Felsőoktatási intézmény belső gyakorlóhelyeinek és külső szakmai gyakorlóhelyeinek nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási intézmények belső gyakorlóhelyeinek és külső szakmai gyakorlóhelyeinek nyilvántartásba vételi eljárásával kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény belső gyakorlóhelyeinek és külső szakmai gyakorlóhelyeinek nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

  • Felsőoktatási felvételi ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám
  • Magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek: 06-1-477-3131-es telefonszám és hsz@oh.gov.hu e-mail cím

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok:

A kérelem

Az eljárás a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §

  • 1. pontja szerinti belső gyakorlóhelyek (a felsőoktatási intézménynek egybefüggő szakmai gyakorlat biztosítására alkalmas szervezeti egységei) –, valamint
  • 5. pontja szerinti, legalább egy évre megkötött együttműködési megállapodás alapján a képzésben – ide nem értve a pedagógusképzés képzési területen folyó képzést – közreműködő külső szakmai gyakorlóhelyek (az a jogi személyek vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek, amelyek felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben – a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás, a hallgatóval az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint kötött hallgatói munkaszerződés alapján, vagy az Nftv. 44. § (3a) bekezdése szerinti megállapodás alapján – az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítják)

nyilvántartásba vételére irányul.

Nem kérelmezhető a nyilvántartásba vétele az alábbi külső szakmai gyakorlóhelyeknek:

  • amelyek a pedagógusképzés képzési terület képzésein részt vevő hallgatók szakmai gyakorlóhelyei (a csecsemő és kisgyermeknevelői, az óvodapedagógusi, a tanítói, a tanári, a konduktori és a gyógypedagógiai képzéseken tanuló hallgatók esetében a köznevelési és egyéb intézmények)
  • amelyekkel a megkötött megállapodás egy évnél rövidebb határozott időre szól.

Az eljárás megindításához a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlap:

  • Új szakmai gyakorlóhely(ek) bejelentéséhez: FRKP-9050 sz. adatlap
  • Nyilvántartásba vett szakmai gyakorlóhelyek adatváltozásának, megszűnésének bejelentéséhez: FRKP-9051 sz. adatlap

Mellékletek: nincsenek.

Az adatlapokon felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet papír alapon 1 eredeti példányban kell benyújtani:

  • postai úton: 1363 Budapest, Pf.19.
  • személyesen: Oktatási Hivatal Központi Postázó (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., földszint F53 szoba)

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható. Az új szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vételét, a megszűnt gyakorlóhelyek törlését, valamint a nyilvántartásba vett szakmai gyakorlóhelyek tekintetében bekövetkezett változásokat félévente legalább egyszer kezdeményezni szükséges.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

A felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlóhelyei nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 12.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a szakmai gyakorlóhelyeket akkor veszi nyilvántartásba, ha a nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi – a regisztrációhoz szükséges – adatot megadtak.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás