételeit azzal, hogy a képzésben részt vevő hallgatók számára a képzés befejezésének lehetőségét biztosítani kell,
  • a közösségi felsőoktatási képzési központ nyilatkozatát a hosszú távú fenntarthatóság pénzügyi fedezetéről.

2. A közösségi felsőoktatási képzési központban folytatni kívánt képzés(ek) indításának engedélyezésére és nyilvántartásba vételére a képzés típusától függően az alábbi oldalakon közzétett tájékoztatás szerint:

3. Mind a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet, mind a partner felsőoktatási intézmény számára maximális hallgatói létszám megállapítására a közösségi felsőoktatási képzési központban az alábbi oldalon közzétett tájékoztatás szerint: Maximális hallgatói létszám megállapítása

4. A közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet és a partner felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodás nyilvántartásba vételére: FRKP-9002 sz. adatlap (a korábban regisztrált megállapodás módosítása esetén FRKP-9005 sz. adatlap) és tájékoztatás az Együttműködési megállapodások nyilvántartásba vétele oldalon

A közösségi felsőoktatási képzési központ tekintetében megállapítható maximális felvehető hallgatói létszám a felsőoktatási intézmény maximális felvehető hallgatói összlétszámának részét képezi. Ebből következően az 1. pontbeli FRKP-1503 számú adatlap a 3. pont szerinti – a felsőoktatási intézmény által a maximális hallgatói létszám közösségi felsőoktatási képzési központban történő megállapítására vonatkozóan benyújtott – teljes és/vagy létszám-átcsoportosítási kéreleműrlapon feltüntetett adatokkal egyezően töltendő ki.

B) Már engedélyezett, működő és nyilvántartásba vett közösségi felsőoktatási képzési központ esetén:

 • FRKP-1504 számú adatlap a közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosításához
 • FRKP-1505 számú adatlap a közösségi felsőoktatási képzési központ nyilvántartásba vett adatainak módosításához, törléséhez
 • FRKP-1506 számú adatlap a közösségi felsőoktatási képzési központ vezetője nyilvántartásba vett adatainak módosításához, törléséhez


A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

 • postai úton: 1363 Budapest, Pf. 19.
 • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.


A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

A kérelem bármikor benyújtható.


Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő 7 hónap (teljes eljárás).

Az eljárás költségei

 • Új közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 200.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával: 150.000 Ft.
  Nyilvántartásba vett közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása nélkül: 30.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett közösségi felsőoktatási képzési központ tisztségviselői adatmódosítási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 12.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett közösségi felsőoktatási képzési központ egyéb adatmódosítási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.
 • Nyilvántartásba vett közösségi felsőoktatási képzési központ törlési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 20.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával

Közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása nélkül

Közösségi felsőoktatási képzési központ tisztségviselői adatának változása

Közösségi felsőoktatási képzési központ egyéb adatának változása

Közösségi felsőoktatási képzési központ törlése

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a közösségi felsőoktatási képzési központ létesítését kérelmező szervezet és a felsőoktatási intézményi partnere mint ügyfelek együttesen benyújtott kérelmezik az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyét és a felsőoktatási intézmény módosított működési engedélyét akkor adja ki, továbbá a közösségi felsőoktatási képzési központot, az ott indítandó képzést és a megállapodást akkor veszi nyilvántartásba, ha az engedélyezés és a nyilvántartásba vétel feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak, továbbá a kérelmező felsőoktatási intézmény jogosult a képzés folytatására.

A közösségi felsőoktatási képzési központ és a képzés nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a képzést a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a felsőoktatási intézménynek a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkeznie az adott képzési helyre, képzési területre, nyelvre és munkarendre.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás