Felsőoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásba vétele, közhasznúsági nyilvántartásból való törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a felsőoktatási közhasznúsági nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A felsőoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásba vétele (törlése) céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Adatlapok:

 • közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételhez: FRKP-7010 sz. adatlap
 • kötelezően létrehozandó felügyelő szerv tagjainak bejelentéséhez: FRKP-7030 sz. adatlap
 • kötelezően létrehozandó felügyelő szerv tagjainak változásához: FRKP-7031 sz. adatlap
 • közhasznú szervezeti nyilvántartásból való törléshez: jelenleg nincsen adatlap, az eljárás űrlap nélkül, egyszerű hivatalos levél formájában kezdeményezhető

Mellékletek:

 • közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételhez:
  • a felsőoktatási intézmény módosított alapító okirata, valamint annak egységes szerkezetbe foglalt szövege (kivéve, ha az Oktatási Hivatal részére korábban megküldött alapító okirat megfelel az Ectv-nek, valamint abban azóta módosítás nem történt);
  • a felsőoktatási intézmény módosított szervezeti és működési szabályzata (a szervezeti és működési rendre vonatkozó rész);
  • a felsőoktatási intézménynek a korábbi két évre vonatkozó beszámolója;
  • a felsőoktatási intézmény felügyelő szerve tagjának a megbízást elfogadó nyilatkozata, továbbá az összeférhetetlenség fenn nem állásáról szóló nyilatkozata;
  • a rektor arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem esik az Ectv-ben meghatározott kizáró ok alá.
 • közhasznúsági nyilvántartásból való törléshez:
  • a felsőoktatási intézmény módosított alapító okirata, valamint annak egységes szerkezetbe foglalt szövege;
  • a felsőoktatási intézmény módosított szervezeti és működési szabályzata (a szervezeti és működési rendre vonatkozó rész).

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje

A kérelem bármikor benyújtható.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költségei

 • A felsőoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 30.000 Ft.
 • A felsőoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásból való törlési eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 10.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézményt akkor veszi közhasznúsági nyilvántartásba, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, és valamennyi - a regisztrációhoz szükséges - adatot megadtak.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás