Szakirányú továbbképzési szak létesítése (képzési és kimeneti követelményeinek nyilvántartásba vétele)

Az alábbiakban összegyűjtöttük a szakirányú továbbképzések létesítésével (képzési és kimeneti követelményeinek nyilvántartásba vételével) kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik az ehhez szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A szakirányú továbbképzési szak létesítése (képzési és kimeneti követelményeinek nyilvántartásba vétele) céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 15. § (6) bekezdés, 67. §
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) 21/A-D. §-ok, 22. § (1)-(8) bekezdések, 6. melléklet 2.1.3. pont, 2.5. pont 2.5.1-4. alpontjai
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés
 • a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

A kérelem

A szakirányú továbbképzési szak létesítése a szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek nyilvántartásba vételét jelenti. A szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása két külön, egymásra épülő, egymást követő hatósági jellegű eljárás. Kérelmet benyújtani először kizárólag a szakirányú továbbképzés létesítésére lehet.

Nem lehetséges a létesítési kérelemmel egyidejűleg indítási kérelmet is benyújtani, egyrészt azért, mert a Vhr. 22. § (5) bekezdése értelmében szakirányú továbbképzési szak indítása csakis akkor kezdeményezhető, ha a képzés képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette, másrészt azért, mert indítási kérelmet ténylegesen csak egy már létesített szakirányú továbbképzési szak esetében lehet – online kérelemkezelő rendszeren keresztül – benyújtani. Amennyiben a szaklétesítési és szakindítási kérelmeket egyszerre nyújtja be a kérelmező, az Oktatási Hivatal az indítási kérelem alapján indult eljárást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A létesített szakirányú továbbképzési képzési és kimeneti követelményeinek módosítását a „Nyilvántartásba vett képzés adatainak módosítása, törlése" eljárás megindításával lehet kezdeményezni (a módosítás azonban nem irányulhat a képzés nevének, szakképzettségének, képzési területének, képzési idejének vagy kreditszámának a változására, ilyen esetekben új képzés létesítése szükséges):

Nyilvántartásba vett képzés adatainak módosítása, törlése


Az eljárás megkezdéséhez a kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni az eljárással kapcsolatos külön tájékoztatót, továbbá a létesítendő szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározandó szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség) mint deskriptorok meghatározásával kapcsolatos segédanyagot.

Adatlapok:

 • Szakirányú továbbképzés létesítése esetén: FRKP-6030 sz. adatlap

Mellékletek:

 • a szakirányú továbbképzés képzés képzési és kimeneti követelményei
 • szenátusi határozat a képzés létesítéséről (szólhat egyúttal a képzés indításáról, illetve tantervének elfogadásáról)
 • a szakirányú továbbképzés javasolt ISCED szerinti besorolása, valamint az európai és a magyar képesítési keretrendszer szerinti besorolása
 • pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés létesítése esetén a pedagógus-továbbképzési rendszer működésének véleményezésére jogosult szakértői testületnek a Vhr. 21/B. §-ában foglaltak alapján kialakított véleményét a pedagógus-szakvizsgává minősítésről
 • olyan szakirányú továbbképzés létesítése esetén, amelynek szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, továbbá amelyik egészségügyi, élettel és biztonsággal összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, mellékelni szükséges a szakterületért felelős miniszter véleményét is

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

A szakfordító szakirányú továbbképzéseket kivéve, ha a szakirányú továbbképzés konkrét alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódik (pl. szakjogász, szakmérnök, szakközgazdász, szakorvos, szakápoló, szakpszichológus képzés stb.), a felsőoktatási intézmény csak olyan alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés létesítésére (és indítására) jogosult, amely szakon – az Oktatási Hivataltól kapott korábbi engedély és nyilvántartásba vétel alapján – képzést folytathat.

Mivel – a szakfordító szakirányú továbbképzéseket kivéve – a létesítést követően a szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény kizárólag az alapító okiratában meghatározott képzési területen indíthat majd, szükséges, hogy a felsőoktatási intézmény alapító okiratában a létesítendő szakirányú továbbképzés képzési területe szerepeljen.

Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak esetében a kérelemhez csatolni kell a pedagógus-továbbképzés rendszere működésének véleményezésére jogosult szakértői testület véleményét a képzés pedagógus-szakvizsgává minősítése tárgyában. E véleményt a kérelem benyújtását megelőzően a felsőoktatási intézménynek kell megkérnie, majd azt a kérelemhez csatolnia kell. Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak esetében a képzés szakvizsgás jellegének ki kell derülnie a képzés nevéből (pl.: „... szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak) és szakképzettségéből (pl.: szakvizsgázott pedagógus ... szakterületen).

Olyan szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele során, amelynek szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, továbbá amelyik egészségügyi, élettel és biztonsággal összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, mellékelni szükséges a szakterületért felelős miniszter véleményét is. E véleményt a kérelem benyújtását megelőzően a felsőoktatási intézménynek kell megkérnie, majd azt a kérelemhez csatolnia kell.

Határidők a kérelem benyújtására:

Szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek a nyilvántartásba vételét a felsőoktatási intézmény vezetője

 • a szeptemberben induló képzések esetében legkésőbb a tárgyév május 31-éig,
 • a februárban induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év október 31-éig kérelmezheti.

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő képzés legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik! Ebből következően az olyan szakirányú továbbképzések létesítése esetében, amelyeknél külső véleményező szerv véleményét is csatolni szükséges, ezek beszerzését a fenti határidőknél jelentősen korábban javasolt megkezdeni!

A szakfordító szakirányú továbbképzéseket kivéve, ha a létesíteni kívánt szakirányú továbbképzés konkrét alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódna (pl. szakjogász képzés esetében a jogász, szakorvos képzés esetében az általános orvos, szakpszichológus esetében a pszichológia szakok stb.), a felsőoktatási intézmény csak olyan alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés létesítésére jogosult, amely szakon képzést folytathat.

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az eljárás költsége

Szakirányú továbbképzési szak létesítése nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 30.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a képzés képzési és kimeneti követelményeit akkor veszi nyilvántartásba, ha azok a jogszabályban előírtaknak megfelelnek és a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a képzés létesítésére.

A képzés létesítése (képzési és kimeneti követelményeinek nyilvántartásba vétele) szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vételére irányuló hatósági eljárást – az előírt határidőn belül – kezdeményezni az Oktatási Hivatalnál, majd – sikeres indítási regisztráció esetén – a képzést a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre, képzési területre, adott nyelvre és munkarendre. A szakirányú továbbképzés akkor indítható, ha azt – mind a képzés képzési és kimeneti követelményeit, mind a képzés az indítását – az adott felsőoktatási intézményvezető kérelme alapján az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette, és ezt követően a felsőoktatási intézmény a szakirányú továbbképzési szak tantervét a honlapján közzétette.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás