Felsőoktatási intézmény és fenntartója nyilvántartandó együttműködési megállapodásának nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási intézmény és fenntartója nyilvántartandó együttműködési megállapodásainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény és fenntartója nyilvántartandó együttműködési megállapodásainak nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az ügyfél felsőoktatási intézmény kérelmére indul, s arra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlóhelyei esetében csak a szakmai gyakorlóhelyek bejelentése szükséges, melyet nem ezen eljárás, hanem a "szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vétele" nevű eljárás megindításával lehet kezdeményezni.

Szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vétele

A felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása esetében megkötött megállapodás nyilvántartásba vételét nem ezen eljárás, hanem a " felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása" nevű eljárás megindításával lehet kezdeményezni:

Felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása

A felsőoktatási intézmény újonnan megkötött duális képzési megállapodásainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást a többi együttműködési megállapodástól eltérően hivatalból, a Duális Képzési Tanács által megküldött támogató vélemény alapján folytatja le. A megállapodást a Duális Képzési Tanács ülésének előkészítése során kell benyújtani a Tanács titkársága által megadott határidőn belül. További információ az alábbi hivatkozáson található. Jelen eljárás keretében kell azonban bejelenteni a korábban megkötött, az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett duális képzési megállapodások adatainak változását vagy megszűnését.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető-helyettes
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
 • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 67. § (1) bekezdés a) pont, 3. melléklet II/A. rész e) alpont
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, (3) bekezdés a) alpont, (6) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 6. melléklet 2.1.2. pont b), e), g), h), i), j) alpont, 2.2. pont f) alpont, 2.3. pont b) alpont
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani. A magyar felsőoktatási intézményeknek (a fenntartó által bejelentendő megállapodás esetében a fenntartónak) kizárólag az alábbi célok valamelyikére megkötött együttműködési megállapodásokat kell az Oktatási Hivatalba bejelenteni nyilvántartásba vétel céljából:

1. magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés (és közös oklevél) szintjét el nem érő képzésfolytatás (oktatási részvételi megállapodás – pl. egyes tantárgyaknak a másik felsőoktatási intézményben történő hallgatására vonatkozóan megkötött együttműködés);

2. magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel közösen történő – közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás;

3. magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés szintjét el nem érő képzésfolytatás (pl. kettős oklevelet adó képzés, dual/double degree);

4. magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel közösen történő – akár többes, akár közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás (joint degree);

5. külföldi felsőoktatási intézmény képzésének magyar felsőoktatási intézmény által – az Nftv. 77. § (4) bekezdése alapján – történő folytatása (licenciaképzések);

6. magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel kötött egyéb – a fenti esetek körébe nem tartozó – nemzetközi mobilitási célú megállapodása (hallgatói, oktatói, kutatói, egyéb alkalmazotti mobilitás);

7. magyar felsőoktatási intézmény számára képzési hely biztosítása

 • másik magyar felsőoktatási intézmény székhelyén vagy telephelyén;
 • közösségi felsőoktatási képzési központban;

8. magyar felsőoktatási intézmény hallgatói számára diákotthoni ellátás biztosítása (a magyar felsőoktatási intézmény és a diákotthon között létrejött megállapodás);

9. magyar felsőoktatási intézmény hallgatói számára nem diákotthoni szálláshely (bérelt szállás, bérelt férőhely) biztosítása;

10.  magyar felsőoktatási intézmény hallgatói számára szakkollégiumi tevékenység biztosítása (a magyar felsőoktatási intézmény és a nem felsőoktatási intézmény keretein belül működő szakkollégium között létrejött megállapodás);

11.  fenntartó által megszüntetett felsőoktatási intézmény hallgatóinak átvételére (a fenntartó és az átvevő magyar felsőoktatási intézmény között létrejött megállapodás).

A felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlóhelyei tekintetében kötött megállapodásokat nem, csak magukat a szakmai gyakorlóhelyeket szükséges bejelenteni, melyet nem ezen eljárás, hanem a "szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vétele" nevű eljárás megindításával lehet kezdeményezni.

Szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vétele


A magyar felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása esetében megkötött megállapodás nyilvántartásba vételét nem ezen eljárás, hanem a " felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása" nevű eljárás megindításával lehet kezdeményezni.

Felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadása

A magyar felsőoktatási intézmény újonnan kötött duális képzési megállapodásainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást a többi együttműködési megállapodástól eltérően hivatalból, a Duális Képzési Tanács által megküldött támogató vélemény alapján folytatja le. A megállapodást a Duális Képzési Tanács ülésének előkészítése során kell benyújtani a Tanács titkársága által megadott határidőn belül. További információ az alábbi hivatkozáson található. Jelen eljárás keretében kell azonban bejelenteni a korábban megkötött, az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett duális képzési megállapodások adatainak változását vagy megszűnését.

Adatlap:

 • Új megállapodás nyilvántartásba vétele esetén:
 • Nyilvántartásban már szereplő megállapodás adatváltozásának, megszűnésének bejelentése esetén: FRKP-9005 sz. adatlap

Mellékletek:

 • együttműködési megállapodás másolata
 • idegen nyelvű megállapodás esetén annak magyar nyelvű fordítása

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani:

 • postai úton: 1363 Budapest, Pf.19.
 • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre a Ket. szerinti általános ügyintézési határidőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő 21 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be különösen:

 • a jogsegélyeljárás időtartama
 • olyan adat beszerzéséhez szükséges idő, amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kel
 • a hiánypótlásra fordított idő
 • a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
 • az eljárás esetleges felfüggesztésének időtartama
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

Az eljárás költsége

A felsőoktatási intézmény képzési együttműködésének nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja együttműködési megállapodásonként 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora (a fenntartó által bejelentendő megállapodás esetében a fenntartó képviselője) kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal az együttműködést akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi a regisztrációhoz szükséges adatot megadtak. Az eljárás során csak képzési együttműködés nyilvántartásba vételére kerülhet sor.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz. A döntés ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be az emberi erőforrások miniszterének címzett - de az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó - jogorvoslati kérelemmel. A fellebbezési eljárás díját a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A fellebbezés díjának mértéke 10.000 Ft.

Nyomtatás