Ugrás a tartalomhoz

Nyilvántartásba vett képzés adatainak (specializáció, szakirány, tudományterület/-ág, meghirdethetőség, képzési és kimeneti követelmények) módosítása, törlése

Az alábbiakban összegyűjtöttük a nyilvántartásba vett képzés adatainak módosításával, törlésével kapcsolatos tudnivalókat, a vonatkozó jogszabályokat, röviden összefoglaljuk az eljárás menetét, emellett megtalálják az ügyintézők elérhetőségeit is, valamint letölthetik a szükséges adatlapokat.

A feladat (ügytípus) megnevezése

A nyilvántartásba vett képzés (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatás szakképzés) adatainak módosítása, törlése céljából indított eljárás hatósági eljárás, amely a felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmére indul, s arra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A feladatot ellátó szerv, szervezeti egység, ügyintézők

Szerv: Oktatási Hivatal
Szervezeti egység neve és címe: Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály Felsőoktatási Engedélyezési és Nyilvántartási Osztály, 1122 Budapest, Maros utca 19-21. IV. emelet, tel.: (06-1) 477-3234, (06-1) 477-3207
Szervezeti egység vezetője: dr. Fekete Zsolt főosztályvezető
Ügyintézők: az egyes felsőoktatási intézmények ügyintézők közötti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézők kizárólag felsőoktatási engedélyezési és nyilvántartási ügyekben illetékesek!

Egyéb ügyekben az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Az ügyfélfogadás rendje

Az ügyfeleket előzetes időpont-egyeztetés után tudják fogadni az ügyintézők az Oktatási Hivatalban.

Útmutató

Az eljárást meghatározó és szakmai jogszabályok

A kérelem

A kérelmet az erre rendszeresített adatlapokon a hozzá tartozó mellékletekkel együtt kell benyújtani.

2019. január 1-jétől kezdődően a szakfelelősök és a doktori iskolák vezetői – a rektorhelyettessel, a belső ellenőrzés vezetőjével, a dékánnal, a gazdasági tanács elnökével és tagjaival, a szenátus tagjaival és a konzisztórium tagjaival együtt – nem a felsőoktatási intézménytörzsben, hanem a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzsben tartandók nyilván. Emiatt kérjük, hogy a jövőben ezen munkaköröket a FIR személyi nyilvántartás felé szíveskedjenek naprakészen (a változástól számított 15 napon belül) lejelenteni.

Adatlapok

Mellékletek

* Az akkreditációs szakértői vélemény beszerzésének, valamint a szakindítási dokumentáció benyújtásának kötelező jellegére vonatkozóan az „alap- vagy mesterképzési szak, valamint magyar és külföldi felsőoktatási intézmény (nemzetközi) közös képzése indításának nyilvántartásba vétele" eljárásnál leírtak megfelelően irányadóak:

Alap- vagy mesterképzési szak, valamint magyar és külföldi felsőoktatási intézmény (nemzetközi) közös képzése indításának nyilvántartásba vétele

További mellékletek új társintézménnyel történő együttműködés esetén

A mellékleteken felül az Oktatási Hivatal kérheti a regisztrálandó adatok hitelt érdemlő igazolását.

A kérelem benyújtásának helye, módja

A kérelmet és a mellékletet papír alapon 1 eredeti példányban, új szakirány indítása esetén – amennyiben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) véleményének beszerzése szükséges – a mellékletet 3 eredeti példányban kell benyújtani az alábbi helyek valamelyikén:

Emellett a kérelmet elektronikus úton is kérjük megküldeni a fentiek szerint illetékes ügyintéző e-mail címére.

A kérelem benyújtásának ideje, előfeltétele:

Határidők a kérelem benyújtására:

A fenti határidőkön túl benyújtott kérelemben szereplő képzések a határidő elmulasztásával érintett felvételi tájékoztatóba nem kerülhetnek bele, illetve a képzések legkorábbi meghirdethetősége egy félévvel későbbre tolódik! Ebből következően, ha – pl. új szakirány indítása esetében – az eljárás során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) véleményét is be kell szerezni, a fenti határidőknél jelentősen – legalább 6 hónappal – korábbi kérelembenyújtás javasolt!

A kérelem benyújtásának előfeltételei:

Az eljárás időtartama

Az Oktatási Hivatalnak az ügyintézésre az Ákr. szerinti szabályokat kell alkalmazni. Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, de alapképzés, mesterképzés vagy felsőoktatási szakképzés új szakirányának indítása, továbbá már nyilvántartásba vett doktori iskola új tudományterületének vagy tudományágának nyilvántartásba vétele esetén 5 hónap.

Az eljárás költségei

Az igazgatási szolgáltatási díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő egyéb eljárási költségeket.

Az igazgatási szolgáltatási díjat, valamint az esetlegesen előlegezendő egyéb költségeket a kérelem benyújtását követően kiállított, az Oktatási Hivatal által küldött fizetési végzés alapján, átutalással kell megfizetni.

Díjszámítási táblázat

Képzési adat változása

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása

A kérelmet az előírt adatlapok kitöltésével és a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. Az eljárást a felsőoktatási intézmény rektora kérelmezi az adatlapok aláírásával.

Intézkedések a kérelem benyújtását követően

A beérkezett kérelmet az Oktatási Hivatal ügyintézője formai szempontból ellenőrzi. A hiányos és/vagy formailag nem megfelelő kérelem esetén az Oktatási Hivatal hiánypótlásra hívja fel a benyújtót. A hiánypótlás teljesítésére a végzésben megjelölt idő áll a kérelmező rendelkezésére.

Új szakirány indítása esetén a fentebb meghatározott esetekben az Oktatási Hivatal köteles beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményét a képzés indítása tekintetében.

Szükség esetén az Oktatási Hivatal szakértőt vesz igénybe, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges.

A kérelmek elbírálása

Az Oktatási Hivatal az adatváltozást akkor veszi nyilvántartásba, illetve adatot akkor töröl, ha ennek feltételei fennállnak, és valamennyi szükséges adatot megadtak.

Amennyiben az új szakirány indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) szakértői véleményében nem támogatta, az Oktatási Hivatal a szakvéleményt megküldi észrevételezés céljából a kérelmezőnek. Azonban az Oktatási Hivatalnak nincs lehetősége megítélni akkreditációs szakmai kérdéseket, és nem bírálhatja felül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (ENQA akkreditációs szervezet) akkreditációs bírálati szempontsorán alapuló szakmai döntést, indokolt esetben is legfeljebb csak a szakvélemény kiegészítését kérheti. Az Nftv. 67. § (4) bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal mesterképzés indítása és doktori iskola létesítése esetén az akkreditációs szakértői véleményhez kötve van.

Ha a szakirány indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatta, a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságától újabb szakértői véleményt szerezhet be.

Az új szakirány nyilvántartásba vétele szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel a szakirány tényleges indításához. Amennyiben a felvétel a szakirányra történik, szükséges a szakirányt a felsőoktatási felvételi eljárási szabályoknak megfelelően meghirdetni, továbbá a működési engedélyben hallgatói létszámmal.

A döntés

A döntésről az Oktatási Hivatal érdemi döntés esetén határozatot, nem érdemi döntés esetén végzést hoz.

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra