Ugrás a tartalomhoz

Szakirányú továbbképzési szak indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a szakirányú továbbképzések indításának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A szakirányú továbbképzési szak indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény, mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A külföldön vagy külföldi partner együttműködésével történő képzésindítás esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt)


A kérelem, adatlapok

A szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása két külön, egymásra épülő, egymást követő hatósági jellegű eljárás. Kérelmet benyújtani először kizárólag a szakirányú továbbképzés létesítésére lehet.

Nem lehetséges a létesítési kérelemmel egyidejűleg indítási kérelmet is benyújtani, egyrészt azért, mert a Vhr. 22. § (5) bekezdése értelmében szakirányú továbbképzési szak indítása csakis akkor kezdeményezhető, ha a képzés képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette, másrészt azért, mert indítási kérelmet ténylegesen csak egy már létesített szakirányú továbbképzési szak esetében lehet – online kérelemkezelő rendszeren keresztül – benyújtani. Amennyiben a szaklétesítési és szakindítási kérelmeket egyszerre nyújtja be a kérelmező, az Oktatási Hivatal az indítási kérelmet visszautasítja.

A kérelem benyújtása:

Mellékletek:

További mellékletek közös képzés vagy együttműködés keretében történő indítás esetén:

A megállapodások egy eredeti vagy a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített példányát minden esetben mellékelni szükséges (magyar nyelven). Az együttműködésben, illetve közös képzés keretében indítandó képzések esetében a megkötendő megállapodás tartalmára a Vhr. 19. §-ában (magyar-magyar) előírtak irányadóak. Amennyiben a képzésindításhoz kapcsolódik nyilvántartandó megállapodás, annak nyilvántartásba vételére a képzésindítás engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás keretében kerül sor.

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a Kérelemkezelő felület április 14-étől a FIR3 élesbe állás alatt nem lesz elérhető, ezen időszak alatt az alábbi – kérelemkezelő alkalmazással támogatott – eljárások esetében kérjük, hogy a felületen generálható formanyomtatvány helyett az Oktatási Hivatal honlapján közzétett adatlapok benyújtásával indítsanak kérelmet.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

Kérelem benyújtása a képzésindítási szándék alábbi eseteiben szükséges:

Szakirányú továbbképzés a képzési helyek típusai – 1. székhely, 2. telephely, 3.a belföldi székhelyen kívüli képzési hely, 3.b külföldi székhelyen kívüli képzési hely, 4.a más felsőoktatási intézmény székhelye, 4.b más felsőoktatási intézmény telephelye, 5. közösségi felsőoktatási képzési központ – közül bármelyiken folyhat:


Szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény az alapító okiratban nem szereplő – de a fentiek valamelyikébe tartozó – képzési helyen is indíthat.

Az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett képzési és kimeneti követelményekre épülő, saját tanterv alapján szervezett szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény kizárólag az alapító okiratában meghatározott képzési területen indíthat, kivéve a szakfordító szakirányú továbbképzéseket.

A szakfordító szakirányú továbbképzéseket kivéve, ha a szakirányú továbbképzés konkrét alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódik (pl. szakjogász, szakmérnök, szakközgazdász, szakorvos, szakápoló, szakpszichológus képzések stb.), a felsőoktatási intézmény csak olyan alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés (létesítésére és) indítására jogosult, amely szakon – az Oktatási Hivataltól kapott korábbi engedély és nyilvántartásba vétel alapján – képzést folytathat.

Szakirányú továbbképzésnek a felsőoktatási intézmény külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén a kérelem benyújtását megelőzően az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértésének beszerzése szükséges!

Szakirányú továbbképzés indítására kérelem akkor nyújtható be, ha a szak képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette.

Közös képzésben történő képzésindítás esetén

Magyar-magyar felsőoktatási intézmények által megvalósítandó közös képzés esetén a kérelmező és a képzésért felelős az Oktatási Hivatal és a Felsőoktatási Információs Rendszer felé csakis az a(z egyetlen) felsőoktatási intézmény lehet, amelyiket a felsőoktatási intézmények által kötött megállapodás erre kijelöl.

Határidők a kérelem benyújtására:

kezdeményezhető.

kezdeményezhető.

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő képzések a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhetnek bele, illetve a képzések legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik!

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat:

Szakindítás igazgatási szolgáltatási díja

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a képzést akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi – a regisztrációhoz szükséges – adatot megadtak, továbbá a képzés képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette és a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a képzés folytatására.

A képzés nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a képzést a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre és munkarendre. A szakirányú továbbképzés akkor indítható, ha azt – mind a képzés képzési és kimeneti követelményeit, mind a képzés az indítását – az adott felsőoktatási intézményvezető kérelme alapján az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette, és ezt követően a felsőoktatási intézmény a szakirányú továbbképzési szak tantervét a honlapján közzétette.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra