Szakirányú továbbképzési szak indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele

Az alábbiakban összegyűjtöttük a szakirányú továbbképzések indításának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A szakirányú továbbképzési szak indításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény, mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: Antalóczy Zsanna osztályvezető

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A külföldön vagy külföldi partner együttműködésével történő képzésindítás esetén a kérelem benyújtása előtt célszerű áttanulmányozni a külföldi elemet tartalmazó egyes képzésindítási esetek összehasonlítását (magyarul itt érhető el.)


A kérelem, adatlapok

A szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása két külön, egymásra épülő, egymást követő hatósági jellegű eljárás. Kérelmet benyújtani először kizárólag a szakirányú továbbképzés létesítésére lehet.

Nem lehetséges a létesítési kérelemmel egyidejűleg indítási kérelmet is benyújtani, egyrészt azért, mert a Vhr. 22. § (5) bekezdése értelmében szakirányú továbbképzési szak indítása csakis akkor kezdeményezhető, ha a képzés képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette, másrészt azért, mert indítási kérelmet ténylegesen csak egy már létesített szakirányú továbbképzési szak esetében lehet – online kérelemkezelő rendszeren keresztül – benyújtani. Amennyiben a szaklétesítési és szakindítási kérelmeket egyszerre nyújtja be a kérelmező, az Oktatási Hivatal az indítási kérelmet visszautasítja.

A kérelem benyújtása:

 • a) A már létesített szakirányú továbbképzési szak indítása esetén, amelyet a felsőoktatási intézmény – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel hiányában – jelenleg nem folytathat (sem más képzési helyen/nyelven/munkarendben), a kérelmet átmenetileg nem a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül, hanem az FRKP-5300 sz. adatlapon szükséges benyújtani, csatolva (feltöltve) a hozzá tartozó mellékleteket.
 • b) Korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásba vett, ezúttal más képzési helyen és/vagy más nyelven és/vagy más munkarendben indítandó szakirányú továbbképzési szak esetén a kérelmet szintén nem a www.felvi.hu/hivataliugyek címen elérhető online kérelemkezelő rendszeren keresztül, hanem az FRKP-5300 sz. adatlapon szükséges benyújtani, csatolva (feltöltve) a hozzá tartozó mellékleteket.

Mellékletek:

 • a magyar jogrendszer szerinti képzésnek a felsőoktatási intézmény külföldi, székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértése
 • a képzés indításáról és a tanterv elfogadásáról szóló szenátusi döntés kivonata
 • alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, önálló szakképzettséget eredményező szakiránynak mint további szakiránynak az elvégzését biztosító szakirányú továbbképzési szak esetén az adott alap- vagy mesterképzés ezen további szakirányát tartalmazó tanterve

További mellékletek közös képzés vagy együttműködés keretében történő indítás esetén:

 • magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés (és közös oklevél) szintjét el nem érő képzésfolytatás (oktatási részvételi megállapodás – pl. egyes tantárgyaknak a másik felsőoktatási intézményben történő hallgatására vonatkozóan megkötött együttműködés) esetén: FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
 • magyar felsőoktatási intézmény által másik magyar felsőoktatási intézménnyel közösen történő – közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás esetén: FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
 • magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben történő, de a közös képzés szintjét el nem érő képzésfolytatás (pl. kettős oklevelet adó képzés, dual/double degree) esetén: FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
 • magyar felsőoktatási intézmény által külföldi felsőoktatási intézménnyel közösen történő – akár többes, akár közös oklevélhez vezető – képzésfolytatás (joint degree) esetén:
  • FRKP-9001 sz. adatlap és melléklete(i)
  • annak igazolása, hogy az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek
  • annak igazolása, hogy a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek minősül
  • annak igazolása, hogy a hallgató legalább harminc kreditet a szakindítási engedéllyel rendelkező magyar felsőoktatási intézményben teljesít
 • magyar felsőoktatási intézmény számára képzési hely biztosítása esetén másik magyar felsőoktatási intézmény székhelyén vagy telephelyén, avagy közösségi felsőoktatási képzési központban: FRKP-9002 sz. adatlap és melléklete(i)

A megállapodások egy eredeti vagy a felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített példányát minden esetben mellékelni szükséges (magyar nyelven). Az együttműködésben, illetve közös képzés keretében indítandó képzések esetében a megkötendő megállapodás tartalmára a Vhr. 19. §-ában (magyar-magyar) előírtak irányadóak. Amennyiben a képzésindításhoz kapcsolódik nyilvántartandó megállapodás, annak nyilvántartásba vételére a képzésindítás engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás keretében kerül sor.

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet hivatali kapun keresztül (ennek esetleges átmeneti hiánya vagy működési zavara esetén postai úton a 1363 Budapest, Pf. 19. címre küldve, egy eredeti példányban) kell benyújtani.

Tekintettel arra, hogy a Kérelemkezelő felület április 14-étől a FIR3 élesbe állás alatt nem lesz elérhető, ezen időszak alatt az alábbi – kérelemkezelő alkalmazással támogatott – eljárások esetében kérjük, hogy a felületen generálható formanyomtatvány helyett az Oktatási Hivatal honlapján közzétett adatlapok benyújtásával indítsanak kérelmet.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele

Kérelem benyújtása a képzésindítási szándék alábbi eseteiben szükséges:

 • olyan képzés – akár önállóan, akár közös képzés keretében történő – indításának szándéka esetén, amelyet a felsőoktatási intézmény – az Oktatási Hivataltól kapott engedély és nyilvántartásba vétel hiányában – jelenleg nem folytathat (sem más képzési helyen, sem más nyelven, sem más munkarendben)
 • a korábban az Oktatási Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásba vett, ezúttal más képzési helyen és/vagy más nyelven és/vagy más munkarendben indítandó képzés szándéka esetén
 • korábban az Oktatási Hivatal által nem közös képzésként engedélyezett és nyilvántartásba vett képzés közös képzésként történő indításának szándéka esetén.

Szakirányú továbbképzés a képzési helyek típusai – 1. székhely, 2. telephely, 3.a belföldi székhelyen kívüli képzési hely, 3.b külföldi székhelyen kívüli képzési hely, 4.a más felsőoktatási intézmény székhelye, 4.b más felsőoktatási intézmény telephelye, 5. közösségi felsőoktatási képzési központ – közül bármelyiken folyhat:

 • székhelyen
 • telephelyen
 • belföldi székhelyen kívüli képzési helyen
 • külföldi székhelyen kívüli képzési helyen
 • más felsőoktatási intézmény székhelyén
 • más felsőoktatási intézmény telephelyén
 • közösségi felsőoktatási képzési központban.


Szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény az alapító okiratban nem szereplő – de a fentiek valamelyikébe tartozó – képzési helyen is indíthat.

Az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett képzési és kimeneti követelményekre épülő, saját tanterv alapján szervezett szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény kizárólag az alapító okiratában meghatározott képzési területen indíthat, kivéve a szakfordító szakirányú továbbképzéseket.

A szakfordító szakirányú továbbképzéseket kivéve, ha a szakirányú továbbképzés konkrét alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódik (pl. szakjogász, szakmérnök, szakközgazdász, szakorvos, szakápoló, szakpszichológus képzések stb.), a felsőoktatási intézmény csak olyan alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés (létesítésére és) indítására jogosult, amely szakon – az Oktatási Hivataltól kapott korábbi engedély és nyilvántartásba vétel alapján – képzést folytathat.

Szakirányú továbbképzésnek a felsőoktatási intézmény külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén a kérelem benyújtását megelőzően az oktatásért felelős miniszter előzetes egyetértésének beszerzése szükséges!

Szakirányú továbbképzés indítására kérelem akkor nyújtható be, ha a szak képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette.

Közös képzésben történő képzésindítás esetén

Magyar-magyar felsőoktatási intézmények által megvalósítandó közös képzés esetén a kérelmező és a képzésért felelős az Oktatási Hivatal és a Felsőoktatási Információs Rendszer felé csakis az a(z egyetlen) felsőoktatási intézmény lehet, amelyiket a felsőoktatási intézmények által kötött megállapodás erre kijelöl.

Határidők a kérelem benyújtására:

 • A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetni kívánt szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele
  • a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig,
  • a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig

kezdeményezhető.

 • A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nem kötelezően meghirdetendő szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele
  • a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év december 15-éig,
  • a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a tárgyév július 15-éig

kezdeményezhető.

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő képzések a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhetnek bele, illetve a képzések legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik!

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

  Az eljárás költségei
 • Szakirányú továbbképzési szak indításának nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja képzésenként 15.000 Ft.
 • Amennyiben van kapcsolódó együttműködési megállapodás, annak nyilvántartásba vételi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja megállapodásonként 12.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat:

Szakindítás igazgatási szolgáltatási díja

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére. Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal a képzést akkor veszi nyilvántartásba, ha indításának feltételei fennállnak, és valamennyi – a regisztrációhoz szükséges – adatot megadtak, továbbá a képzés képzési és kimeneti követelményeit az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette és a kérelmező felsőoktatási intézmény az alapító okirata alapján jogosult a képzés folytatására.

A képzés nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a képzés tényleges indításához. Szükséges a képzést a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal kell rendelkezni az adott képzési helyre és munkarendre. A szakirányú továbbképzés akkor indítható, ha azt – mind a képzés képzési és kimeneti követelményeit, mind a képzés az indítását – az adott felsőoktatási intézményvezető kérelme alapján az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette, és ezt követően a felsőoktatási intézmény a szakirányú továbbképzési szak tantervét a honlapján közzétette.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

Nyomtatás